OBAVJEŠTENJE 01.06.2020

OBAVJEŠTENJE
O POSTUPANJU ATLAS BANKE AD PODGORICA U STEČAJU ZA VRIJEME TRAJANJA ODLUKE O PRIVREMENIM MJERAMA ZA SMANJENJE NEGATIVNIH POSLJEDICA UTICAJA EPIDEMIJE NOVOG KORONAVIRUSA NA FINANSIJSKI SISTEM NAKON UBLAŽAVANJA MJERA ZA ZAŠTITU STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

 

Stupanjem na snagu Odluke o privremenim mjerama za smanjenje negativnih posljedica uticaja epidemije novog koronavirusa na finansijski sistem nakon ublažavanja mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti (Službeni list Crne Gore br. 46/20 od 20. 05. 2020. godine), prestala je da važi Odluka o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem (Službeni list Crne Gore br. 19/20 od 19. 03. 2020. godine).

Imajući u vidu da se Odluka Savjeta Centralne banke direktno ne odnosi na korisnike kredita Atlas banke, Stečajna uprava će, u slučaju pokazanog interesovanja za produženje ili odobravanje moratorijuma na otplatu kredita u trajanju do 90 dana, podnošenjem odgovarajućih zahtjeva, odlučivati pojedinačno i u skladu sa osnovnim uslovima propisanim Odlukom.

Banka će razmatrati zahtjeve korisnika kredita (izuzev za kreditne kartice i overdraft kredite), koji na dan 31. 12. 2019. godine nisu imali kašnjenje u otplati kredita duže od 90 dana i čiji kredit na taj dan nije bio klasifikovan kao nekvalitetan.

Dostavljene zahtjeve za moratorijum Banka će naročito procijenjivati, na osnovu dokumentovanih dokaza, kojima se može nesporno utvrditi negativan uticaj pandemije COVID-19, na finansijsko stanje korisnika kredita (gubitak posla, prestanak obavljanja samostalne djelatnosti, smanjenje/izostanak prihoda i dohodaka, smanjenje primanja uslijed odluke poslodavca i očekivano smanjenje primanja...).

 

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

Stečajni upravnik
Mirko Radonjić

 

OBAVEŠTENJE 23. mart 2020

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

Broj: 01-3-1741

Podgorica, 23.03.2020. godine 

 

O B A V J E Š T E NJ E

o privremenoj obustavi svih plaćanja obaveza po osnovu kredita u trajanju od 90 dana

 

Imajući u vidu nastalu situaciju izazvanu koronavirusom (COVID-19), a u cilju ublažavanja posledica izazvanih pandemijom virusa, Atlas banka AD Podgorica u stečaju daje mogućnost dužnicima-korisnicima kredita na pravo ostvarivanja moratorijuma na otplatu kredita u trajanju od 90 dana.

Pravo ostvarivanja moratorijuma mogu koristiti dužnici-korisnici kredita koji su nastavili sa otplatom duga i nakon uvođenja stečaja nad bankom.

Korisnik kredita koji želi da ostvari pravo na moratorijum dužan je da dostavi banci obavještenje da prihvata moratorijum i to elektronskim putem na sljedeće mail adrese:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ukoliko korisnik kredita-dužnik nije u mogućnosti da obavještenje dostavi u elektronskoj formi isto može dostaviti poštom na adresu: Atlas banka AD Podgorica u stečaju, Vaka Đurovića bb, Podgorica.

Za sva eventualna pitanja i informacije u vezi moratorijuma korisnici se mogu obratiti banci putem sljedećih telefona:

Poslovi sa stanovništvom - 020/407-279; 020/407-202

Poslovi sa privredom - 020/407-221; 020/407-222

Poslovi kartičarstva - 020/407-239

Opšte informacije - 020/407-200

Ako otplatu kredita ne vrši direktno korisnik kredita, već se plaćanje vrši posredstvom drugog subjekta (poslodavac, Fond za penzijsko invalidsko osiguranje, druga banka i dr.), korisnik kredita pored navedenog obavještavanja Atlas banke, obavještava i tog subjekta o moratorijumu, sa zahtjevom da u periodu trajanja moratorijuma ne vrši plaćanje mjesečnih anuiteta korisnika kredita prema Atlas banci.

