Select your language

JAVNO NADMETANJE 04. jul 2024

Na osnovu člana 44. Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (Sl.list CG br.47/2001,62/2008 i 44/2010) Stečajni upravnik

 

Atlas banke AD Podgorica u stečaju, objavljuje

IV JAVNI POZIV

 

Za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovine - nepokretnosti stečajnog dužnika ATLAS BANKE AD PODGORICA u stečaju

 

1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet prodaje je nepokretnosti u obimu prava svojine 1/1, koju čine nepokretnost upisana u

 • Listu nepokretnosti broj 2707 KO Budva, Područna jedinica Budva,

- kat. parcela broj/podbroj 2057/1, potes Gospoština, broj zgrade 1, plan/skica 10/13, PD 225, po načinu korišćenja stambeni prostor, spratnost drugi sprat, površine 55 m2;

Početna cijena iznosi 168.500,00 eura.

 

2. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja 

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1. ovog Javnog poziva će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb (sjeverna tribina stadiona „Budućnosti“) u Podgorici, u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, odnosno,  dana  24. 07. 2024. godine sa početkom u 11:00 časova.

  

3. Uslovi javnog nadmetanja 

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u visini od 10 % od početne cijene za predmetnu nepokretnost, najkasnije do dana 23. 07. 2024. godine do 12:00 časova.

Depozit se uplaćuje na transakcioni račun broj 907-71501-84 i/ili  na devizni račun Atlas banke AD Podgorica u stečaju (instrukcija za plaćanje ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU, broj računa/IBAN: ME25510000000010257596, SWIFT: CKBCMEPG).

Svi troškovi uplate depozita padaju na teret zainteresovanog lica.

Učesnici postupka javnog nadmetanja dužni su da se registruju za javno nadmetanje te dostave podatke i dokumentaciju: fizička lica –ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj, broj lične karte, pravna lica – naziv i sjedište, registarski broj iz registra kod koga je registrovan, original izvod iz registra ili ovjerenu fotokopiju ne stariju od 15 dana prije registracije za javno nadmetanje, prijavu ovjerenu potpisom i pečatom ovlašćenog lica, kao i ovlašćenje za zastupanje ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika. Predstavnici pravnih lica na javnom nadmetanju moraju imati uredna punomoćja i ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija, a fizička lica ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, 30 (trideset) minuta prije početka javnog nadmetanja.

Licitacioni korak za:

- LN broj 2707 KO Budva iznosi 1.000,00 eura

Učesnik javnog nadmetanja ne može ponuditi cijenu koja je već ponuđena od strane drugog učesnika.

Postupak usmenog javnog nadmetanja se završava, ako niko od učesnika ni na treći poziv, ne ponudi veću cijenu od do tada ponudjene najveće cijene. 

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi, iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne nepokretnosti.

Zainteresovanim licima će biti omogućeno da obiđu nepokretnost koja je predmet javnog nadmetanja. Kontakt telefon za zakazivanje termina obilaska nepokretnosti  +382 (0)20 407 200.

 

4. Ostali uslovi javnog nadmetanja 

Kupac je dužan da sa Stečajnim upravnikom Atlas banke AD Podgorica u stečaju, zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti, u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog nadmetanja.

Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti zaključuje se pred nadležnim notarom.

Ukoliko kupac ne zaključi Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u roku iz stava 1. ove tačke ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.

Troškove prenosa prava svojine (sačinjavanje notarskog zapisa i ovjere istog, poreza na promet nepokretnosti, i ostale takse i naknade) padaju u cijelosti na teret kupca.

Nepokretnosti se prodaju u viđenom i nađenom stanju, bez prava na reklamaciju.

Bliže informacije mogu se dobiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na  adresi Vaka Đurovića bb, Podgorica. Kontakt telefon: +382 (0)20 407 200 ili putem mail adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

ATLAS BANKA AD PODGORICA  U STEČAJU

Stečajni upravnik

Mirko Radonjić, s. r.

 

JAVNO NADMETANJE 07. jun 2024

Na osnovu člana 44. Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (Sl.list CG br.47/2001,62/2008 i 44/2010) Stečajni upravnik

 

Atlas banke AD Podgorica u stečaju, objavljuje

III JAVNI POZIV

 

Za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovine - nepokretnosti stečajnog dužnika ATLAS BANKE AD PODGORICA u stečaju

 

1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet prodaje su nepokretnosti u obimu prava svojine 1/1, koju čine sledeće nepokretnosti upisane u:

 • Listu nepokretnosti broj 2707 KO Budva, Područna jedinica Budva,

- kat. parcela broj/podbroj 2057/1, potes Gospoština, broj zgrade 1, plan/skica 10/13, PD 225, po načinu korišćenja stambeni prostor, spratnost drugi sprat, površine 55 m2;

Početna cijena iznosi 168.500,00 eura.

 • Listu nepokretnosti broj 1916 KO Sutomore, Područna jedinica Bar,

- kat. parcela broj/podbroj 2000/1, potes Sutomore, broj zgrade 1, plan/skica 24/57, PD 25 po načinu korišćenja stambeni prostor, spratnost drugi sprat, površine 47 m2;

Početna cijena iznosi 67.500,00 eura.

 

2. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja 

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1. ovog Javnog poziva će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb (sjeverna tribina stadiona „Budućnosti“) u Podgorici, u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, odnosno,  dana  27. 06. 2024. godine sa početkom u 12:00 časova.

