Na osnovu člana 44. Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (Sl.list CG br.47/2001,62/2008 i 44/2010) sStečajni upravnik
 
Atlas banke AD Podgorica u stečaju, objavljuje
 
II JAVNI POZIV
 
Za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovine - nepokretnosti stečajnog dužnika ATLAS BANKE AD PODGORICA u stečaju, Podgorica
 
 
1. Predmet javnog nadmetanja
 
Predmet prodaje su nepokretnosti u svojini stečajnog dužnika Atlas banke AD Podgorica u stečaju, u obimu prava svojine 1/1, koju čine sljedeće nepokretnosti upisane u listu nepokretnosti:
List nepokretnosti broj 972 KO Kunje, Područna jedinica Bar, 
- kat. parcela broj/podbroj 4072/3, potes Bušat-Pod Lere, broj zgrade 0, plan/skica 16/37, redni broj 4, po načinu korišćenja šume 4. klase, površine 150 m2;
- kat. parcela broj/podbroj 4072/14, potes Bušat-Pod Lere, broj zgrade 0, plan/skica 16/37, redni broj 4, po načinu korišćenja šume 4. klase, površine 150 m2;
- kat. parcela broj/podbroj 4072/15, potes Bušat-Pod Lere, broj zgrade 0, plan/skica 16/37, redni broj 4, po načinu korišćenja šume 4. klase, površine 150 m2.
 
Početna cijena iznosi: 114.000,00 eura.
 
2. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja 
Prodaja nepokretnosti iz tačke 1. ovog Javnog poziva će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb (sjeverna tribina stadiona  „Budućnosti“) u Podgorici, u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, odnosno,  dana  26. 07. 2022. godine sa početkom u 12:00 časova.
 
3. Uslovi javnog nadmetanja 
Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u visini od 10 % od početne cijene za predmetnu nepokretnost, najkasnije do dana 25. 07. 2022. godine do 12:00 časova. 
 
Depozit se uplaćuje na transakcioni račun broj 907-71501-84 i/ili  na devizni račun Atlas banke AD Podgorica u stečaju (instrukcija za plaćanje ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU, broj računa/IBAN: ME25510000000010257596, SWIFT: CKBCMEPG).
 
Svi troškovi uplate depozita padaju na teret Zainteresovanog lica.
 
Učesnici postupka javnog nadmetanja dužni su da se registruju za javno nadmetanje te dostave podatke i dokumentaciju: fizička lica –ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj, broj lične karte, pravna lica – naziv i sjedište, registarski broj iz registra kod koga je registrovan, original izvod iz registra ili ovjerenu fotokopiju ne stariju od 15 dana prije  registracije za javno nadmetanje, prijavu ovjerenu potpisom i pečatom ovlašćenog lica, kao i ovlašćenje za zastupanje ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika. Predstavnici pravnih lica na javnom nadmetanju moraju imati uredna punomoćja i ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija, a fizička lica ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija. 
 
Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, 30 (trideset) minuta prije početka svakog javnog nadmetanja.
 
Licitacioni korak iznosi 1.000,00 eura.
 
Postupak usmenog javnog nadmetanja se završava, ako niko od učesnika ni na treći poziv, ne ponudi veću cijenu od do tada ponudjene najveće cijene.  U  tom slučaju, kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.  
 
U slučajju da su učesnici ponudili istu najveću cijenu, izbor najpovoljnije ponude vrši se žrijebanjem.
 
Žrijebanje iz prethodnog stava obavlja predsjednik Komisije za sprovođenje postupka javne prodaje.
 
Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi, iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.
 
Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne nepokretnosti. 
 
Zainteresovanim licima će biti omogućeno da obiđu nepokretnost koja je predmet javnog nadmetanja. Kontakt telefon za zakazivanje termina obilaska nepokretnosti  +382 20 407 200.
 
4. Ostali uslovi javnog nadmetanja 
Kupac je dužan da sa stečajnim upravnikom „Atlas banke AD Podgorica u stečaju“, zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti, u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog nadmetanja.
 
Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti zaključuje se pred nadležnim notarom.
 
Ukoliko kupac ne zaključi Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u roku iz stava 1. ove tačke ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu. 
 
Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.
 
Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača će se uračunati u kupoprodajnu cijenu. 
 
Troškove prenosa prava svojine (sačinjavanje notarskog zapisa i ovjere istog, poreza na promet nepokretnosti, i ostale takse i naknade) padaju u cijelosti na teret kupca.
 
Nepokretnosti se prodaju u viđenom i nađenom stanju, bez prava na reklamaciju.
 
Bliže informacije mogu se dobiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na  adresi Vaka Đurovića bb, Podgorica. Kontakt telefon +382 (0)20/407 200 ili putem mail adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .
 
 
ATLAS BANKA AD PODGORICA  U STEČAJU
Stečajni upravnik
Mirko Radonjić, s.r.