Atlas banka AD Podgorica u stečaju će u roku od pet radnih dana od dana prijema obavještenja obezbijediti sprovođenje moratorijuma.

 

Stečajni upravnik

Mirko Radonjić

 

Formular za preuzimanje: Obavještenje o prihvatanju moratorijuma na otplatu kredita/kreditne kartice

 

 

OBAVEŠTENJE 16. mart 2020

OBAVJEŠTENJE

 

Atlas banka AD Podgorica u stečaju će u narednom periodu, a u skladu sa Naredbama Ministarstva zdravlja objavljenim u Službenom listu broj 14 od 13.03.2020. kao i u Službenom listu broj 15 od 15.03.2020., svoje poslovanje obavljati u posebnom režimu rada.

Zahtjevi klijenata Banke će, počev od danas, biti primani isključivo putem pošte, maila i telefonske komunikacije, pa se od klijenata očekuje da upravo tim kanalima i komuniciraju sa Bankom

Postupanja Banke koja pretpostavljaju izdavanje orginalnih dokumenata (Potvrda, Saglasnost, Pismo namjera i sl.) će se obavljati utorkom u periodu od 10h do 12h u prostorijama Atlas banke ad Podgorica u stečaju u Ul. Vaka Đurovića bb Podgorica.

O daljem načinu rada banke bićete blagovremeno obaviješteni.

 

Stečajni upravnik ATLAS BANKE AD PODGORICA U STEČAJU

 

                                                                        

KONTAKTI:

Poslovi sa stanovništvom:

mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

broj telefona: 020/407-279; 020/407-202

Poslovi sa privredom:

mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

broj telefona: 020/407-221; 020/407-222

Poslovi kartičarstva:

mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

broj telefona: 020/407-239 

Opšte informacije:

mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

broj telefona: 020/407-200

 

JAVNI POZIV 06. mart 2020

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

Djel.br.01-3-1339

Podgorica, dana 04.03.2020.godine

 

Stečajni upravnik Atlas banke AD Podgorica u stečaju na osnovu člana 13 stav 9 i člana 44 stav 2 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

KORISNICIMA SEFOVA ATLAS BANKE AD PODGORICA, SADA U STEČAJU ZA POVRAĆAJ KLJUČA OD SEFA

I PREUZIMANJA DEPONOVANIH STVARI

 

Pozivaju se svi korisnici sefova kojima je ATLAS BANKA AD PODGORICA, sada u stečaju, izdala na upotrebu sef, da u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave ovog poziva, izvrše povraćaj ključa i preuzmu deponovane stvari koje se nalaze u sefu.

Povraćaj ključa se vrši na adresi Vaka Đurovića bb, Podgorica. (sjeverna tribina stadiona “Budućnosti”), dok će se preuzimanje deponovanih stvari izvršiti neposredno pristupanjem sefu .

Kako ni nakon više usmenih i pisanih poziva, ni poziva istaknutog na sajtu Banke, pojedini korisnici nijesu Banci u stečaju vratili ključ od sefa, te nijesu preuzeli deponovane stvari, to se isti još jednom javno pozivaju da izvrše svoju obavezu u navedenom roku.

 

Ovaj poziv se ima smatrati raskidom ugovora o korišćenju sefa.

 

Ukoliko, korisnik sefa u ostavljenom roku ne vrati ključ i ne preuzme deponovane stvari, Banka će u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, sudskim putem zahtijevati otvaranje sefa, utvrđivanje njegove sadržine radi deponovanja nađenog sadržaja u sudski depozit.

Troškovi otvaranja sefa, popisa sadržaja i deponovanja u depozit suda padaju na teret Korisnika sefa.

 

Kontakt telefon:

+382 20 407 200

U Podgorici, dana 04.03.2020.godine

STEČAJNI UPRAVNIK

Mirko Radonjić

 

JAVNO NADMETANJE 17. februar 2020.