  

3. Uslovi javnog nadmetanja 

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u visini od 10 % od početne cijene za predmetnu nepokretnost, najkasnije do dana 26. 06. 2024. godine do 12:00 časova.

Depozit se uplaćuje na transakcioni račun broj 907-71501-84 i/ili  na devizni račun Atlas banke AD Podgorica u stečaju (instrukcija za plaćanje ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU, broj računa/IBAN: ME25510000000010257596, SWIFT: CKBCMEPG).

Svi troškovi uplate depozita padaju na teret zainteresovanog lica.

Učesnici postupka javnog nadmetanja dužni su da se registruju za javno nadmetanje te dostave podatke i dokumentaciju: fizička lica –ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj, broj lične karte, pravna lica – naziv i sjedište, registarski broj iz registra kod koga je registrovan, original izvod iz registra ili ovjerenu fotokopiju ne stariju od 15 dana prije registracije za javno nadmetanje, prijavu ovjerenu potpisom i pečatom ovlašćenog lica, kao i ovlašćenje za zastupanje ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika. Predstavnici pravnih lica na javnom nadmetanju moraju imati uredna punomoćja i ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija, a fizička lica ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, 30 (trideset) minuta prije početka javnog nadmetanja.

Licitacioni korak za:

- LN broj 2707 KO Budva iznosi 1.000,00 eura i

- LN broj 1916 KO Sutomore iznosi 1.000,00 eura.

Učesnik javnog nadmetanja ne može ponuditi cijenu koja je već ponuđena od strane drugog učesnika.

Postupak usmenog javnog nadmetanja se završava, ako niko od učesnika ni na treći poziv, ne ponudi veću cijenu od do tada ponudjene najveće cijene. 

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi, iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne nepokretnosti.

Zainteresovanim licima će biti omogućeno da obiđu nepokretnost koja je predmet javnog nadmetanja. Kontakt telefon za zakazivanje termina obilaska nepokretnosti  +382 (0)20 407 200.

 

4. Ostali uslovi javnog nadmetanja 

Kupac je dužan da sa Stečajnim upravnikom Atlas banke AD Podgorica u stečaju, zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti, u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog nadmetanja.

Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti zaključuje se pred nadležnim notarom.

Ukoliko kupac ne zaključi Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u roku iz stava 1. ove tačke ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.

Troškove prenosa prava svojine (sačinjavanje notarskog zapisa i ovjere istog, poreza na promet nepokretnosti, i ostale takse i naknade) padaju u cijelosti na teret kupca.

Nepokretnosti se prodaju u viđenom i nađenom stanju, bez prava na reklamaciju.

Bliže informacije mogu se dobiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na  adresi Vaka Đurovića bb, Podgorica. Kontakt telefon: +382 (0)20 407 200 ili putem mail adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

 

ATLAS BANKA AD PODGORICA  U STEČAJU

Stečajni upravnik

Mirko Radonjić, s. r.

 

 

 

JAVNO NADMETANJE 10. maj 2024

Na osnovu člana 44 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (Sl. list CG br. 47/01, 62/08, 44/10 i 72/19) Stečajni upravnik Atlas banke AD Podgorica u stečaju, objavljuje

V JAVNI POZIV

Za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovine - nepokretnosti stečajnog dužnika

ATLAS BANKE AD PODGORICA u stečaju

 

1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet prodaje su nepokretnosti u svojini stečajnog dužnika Atlas banke AD Podgorica u stečaju, koju čine sljedeće nepokretnosti upisane u listovima nepokretnosti:

 • PODRUČNA JEDINICA PODGORICA:
  • LIST NEPOKRETNOSTI 1053 KO Podgorica I, kat. parc. 1233/1, stambeni prostor – stan, PD 5, površine 90 m2. Početna cijena iznosi 119.000,00 eur.
  • LIST NEPOKRETNOSTI 2805 KO Podgorica III, kat. parc. 4064 dvorište površine 16 m2 i na broju zgrade 1, po načinu korišćenja porodična stambena zgrada u osnovi površine 51 Početna cijena iznosi 37.000,00 eur.
  • LIST NEPOKRETNOSTI 3592 KO Golubovci, kat. parc. 13/59, broj zgrade 1, po načinu korišćenja porodična stambena zgrada, u osnovi površ. 109 m2, PD 1, površ. 87 m2 i PD 2, površ. 87 m2, po načinu korišćenja stambeni prostori, na istoj parceli dvorište, površ. 500 m2 i pašnjak, površ. 43m2. Početna cijena iznosi 121.000,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 2605 KO Bijelo Polje, kat. parc. 7673 dvorište, površ. 437 m2, na istoj parceli broj zgrade 1, po načinu korišćenja porodična stambena zgrada, u osnovi površ. 104 m2, na istoj parceli, broj zgrade 2, po načinu korišćenja pomoćna zgrada, površ. 39 m2. Početna cijena iznosi 45.000,00 eur.
 • PODRUČNA JEDINICA NIKŠIĆ:

 

