Na osnovu člana 44 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (Sl. list CG br. 47/2001, 62/2008 i 44/2010) stečajni upravnik

AD ,,Atlas banka u stečaju“ Podgorica, objavljuje

VI JAVNI POZIV

za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovine-nepokretnosti stečajnog dužnika

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

 

1. Predmet javnog nadmetanja i početna cijena nepokretnosti

Predmet prodaje je nepokretnost u svojini stečajnog dužnika AD ,,Atlas banka u stečaju“ Podgorica, koju čine nepokretnosti upisane u listu nepokretnosti 923 KO Budva, koje se nalaze na kat.parceli br. 2381/1 (Ulica Mediteranska, Budva,“Fontana Centar BUDVA“ ) i to:

 

r.b

Broj/podbroj

Br.z

Način korišćenja/ osnov sticanja

Posebni dio

Spratnost/sprat

pov

Poč cijena

1.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 32

Prva etaža podruma

23 m2

26.990,10 €

2.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 33

Prva etaža podruma

23 m2

26.990,10 €

3.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 39

Prva etaža podruma

18 m2

21.123,00 €

4.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 42

Prva etaža podruma

23 m2

26.990,10 €

5.

2381/1

1

Tehnička prostorija

PD 51

Suteren

17 m2

11.599,20 €

6.

2381/1

1

Poslovni prostor

PD 52,

PD 55,   

PD 57

Suteren,

Prizemlje,

Mezanin,

348 m2,

105m2,

135 m2

1.221.642,00€

7.

2381/1

1

Apartman

PD 66

Drugi sprat

46 m2

128.981,70 €

8.

2381/1

1

Apartman

PD 74

Treći sprat

46 m2

128.981,70 €

9.

2381/1

1

Apartman

PD 106

Sedmi sprat

46 m2

128.981,70 €

10.

2381/1

1

Apartman

PD 108

Sedmi sprat

36 m2

100.942,20 €

UKUPNO

1.823.221,80€

 

2. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja 

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1. ovog Javnog poziva će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb (sjeverna tribina stadiona „ Budućnosti“) u Podgorici, u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, odnosno dana, 30.08.2021.godine,  sa početkom u 12: 30 časova.

 

3. Uslovi javnog nadmetanja 

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u visini od 10 % od početne cijene za predmetnu nepokretnost, odnosno 10 % od ukupne cijene, ukoliko kupac uplaćuje depozit za sve nepokretnosti koje su predmet ovog Javnog poziva, bliže opisane u tački 1.  – tabelarni pregled, najkasnije do 27.08.2021. godine do 12 časova.

Depozit se uplaćuje na račun Atlas banke AD Podgorica u stečaju sa pozivom na konkretan poseban dio (PD) ili  broj lista nepokretnosti (u slučaju da  je kupac zainteresovan za kupovinu svih nepokretnosti)  broj 907-71501-84 i/ili na devizni račun prema sljedećim instrukcijama : naziv korisnika ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU, broj računa/IBAN: ME25510000000010257596, SWIFT : CKBCMEPG,  svrha uplate „ depozit za učešće na javnom nadmetanju“. (Svi troškovi uplate depozita padaju na teret Zainteresovanog lica).

Učesnici postupka javnog nadmetanja dužni su da se registruju za javno nadmetanje te dostave podatke i dokumentaciju: fizička lica –ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj, broj lične karte, pravna lica – naziv i sjedište, registarski broj iz registra kod koga je registrovan, original izvod iz registra ili ovjerenu fotokopiju ne stariju od 15 dana prije registracije za javno nadmetanje, prijavu ovjerenu potpisom i pečatom ovlašćenog lica, kao i ovlašćenje za zastupanje ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika. Predstavnici pravnih lica na javnom nadmetanju moraju imati uredna punomoćja i ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija, a fizička lica ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, 30 (trideset) minuta prije početka javnog nadmetanja.

Licitacioni korak za :

  1. Garaža kao dio zgrade iznosi 200.00 eura.
  2. Tehničku prostoriju iznosi 200,00 eura;
  3. Poslovni prostor iznosi 5.000,00 eura;
  4. Apartman iznosi 1.000,00 eura;

Prednost za prodaju imovine -  nepokretnosti  ima kupac koji uplati depozit za sve nepokretnosti koje su predmet ovog Javnog poziva, bliže opisane u tački 1.- tabelarni pregled, pa će u tom slučaju licitacioni korak iznositi 10.000,00 eura.

Postupak usmenog javnog nadmetanja se završava, ako niko od učesnika na treći poziv, ne ponudi veću cijenu od do tada ponudjene najveće cijene. U tom slučaju, kupcem se proglašava učesnik koji je ponudio najveću postignutu cijenu.

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi, iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne nepokretnosti.

Zainteresovanim licima će biti omogućeno da obiđu nepokretnost koja je predmet javnog nadmetanja. Kontakt telefon za zakazivanje termina obilaska nepokretnosti +382 20 407 200 .

 

4. Ostali uslovi javnog nadmetanja 

Kupac je dužan da sa stečajnim upravnikom „Atlas banke AD Podgorica u stečaju“, zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti, u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog nadmetanja.

Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti zaključuje se pred nadležnim notarom.

Ukoliko kupac ne zaključi Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u roku iz stava 1. ove tačke, ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7(sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponudjača će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.

Troškove prenosa prava svojine (sačinjavanje notarskog zapisa i ovjere istog, poreza na promet nepokretnosti, i ostale takse i naknade) padaju u cijelosti na teret kupca.

Nepokretnosti se prodaju u viđenom i nađenom stanju, bez prava na reklamaciju.

Bliže informacije mogu se dobiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb, Podgorica. Kontakt telefon 020 407 – 200, ili na putem mail adrese : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..  

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

Stečajni upravnik

Mirko Radonjić , s.r.

19 09 2020