Na osnovu člana 44. Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (Sl.list CG br.47/2001,62/2008 i 44/2010) stečajni upravnik

Atlas banke AD Podgorica u stečaju, objavljuje

II JAVNI POZIV

Za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovine - nepokretnosti stečajnog dužnika ATLAS BANKE AD PODGORICA u stečaju, Podgorica

 

1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet prodaje su nepokretnosti u svojini stečajnog dužnika Atlas banke AD Podgorica u stečaju, u obimu prava svojine 1/1, koju čine sljedeće nepokretnosti upisane u listovima nepokretnosti:

  • List nepokretnosti broj 2527 KO Donja Gorica, Područna jedinica Podgorica, (u krugu bivše fabrike „Elastik“) parcela broj/podbroj 1/2, potes Sadine,

- broj zgrade 1, PD 0, po načinu korišćenja poslovne zgrade u vanprivredi, spratnost prizemna zgrada, površine 275 m2 u osnovi – UPRAVNA ZGRADA-  ( stvarno stanje 363 m2 – prizemlje neto površine 163 m2, prvi sprat neto površine 200 m2, a u skladu sa Izvještajem o procjeni vrijednosti nepokretnosti sačinjene od strane Ovlašćenog procjenjivača);

- broj zgrade 2, potes Sadine, po načinu korišćenja poslovne zgrade u vanprivredi, PD 0, spratnost prizemna zgrada, površine 725 m2 u osnovi –HALA- (stvarno stanje 760 m2,  a u skladu sa Izvještajem o procjeni vrijednosti nepokretnosti sačinjene od strane Ovlašćenog procjenjivača);

- broj zgrade 3, po načinu korišćenja poslovne zgrade u vanprivredi, PD 0, spratnost prizemna zgrada, površine 204 m2 u osnovi- KANCELARIJSKI PROSTOR - (stvarno stanje 219 m2 – prizemlje neto površine 114 m2, prvi sprat neto površine 105  m2, a u skladu sa Izvještajem o procjeni vrijednosti nepokretnosti sačinjene od strane Ovlašćenog procjenjivača);

- kat. parcela broj/podbroj 1/2, potes Sadine, po načinu korišćenja zemljište uz privrednu zgradu, površine 1181 m2.

        U listu nepokretnosti upisani su tereti i ograničenja i to:

- kat. parcela broj/podbroj 1/2, broj zgrade 1, redni broj 1, po načinu korišćenja poslovne zgrade u vanprivredi, po opisu prava nema dozvolu i

- kat parcela broj/podbroj 1/2, broj zgrade 2, redni broj 1, po načinu korišenja poslovne zgrade u vanprivredi, po opisu prava prekoračenje dozvole.

Početna cijena iznosi: 999.432,00 eure.

 

2. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja 

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1. ovog Javnog poziva će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb (sjeverna tribina stadiona  „Budućnosti“) u Podgorici, u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, odnosno,  dana  07. 07. 2021. godine, sa početkom u 12 časova.

 

3. Uslovi javnog nadmetanja 

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u visini od 10 % od početne cijene za predmetnu nepokretnost, najkasnije do 06. 07. 2021. godine do  12:00 časova.

Depozit se uplaćuje na račun Atlas banke AD Podgorica u stečaju sa pozivom na list nepokretnosti,  broj 907-71501-84 i/ili  na devizni račun, prema sljedećim instrukcijama: naziv korisnika: ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU, broj računa/IBAN: ME25510000000010257596, SWIFT: CKBCMEPG, svrha uplate „depozit za učešće na javnom nadmetanju“. (Svi troškovi uplate depozita padaju na teret Zainteresovanog lica).

Učesnici postupka javnog nadmetanja dužni su da se registruju za javno nadmetanje te dostave podatke i dokumentaciju: fizička lica –ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj, broj lične karte, pravna lica – naziv i sjedište, registarski broj iz registra kod koga je registrovan, original izvod iz registra ili ovjerenu fotokopiju ne stariju od 15 dana prije  registracije za javno nadmetanje, prijavu ovjerenu potpisom i pečatom ovlašćenog lica, kao i ovlašćenje za zastupanje ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika. Predstavnici pravnih lica na javnom nadmetanju moraju imati uredna punomoćja i ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija, a fizička lica ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, 30 (trideset) minuta prije početka svakog javnog nadmetanja.

Postupak usmenog javnog nadmetanja se završava, ako niko od učesnika ni na treći poziv, ne ponudi veću cijenu od do tada ponudjene najveće cijene.  U  tom slučaju, kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu. 

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi, iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne nepokretnosti.

Zainteresovanim licima će biti omogućeno da obiđu nepokretnost koja je predmet javnog nadmetanja. Kontakt telefon za zakazivanje termina obilaska nepokretnosti  +382 20 407 200.

 

4. Ostali uslovi javnog nadmetanja 

Kupac je dužan da sa stečajnim upravnikom „Atlas banke AD Podgorica u stečaju“, zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti, u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog nadmetanja.

Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti zaključuje se pred nadležnim notarom.

Ukoliko kupac ne zaključi Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u roku iz stava 1. ove tačke ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponudjača će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.

Troškove prenosa prava svojine (sačinjavanje notarskog zapisa i ovjere istog, poreza na promet nepokretnosti, i ostale takse i naknade) padaju u cijelosti na teret kupca.

Nepokretnosti se prodaju u viđenom i nađenom stanju, bez prava na reklamaciju.

Bliže informacije mogu se dobiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na  adresi Vaka Đurovića bb, Podgorica. Kontakt telefon 020/407 – 200 ili putem mail adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..         

ATLAS BANKA AD PODGORICA  U STEČAJU

Stečajni upravnik

Mirko Radonjić, s. r.