 • LIST NEPOKRETNOSTI 25 KO Nikšić, parc. 2757/4, broj zgrade 1, PD 3, stambeni prostor, površ. 129 m2. Početna cijena iznosi 89.400,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 680 KO Glibavac, kat. parc. 1503, dvorište površ. 157 m2, na istoj parceli, broj zgrade 1, porodična stambena zgrada, površ. 114 m2, u okviru koje PD 1, garaža, površ. 18 m2, PD 2, stambeni prostor, površ. 65 m2 i PD 3, stambeni prostor, površ. 51 m2. Početna cijena iznosi 67.550,00 eur.
 • POSJEDOVNI LIST 494 KO Rubeža, kat. parc. 2176, stambeni objekat, u osnovi površ. 143 m2, dvorište, površ. 223 m2 i šuma 2. klase, površ. 130 m2. Početna cijena iznosi 54.900,00 eur.
 • PODRUČNA JEDINICA KOLAŠIN:
 • LIST NEPOKRETNOSTI 104 KO Kolašin, parc. 565, broj zgrade 1, po načinu korišćenja porodična stambena zgrada, u osnovi površ. 77 m2 sa pripadajućim PD 1 površ. 62 m2 i PD 2 površ. 62m2, po načinu korišćenja stambeni protori, na istoj parceli, broj zgrade 2, porodična stambena zgrada, u osnovi površ. 73 m2 sa pripadajućim PD 1, površ. 58 m2 i PD 2, površ. 58 m2, po načinu korišćenja stambeni prostori, na istoj parceli dvorište, površ. 225 m2 i njiva 1. klase, površ. 52 m2. Početna cijena iznosi 292.080,00 eur.
 • PODRUČNA JEDINICA BUDVA:

 

 • LIST NEPOKRETNOSTI 125 KO Maine, kat. parc. 3144, po načinu korišćenja pašnjak 4. klase, površine 784 m2, na kat. parc. 3342, po načinu krišćenja voćnjak 3. klase, površine 411 m2, na kat. parc. 3343, po načinu korišćenja šume 4. klase, površina 1778 m2 i na kat. parc. 4123, po načinu korišćenja šume 3. klase, površine 5692 m2. Početna cijena iznosi 205.400,00 eur.
 • PODRUČNA JEDINICA ULCINJ:
 • LIST NEPOKRETNOSTI 4194 KO Donji Štoj, parc. 1185/2, livada 5. klase, površine 1634 m2 i kat. parceli 1186/3, šume 4. klase, površine 324 m2. Početna cijena iznosi 240.000,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 73 KO Zoganje, kat. parc. 486, njiva 3. klase, površine 4734 m2, na kat. parceli 487, šume 2. klase, površine 591 m2, na kat. parceli 496, dvorište, površ. 183 m2, ruševina raznog objekta, površ. 58 m2 i na kat. parc. 497, voćnjak 2. klase, površ. 743 m2. Početna cijena iznosi 62.000,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 124 KO Donji Štoj, kat. parc. 3064, broj zgrade 1, po načinu korišćenja porodična stambena zgrada, u osnovi površ. 63 m2, na istoj parceli, broj zgrade 2, pomoćna zgrada, površ. 11 m2, na istoj parceli dvorište, površ. 111 m2. Početna cijena iznosi 75.000,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 353 KO Kravari, kat. parc. 2114, broj zgrade 1, po načinu korišćenja porodična stambena zgrada, u osnovi površ. 127 m2 sa pripadajućim PD 1, površ. 40 m2 i PD 2, površ. 40 m2, po načinu korišćenja stambeni prostori, na istoj parceli dvorište, površ. 388 m2. Početna cijena iznosi 44.000,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 3950 KO Donji Štoj, po načinu korišćenja njiva 5. klase, površ. 267 m2. Početna cijena iznosi 24.500,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 5959 KO Ulcinj, kat. parc. 8658, šuma 4. klase, površine 417 m2, kat. parcela 8659, voćnjak 2. klase površine 827m2. Početna cijena iznosi 45.800,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 406 KO Kolomza, parcela 546, šume 3. klase, površ. 916 m2. Početna cijena iznosi 20.700,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 126 KO Reč, kat. parcela 191/1 njiva 1. klase površ. 3514 m2. Početna cijena iznosi 189.900,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 401 KO Sukobin, kat. parcela 640/2 dvorište površ. 301m2, na istoj parceli, broj zgrade 1, porodična stambena zgrada, u osnovi površ. 100 m2. Početna cijena iznosi 25.950,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 352 KO Kravari, kat. parcela 1812, dvorište, površ. 447 m2, na istoj parceli, broj zgrade 1, porodična stambena zgrada, u osnovi površ. 77 m2, na istoj parceli, po načinu korišćenja šume 4. klase, površ. 5189 m2. Početna cijena iznosi 20.690,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 240 KO Klezna, kat. parcela 20, po načinu korišćenja šuma 5. klase, površ. 7198 m2, na istoj parceli, po načinu korišćenja prirodno neplodno zemljište, površ. 3085 m2. Početna cijena iznosi 9.300,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 18 KO Mide, parc. 262, ruševina i pomoćna zgrada ukupno površ. 75 m2 i dvorište, površ. 233 m2, na kat. parc. 68 dvorište, površ. 409 m2 i ruševina, površ. 109 m2, na kat. parc. 179 livada 7. klase, površ. 2280 m2 i pašnjak 4. klase, površ. 160 m2, na kat. parc. 180 voćnjak 4. klase, površ. 830 m2, na kat. parc. 263 njiva 7. klase, površ. 190 m2 i livada 7. klase, površ. 1977 m2, na kat. parc. 466, 467, 520, 895, 896 i 897 po načinu korišćenja pašnjak 5. klase, ukupne površ. 7920 m2, na kat. parc. 465 šume 4. klase, površ. 7260 m2, na kat. parc. 807 njiva 7. klase, površ. 429 m2, i na kat. parc. 894 šume 4. klase, površ. 10952 m2. Početna cijena iznosi 47.850,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 3945 KO Donji Štoj, parc. 1707/1 njiva 5. klase, površ. 769 m2, kat. parc. 1719, njiva 5. klase, površ. 1377 m2 i kat. parc. 1720/1, šume 3. klase, površ. 915 m2. Početna cijena iznosi 151.800,00 eur.
 • PODRUČNA JEDINICA KOTOR:

 

 • LIST NEPOKRETNOSTI 271 KO Nalježići, kat. parc. 1187 pašnjak 3. klase, površ. 762 m2 i LIST NEPOKRETNOSTI 273, KO Nalježići, kat. parc. 504, voćnjak 3. klase, površ. 1320 m2. Početna cijena iznosi 64.100,00 eur.

 

 • PODRUČNA JEDINICA HERCEG NOVI:

 

 • LIST NEPOKRETNOSTI 27 KO Ratiševina, kat. parcela br. 353, dvorište, površ. 500 m2, na istoj parceli, pašnjak 2. klase, površ. 1368 m2, na istoj parceli, broj zgrade 1, porodična stambena zgrada, površ. 102 m2 sa pripadajućim PD 1, po načinu korišćenja garaža kao dio zgrade, površ. 27 m2, PD 2, po načinu korišćenja stambeni prostor, površ. 48 m2, PD 3, po načinu korišćenja stambeni prostor, površ. 78 m2 i PD 4, po načinu korišćenja stambeni prostor, površ. 58 m2 i na istoj parceli, broj zgrade 2, pomoćna zgrada, površ. 24 m2. Početna cijena iznosi 230.140,00 eur.

 

 • LIST NEPOKRETNOSTI 400 KO Radovanići, kat. parc. 1879/7 broj zgrade 1, PD 3, stambeni prostor, površ. 66 m2, PD 4, stambeni prostor, površ. 45 m2 i kat. parc. 1879/7, zemljište-dvorište, površ. 206 m2. Početna cijena iznosi 165.600,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 2869 KO Topla, kat. parc. 1473/1, po načinu korišćenja šume 2. klase, površ. 1240 m2. Početna cijena iznosi 89.500,00 eur.
 • PODRUČNA JEDINICA BERANE:
 • LIST NEPOKRETNOSTI 380 KO Donje Luge Berane, parc. 678, zemljište - livada 3. klase, površine 4421 m2, na kat. parc. 711 dvorište, površine 331 m2 i broj zgrade 1, porodična stambena zgrada, u osnovi površ. 166 m2 , PD 3, prizemlje 133 m2, PD 4 prvi sprat 33 m2, PD 5 prvi sprat, površine 100 m2 i PD 6 potkrovlje, površine 133 m2. Početna cijena iznosi 203.400,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 904 KO Budimlja, parc. 988/2, broj zgrade 55, pomoćna zgrada u privredi, površ. 109 m2, broj zgrade 56, pomoćna zgrada u privredi, površ. 921 m2 sa pripadajućim PD 1, po načinu korišćenja poslovni prostor u privredi, površ. 921 m2, PD 2, po načinu korišćenja poslovni prostor u privredi, površ. 921 m2 i PD 3, po načinu korišćenja poslovni prostor u privredi, površ. 997 m2. Početna cijena iznosi 30.000,00 eur.
 • PODRUČNA JEDINICA PLJEVLJA:

 

 • LIST NEPOKRETNOSTI 3097 KO Pljevlja, parc. 2088, dvorište, površine 76 m2, na istoj parceli, broj zgrade 1, porodična stambena zgrada, u osnovi površ. 37 m2 i broj zgrade 2, pomoćna zgrada, površ. 10 m2; Početna cijena iznosi 13.000,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 474 KO Zekavica, kat. parc. 8791/1 livada 5. klase, površ. 4526 m2 i na kat. parc. 882 livada 5. klase, površ. 2761 m2. Početna cijena iznosi 30.000,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 3208 KO Pljevlja, parc. 3234/1, pašnjak, površine 145 m2, na kat. parceli 3236 dvorište, površine 68 m2, broj zgrada 1, PD 1, nestambeni prostor-podrum, površine 46 m2, PD 2, stambeni prostor- prizemlje, površine 46 m2 i broj zgrade 2, po načinu korišćenja pomoćna zgrada površine 7 m2. Početna cijena iznosi 41.000,00 eur

2. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja 

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb (sjeverna tribina stadiona „Budućnosti“) u Podgorici, u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, odnosno, dana 30. 05. 2024. godine sa početkom u 12:00 časova

3. Uslovi javnog nadmetanja 

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u visini od 10% od početne cijene za predmetnu nepokretnost, najkasnije do dana 29. 05. 2024. godine do 12:00 časova.

Depozit se uplaćuje na transakcioni račun broj 907-71501-84 i/ili na devizni račun Atlas banke AD Podgorica u stečaju (instrukcija za plaćanje ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU, broj računa/IBAN: ME25510000000010257596, SWIFT: CKBCMEPG) sa pozivom na konkretan broj Lista nepokretnosti i katastarsku opštinu (KO) i/ili poseban dio (PD) nepokretnosti za koju se prijavljuje za učešće na javnom nadmetanju.