 

 

Na osnovu člana 44. Zakona o stečaju i likvidaciji banaka ( Sl.list CG br.47/2001,62/2008 i 44/2010) stečajni upravnik

 

Atlas banke AD Podgorica u stečaju, objavljuje

JAVNI POZIV

Za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovine –nepokretnosti stečajnog dužnika ATLAS BANKE AD PODGORICA u stečaju, Podgorica

 

1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet prodaje su nepokretnosti u svojini stečajnog dužnika Atlas banke AD Podgorica u stečaju, u obimu prava svojine 1/1, koju čine sljedeće nepokretnosti upisane u listovima nepokretnosti:

  • List nepokretnosti broj 1105 KO Budva, Područna jedinica Budva, kat.parcela broj 812, potes Podkošljun, broj zgrade 1, PD 3, način korišćenja, stambeni prostor, spratnosti/površina   prizemlje, površine 32 m2;

Početna cijena iznosi 41.500,00 eura.

  • List nepokretnosti broj 369 KO Donja Ržanica, Područna jedinica Berane, kat.parcela 260/2, potes Donja Mala, broj zgrade 1, način korišćenja, Porodična stambena zgrada, PD 980, spratnost/površina prizemlje, površine 64 m2 koja se sastoji od stambenog prostora, PD 1, prizemlje, površine 64 m2 i stambenog prostora, PD 2, prvi sprat, površine 64 m2 i Voćnjak, potes Donja Mala, površine 175 m2.

Početna cijena iznosi 5.000,00 eura.

 

2. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1. ovog Javnog poziva će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb (sjeverna tribina stadiona „ Budućnosti“) u Podgorici, u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, odnosno, dana 18.03.2020.godine.

Prodaja nepokretnosti iz Lista nepokretnosti broj 1105 KO Budva održaće se, sa početkom u 11 časova.

Prodaja nepokretnosti iz Lista nepokretnosti broj 369 KO Donja Ržanica održaće se, sa početkom u 12 časova.

 

3. Uslovi javnog nadmetanja

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u visini od 10 % od početne cijene za predmetnu nepokretnost, najkasnije do 17.03.2020. godine do 12 : 00 časova.

Depozit se uplaćuje na račun Atlas banke AD Podgorica u stečaju sa pozivom na konkretan list nepokretnosti, broj 907-71501-84 i/ili na devizni račun prema sljedećim instrukcijama : naziv korisnika ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU, broj računa/IBAN: ME25510000000010257596, SWIFT : CKBCMEPG,   svrha uplate „ depozit za učešće na javnom nadmetanju“. (Svi troškovi uplate depozita padaju na teret Zainteresovanog lica).

Učesnici postupka javnog nadmetanja dužni su da se registruju za javno nadmetanje te dostave podatke i dokumentaciju: fizička lica –ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj, broj lične karte, pravna lica – naziv i sjedište, registarski broj iz registra kod koga je registrovan, original izvod iz registra ili ovjerenu fotokopiju ne stariju od 15 dana prije registracije za javno nadmetanje, prijavu ovjerenu potpisom i pečatom ovlašćenog lica, kao i ovlašćenje za zastupanje ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika. Predstavnici pravnih lica na javnom nadmetanju moraju imati uredna punomoćja i ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija, a fizička lica ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, 30 (trideset) minuta prije početka svakog javnog nadmetanja.

Postupak usmenog javnog nadmetanja se završava, ako niko od učesnika ni na treći poziv, ne ponudi veću cijenu od do tada ponudjene najveće cijene. U tom slučaju, kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi, iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne nepokretnosti.

Zainteresovanim licima će biti omogućeno da obiđu nepokretnost koja je predmet javnog nadmetanja. Kontakt telefon za zakazivanje termina obilaska nepokretnosti +382 20 407 200 .

 

4. Ostali uslovi javnog nadmetanja

Kupac je dužan da sa stečajnim upravnikom „ Atlas banke AD Podgorica u stečaju“, zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti, u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog nadmetanja.

Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti zaključuje se pred nadležnim notarom.

Ukoliko kupac ne zaključi Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u roku iz stava 1. ove tačke , ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponudjača će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.

Troškove prenosa prava svojine ( sačinjavanje notarskog zapisa i ovjere istog, poreza na promet nepokretnosti, i ostale takse i naknade)padaju u cijelosti na teret kupca.

Nepokretnosti se prodaju u viđenom i nađenom stanju, bez prava na reklamaciju.

Bliže informacije mogu se dobiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb, Podgorica. Kontakt telefon 020 407 – 200, ili na putem mail adrese : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..           

 

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

STEČAJNI UPRAVNIK

Mirko Radonjić, s.r.