Svi troškovi uplate depozita padaju na teret zainteresovanog lica.

Učesnici postupka javnog nadmetanja dužni su da se registruju za javno nadmetanje te dostave podatke i dokumentaciju: fizička lica–ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj, broj lične karte, pravna lica – naziv i sjedište, registarski broj iz registra kod koga je registrovan, original izvod iz registra ili ovjerenu fotokopiju ne stariju od 15 dana prije registracije za javno nadmetanje, prijavu ovjerenu potpisom i pečatom ovlašćenog lica, kao i ovlašćenje za zastupanje ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika. Predstavnici pravnih lica na javnom nadmetanju moraju imati uredna punomoćja i ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija, a fizička lica ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, 30 (trideset) minuta prije početka javnog nadmetanja.

Licitacioni korak iznosi 1.000,00 eura.

Učesnik javnog nadmetanja ne može ponuditi cijenu koja je već ponuđena od strane drugog učesnika.

Postupak usmenog javnog nadmetanja se završava, ako niko od učesnika ni na treći poziv, ne ponudi veću cijenu od do tada ponudjene najveće cijene.

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi, iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne nepokretnosti.

4. Ostali uslovi javnog nadmetanja 

Kupac je dužan da sa stečajnim upravnikom „Atlas banke AD Podgorica u stečaju“, zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti, u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog nadmetanja.

Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti zaključuje se pred nadležnim notarom.

Ukoliko kupac ne zaključi Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u roku iz stava 1 ove tačke ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.

Troškove prenosa prava svojine (sačinjavanje notarskog zapisa i ovjere istog, poreza na promet nepokretnosti, i ostale takse i naknade) padaju u cijelosti na teret kupca.

Nepokretnosti se prodaju u viđenom i nađenom stanju, bez prava na reklamaciju.

Bliže informacije mogu se dobiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb, Podgorica. Kontakt telefon: +382 (0)20 407 200 ili putem mail adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

Stečajni upravnik

Mirko Radonjić, s. r.

JAVNO NADMETANJE - II 10. maj 2024

Na osnovu člana 44. Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (Sl.list CG br.47/2001,62/2008 i 44/2010) Stečajni upravnik

 

Atlas banke AD Podgorica u stečaju, objavljuje

II JAVNI POZIV

 

Za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovine - nepokretnosti stečajnog dužnika ATLAS BANKE AD PODGORICA u stečaju

 

1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet prodaje su nepokretnosti u obimu prava svojine 1/1, koju čine sledeće nepokretnosti upisane u:

 • Listu nepokretnosti broj 2707 KO Budva, Područna jedinica Budva,

- kat. parcela broj/podbroj 2057/1, potes Gospoština, broj zgrade 1, plan/skica 10/13, PD 225, po načinu korišćenja stambeni prostor, spratnost drugi sprat, površine 55 m2;

Početna cijena iznosi 168.500,00 eura.

 • Listu nepokretnosti broj 1916 KO Sutomore, Područna jedinica Bar,

- kat. parcela broj/podbroj 2000/1, potes Sutomore, broj zgrade 1, plan/skica 24/57, PD 25 po načinu korišćenja stambeni prostor, spratnost drugi sprat, površine 47 m2;

Početna cijena iznosi 67.500,00 eura.

 

2. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja 

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1. ovog Javnog poziva će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb (sjeverna tribina stadiona „Budućnosti“) u Podgorici, u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, odnosno,  dana  30. 05. 2024. godine sa početkom u 13:00 časova.

  

3. Uslovi javnog nadmetanja 

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u visini od 10 % od početne cijene za predmetnu nepokretnost, najkasnije do dana 29. 05. 2024. godine do 12:00 časova.

Depozit se uplaćuje na transakcioni račun broj 907-71501-84 i/ili  na devizni račun Atlas banke AD Podgorica u stečaju (instrukcija za plaćanje ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU, broj računa/IBAN: ME25510000000010257596, SWIFT: CKBCMEPG).

Svi troškovi uplate depozita padaju na teret zainteresovanog lica.

Učesnici postupka javnog nadmetanja dužni su da se registruju za javno nadmetanje te dostave podatke i dokumentaciju: fizička lica –ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj, broj lične karte, pravna lica – naziv i sjedište, registarski broj iz registra kod koga je registrovan, original izvod iz registra ili ovjerenu fotokopiju ne stariju od 15 dana prije registracije za javno nadmetanje, prijavu ovjerenu potpisom i pečatom ovlašćenog lica, kao i ovlašćenje za zastupanje ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika. Predstavnici pravnih lica na javnom nadmetanju moraju imati uredna punomoćja i ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija, a fizička lica ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, 30 (trideset) minuta prije početka javnog nadmetanja.

Licitacioni korak za:

- LN broj 2707 KO Budva iznosi 1.000,00 eura i

- LN broj 1916 KO Sutomore iznosi 1.000,00 eura.

Učesnik javnog nadmetanja ne može ponuditi cijenu koja je već ponuđena od strane drugog učesnika.

Postupak usmenog javnog nadmetanja se završava, ako niko od učesnika ni na treći poziv, ne ponudi veću cijenu od do tada ponudjene najveće cijene. 

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi, iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne nepokretnosti.

Zainteresovanim licima će biti omogućeno da obiđu nepokretnost koja je predmet javnog nadmetanja. Kontakt telefon za zakazivanje termina obilaska nepokretnosti  +382 (0)20 407 200.

 

4. Ostali uslovi javnog nadmetanja 

Kupac je dužan da sa Stečajnim upravnikom Atlas banke AD Podgorica u stečaju, zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti, u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog nadmetanja.

Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti zaključuje se pred nadležnim notarom.

Ukoliko kupac ne zaključi Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u roku iz stava 1. ove tačke ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.

Troškove prenosa prava svojine (sačinjavanje notarskog zapisa i ovjere istog, poreza na promet nepokretnosti, i ostale takse i naknade) padaju u cijelosti na teret kupca.

Nepokretnosti se prodaju u viđenom i nađenom stanju, bez prava na reklamaciju.

Bliže informacije mogu se dobiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na  adresi Vaka Đurovića bb, Podgorica. Kontakt telefon: +382 (0)20 407 200 ili putem mail adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

ATLAS BANKA AD PODGORICA  U STEČAJU

Stečajni upravnik

Mirko Radonjić, s. r.

 

JAVNO NADMETANJE 22. mart 2024

Na osnovu člana 44 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (Sl. list CG br. 47/01, 62/08, 44/10 i 72/19) Stečajni upravnik Atlas banke AD Podgorica u stečaju, objavljuje

IV JAVNI POZIV

Za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovine - nepokretnosti stečajnog dužnika

ATLAS BANKE AD PODGORICA u stečaju

 

1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet prodaje su nepokretnosti u svojini stečajnog dužnika Atlas banke AD Podgorica u stečaju, koju čine sljedeće nepokretnosti upisane u listovima nepokretnosti:

 • PODRUČNA JEDINICA PODGORICA:
  • LIST NEPOKRETNOSTI 1053 KO Podgorica I, kat. parc. 1233/1, stambeni prostor – stan, PD 5, površine 90 m2. Početna cijena iznosi 119.000,00 eur.
  • LIST NEPOKRETNOSTI 2805 KO Podgorica III, kat. parc. 4064 dvorište površine 16 m2 i na broju zgrade 1, po načinu korišćenja porodična stambena zgrada u osnovi površine 51 Početna cijena iznosi 37.000,00 eur.
  • LIST NEPOKRETNOSTI 3592 KO Golubovci, kat. parc. 13/59, broj zgrade 1, po načinu korišćenja porodična stambena zgrada, u osnovi površ. 109 m2, PD 1, površ. 87 m2 i PD 2, površ. 87 m2, po načinu korišćenja stambeni prostori, na istoj parceli dvorište, površ. 500 m2 i pašnjak, površ. 43m2. Početna cijena iznosi 121.000,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 2605 KO Bijelo Polje, kat. parc. 7673 dvorište, površ. 437 m2, na istoj parceli broj zgrade 1, po načinu korišćenja porodična stambena zgrada, u osnovi površ. 104 m2, na istoj parceli, broj zgrade 2, po načinu korišćenja pomoćna zgrada, površ. 39 m2. Početna cijena iznosi 45.000,00 eur.
 • PODRUČNA JEDINICA NIKŠIĆ:

 

 • LIST NEPOKRETNOSTI 25 KO Nikšić, parc. 2757/4, broj zgrade 1, PD 3, stambeni prostor, površ. 129 m2. Početna cijena iznosi 89.400,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 680 KO Glibavac, kat. parc. 1503, dvorište površ. 157 m2, na istoj parceli, broj zgrade 1, porodična stambena zgrada, površ. 114 m2, u okviru koje PD 1, garaža, površ. 18 m2, PD 2, stambeni prostor, površ. 65 m2 i PD 3, stambeni prostor, površ. 51 m2. Početna cijena iznosi 67.550,00 eur.
 • POSJEDOVNI LIST 494 KO Rubeža, kat. parc. 2176, stambeni objekat, u osnovi površ. 143 m2, dvorište, površ. 223 m2 i šuma 2. klase, površ. 130 m2. Početna cijena iznosi 54.900,00 eur.
 • PODRUČNA JEDINICA KOLAŠIN:
 • LIST NEPOKRETNOSTI 104 KO Kolašin, parc. 565, broj zgrade 1, po načinu korišćenja porodična stambena zgrada, u osnovi površ. 77 m2 sa pripadajućim PD 1 površ. 62 m2 i PD 2 površ. 62m2, po načinu korišćenja stambeni protori, na istoj parceli, broj zgrade 2, porodična stambena zgrada, u osnovi površ. 73 m2 sa pripadajućim PD 1, površ. 58 m2 i PD 2, površ. 58 m2, po načinu korišćenja stambeni prostori, na istoj parceli dvorište, površ. 225 m2 i njiva 1. klase, površ. 52 m2. Početna cijena iznosi 292.080,00 eur.
 • PODRUČNA JEDINICA BUDVA:
 • LIST NEPOKRETNOSTI 125 KO Maine, kat. parc. 3144, po načinu korišćenja pašnjak 4. klase, površine 784 m2, na kat. parc. 3342, po načinu krišćenja voćnjak 3. klase, površine 411 m2, na kat. parc. 3343, po načinu korišćenja šume 4. klase, površina 1778 m2 i na kat. parc. 4123, po načinu korišćenja šume 3. klase, površine 5692 m2. Početna cijena iznosi 205.400,00 eur.
 • PODRUČNA JEDINICA ULCINJ:
 • LIST NEPOKRETNOSTI 4194 KO Donji Štoj, parc. 1185/2, livada 5. klase, površine 1634 m2 i kat. parceli 1186/3, šume 4. klase, površine 324 m2. Početna cijena iznosi 240.000,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 73 KO Zoganje, kat. parc. 486, njiva 3. klase, površine 4734 m2, na kat. parceli 487, šume 2. klase, površine 591 m2, na kat. parceli 496, dvorište, površ. 183 m2, ruševina raznog objekta, površ. 58 m2 i na kat. parc. 497, voćnjak 2. klase, površ. 743 m2. Početna cijena iznosi 62.000,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 124 KO Donji Štoj, kat. parc. 3064, broj zgrade 1, po načinu korišćenja porodična stambena zgrada, u osnovi površ. 63 m2, na istoj parceli, broj zgrade 2, pomoćna zgrada, površ. 11 m2, na istoj parceli dvorište, površ. 111 m2. Početna cijena iznosi 75.000,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 353 KO Kravari, kat. parc. 2114, broj zgrade 1, po načinu korišćenja porodična stambena zgrada, u osnovi površ. 127 m2 sa pripadajućim PD 1, površ. 40 m2 i PD 2, površ. 40 m2, po načinu korišćenja stambeni prostori, na istoj parceli dvorište, površ. 388 m2. Početna cijena iznosi 44.000,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 3950 KO Donji Štoj, po načinu korišćenja njiva 5. klase, površ. 267 m2. Početna cijena iznosi 24.500,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 5959 KO Ulcinj, kat. parc. 8658, šuma 4. klase, površine 417 m2, kat. parcela 8659, voćnjak 2. klase površine 827m2. Početna cijena iznosi 45.800,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 406 KO Kolomza, parcela 546, šume 3. klase, površ. 916 m2. Početna cijena iznosi 20.700,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 126 KO Reč, kat. parcela 191/1 njiva 1. klase površ. 3514 m2. Početna cijena iznosi 189.900,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 401 KO Sukobin, kat. parcela 640/2 dvorište površ. 301m2, na istoj parceli, broj zgrade 1, porodična stambena zgrada, u osnovi površ. 100 m2. Početna cijena iznosi 25.950,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 352 KO Kravari, kat. parcela 1812, dvorište, površ. 447 m2, na istoj parceli, broj zgrade 1, porodična stambena zgrada, u osnovi površ. 77 m2, na istoj parceli, po načinu korišćenja šume 4. klase, površ. 5189 m2. Početna cijena iznosi 20.690,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 240 KO Klezna, kat. parcela 20, po načinu korišćenja šuma 5. klase, površ. 7198 m2, na istoj parceli, po načinu korišćenja prirodno neplodno zemljište, površ. 3085 m2. Početna cijena iznosi 9.300,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 18 KO Mide, parc. 262, ruševina i pomoćna zgrada ukupno površ. 75 m2 i dvorište, površ. 233 m2, na kat. parc. 68 dvorište, površ. 409 m2 i ruševina, površ. 109 m2, na kat. parc. 179 livada 7. klase, površ. 2280 m2 i pašnjak 4. klase, površ. 160 m2, na kat. parc. 180 voćnjak 4. klase, površ. 830 m2, na kat. parc. 263 njiva 7. klase, površ. 190 m2 i livada 7. klase, površ. 1977 m2, na kat. parc. 466, 467, 520, 895, 896 i 897 po načinu korišćenja pašnjak 5. klase, ukupne površ. 7920 m2, na kat. parc. 465 šume 4. klase, površ. 7260 m2, na kat. parc. 807 njiva 7. klase, površ. 429 m2, i na kat. parc. 894 šume 4. klase, površ. 10952 m2. Početna cijena iznosi 47.850,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 3945 KO Donji Štoj, parc. 1707/1 njiva 5. klase, površ. 769 m2, kat. parc. 1719, njiva 5. klase, površ. 1377 m2 i kat. parc. 1720/1, šume 3. klase, površ. 915 m2. Početna cijena iznosi 151.800,00 eur.
 • PODRUČNA JEDINICA KOTOR:

 

 • LIST NEPOKRETNOSTI 271 KO Nalježići, kat. parc. 1187 pašnjak 3. klase, površ. 762 m2 i LIST NEPOKRETNOSTI 273, KO Nalježići, kat. parc. 504, voćnjak 3. klase, površ. 1320 m2. Početna cijena iznosi 64.100,00 eur.

 

 • PODRUČNA JEDINICA HERCEG NOVI:

 

 • LIST NEPOKRETNOSTI 27 KO Ratiševina, kat. parcela br. 353, dvorište, površ. 500 m2, na istoj parceli, pašnjak 2. klase, površ. 1368 m2, na istoj parceli, broj zgrade 1, porodična stambena zgrada, površ. 102 m2 sa pripadajućim PD 1, po načinu korišćenja garaža kao dio zgrade, površ. 27 m2, PD 2, po načinu korišćenja stambeni prostor, površ. 48 m2, PD 3, po načinu korišćenja stambeni prostor, površ. 78 m2 i PD 4, po načinu korišćenja stambeni prostor, površ. 58 m2 i na istoj parceli, broj zgrade 2, pomoćna zgrada, površ. 24 m2. Početna cijena iznosi 230.140,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 400 KO Radovanići, kat. parc. 1879/7 broj zgrade 1, PD 3, stambeni prostor, površ. 66 m2, PD 4, stambeni prostor, površ. 45 m2 i kat. parc. 1879/7, zemljište-dvorište, površ. 206 m2. Početna cijena iznosi 165.600,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 2869 KO Topla, kat. parc. 1473/1, po načinu korišćenja šume 2. klase, površ. 1240 m2. Početna cijena iznosi 89.500,00 eur.
 • PODRUČNA JEDINICA BERANE:
 • LIST NEPOKRETNOSTI 380 KO Donje Luge Berane, parc. 678, zemljište - livada 3. klase, površine 4421 m2, na kat. parc. 711 dvorište, površine 331 m2 i broj zgrade 1, porodična stambena zgrada, u osnovi površ. 166 m2 , PD 3, prizemlje 133 m2, PD 4 prvi sprat 33 m2, PD 5 prvi sprat, površine 100 m2 i PD 6 potkrovlje, površine 133 m2. Početna cijena iznosi 203.400,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 904 KO Budimlja, parc. 988/2, broj zgrade 55, pomoćna zgrada u privredi, površ. 109 m2, broj zgrade 56, pomoćna zgrada u privredi, površ. 921 m2 sa pripadajućim PD 1, po načinu korišćenja poslovni prostor u privredi, površ. 921 m2, PD 2, po načinu korišćenja poslovni prostor u privredi, površ. 921 m2 i PD 3, po načinu korišćenja poslovni prostor u privredi, površ. 997 m2. Početna cijena iznosi 30.000,00 eur.
 • PODRUČNA JEDINICA PLJEVLJA:

 

 • LIST NEPOKRETNOSTI 3097 KO Pljevlja, parc. 2088, dvorište, površine 76 m2, na istoj parceli, broj zgrade 1, porodična stambena zgrada, u osnovi površ. 37 m2 i broj zgrade 2, pomoćna zgrada, površ. 10 m2; Početna cijena iznosi 13.000,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 474 KO Zekavica, kat. parc. 8791/1 livada 5. klase, površ. 4526 m2 i na kat. parc. 882 livada 5. klase, površ. 2761 m2. Početna cijena iznosi 30.000,00 eur.
 • LIST NEPOKRETNOSTI 3208 KO Pljevlja, parc. 3234/1, pašnjak, površine 145 m2, na kat. parceli 3236 dvorište, površine 68 m2, broj zgrada 1, PD 1, nestambeni prostor-podrum, površine 46 m2, PD 2, stambeni prostor- prizemlje, površine 46 m2 i broj zgrade 2, po načinu korišćenja pomoćna zgrada površine 7 m2. Početna cijena iznosi 41.000,00 eur

2. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja 

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb (sjeverna tribina stadiona „Budućnosti“) u Podgorici, u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, odnosno, dana 11. 04. 2024. godine sa početkom u 12:00 časova

3. Uslovi javnog nadmetanja 

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u visini od 10% od početne cijene za predmetnu nepokretnost, najkasnije do dana 10. 04. 2024. godine do 12:00 časova.

Depozit se uplaćuje na transakcioni račun broj 907-71501-84 i/ili na devizni račun Atlas banke AD Podgorica u stečaju (instrukcija za plaćanje ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU, broj računa/IBAN: ME25510000000010257596, SWIFT: CKBCMEPG) sa pozivom na konkretan broj Lista nepokretnosti i katastarsku opštinu (KO) i/ili poseban dio (PD) nepokretnosti za koju se prijavljuje za učešće na javnom nadmetanju.

Svi troškovi uplate depozita padaju na teret zainteresovanog lica.

Učesnici postupka javnog nadmetanja dužni su da se registruju za javno nadmetanje te dostave podatke i dokumentaciju: fizička lica–ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj, broj lične karte, pravna lica – naziv i sjedište, registarski broj iz registra kod koga je registrovan, original izvod iz registra ili ovjerenu fotokopiju ne stariju od 15 dana prije registracije za javno nadmetanje, prijavu ovjerenu potpisom i pečatom ovlašćenog lica, kao i ovlašćenje za zastupanje ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika. Predstavnici pravnih lica na javnom nadmetanju moraju imati uredna punomoćja i ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija, a fizička lica ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, 30 (trideset) minuta prije početka javnog nadmetanja.

Licitacioni korak iznosi 1.000,00 eura.

Učesnik javnog nadmetanja ne može ponuditi cijenu koja je već ponuđena od strane drugog učesnika.

Postupak usmenog javnog nadmetanja se završava, ako niko od učesnika ni na treći poziv, ne ponudi veću cijenu od do tada ponudjene najveće cijene.

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi, iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne nepokretnosti.

4. Ostali uslovi javnog nadmetanja 

Kupac je dužan da sa stečajnim upravnikom „Atlas banke AD Podgorica u stečaju“, zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti, u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog nadmetanja.

Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti zaključuje se pred nadležnim notarom.

Ukoliko kupac ne zaključi Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u roku iz stava 1 ove tačke ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.

Troškove prenosa prava svojine (sačinjavanje notarskog zapisa i ovjere istog, poreza na promet nepokretnosti, i ostale takse i naknade) padaju u cijelosti na teret kupca.

Nepokretnosti se prodaju u viđenom i nađenom stanju, bez prava na reklamaciju.

Bliže informacije mogu se dobiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb, Podgorica. Kontakt telefon: +382 (0)20 407 200 ili putem mail adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

 

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

Stečajni upravnik

Mirko Radonjić, s. r.