Štampa
Pogodaka: 1223

Na osnovu odredbe člana 44 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka ( Sl.list CG br. 47/2001, 62/2008, 44/2010) stečajni upravnik objavljuje

 

J A V N I  P O Z I V

ZA PRODAJU OSNOVNIH SREDSTAVA

NEPOSREDNOM POGODBOM

 

1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet prodaje su osnovna sredstva - oprema u svojini stečajnog dužnika Atlas banke AD Podgorica u stečaju: kancelarijski namještaji, bankarski, IKT i druga oprema, a prema specifikaciji koja je istaknuta na internet stranici Banke u stečaju : www.atlasbanka.com.

 

2. Prodajna cijena 

Početna cijena za svako osnovno sredstvo – opremu posebno i u ukupnom iznosu je istaknuta na internet stranici Banke u stečaju: www.atlasbanka.com

Za kupovinu osnovnih sredstava i opreme biće odobren i diskont i to:

 

3. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja 

Prodaja osnovnih sredstava – opreme iz tačke 1. ovog Javnog poziva će se vršiti u periodu od 29.07. zaključno sa 31.07.2020. godine, u vremenu od 10:00 do 13:00 sati, u hali koja se nalazi na adresi Sadine, dup Tološi (bivša zgrada „Elastika“), na dva prodajna mjesta:

 

4. Uslovi javnog nadmetanja

Zainteresovana lica mogu izvršiti pregled opreme koja je predmet prodaje u periodu od 10:00 do 12:00 sati.

Zainteresovanom fizičkom ili pravnom licu koje izjavi zahtjev za kupovinu Komisija za prodaju opreme van funkcije Atlas banke AD Podgorica u stečaju izdaje instrukcije za plaćanje (poslovni račun i iznos uplate), u formi rezervacije za kupovinu, sa podacima o oznakama i količinama opreme koja je predmet kupovine.

Kupac je dužan pružiti dokaz o plaćanju opreme po izvršenoj rezervaciji do 12:30 sati na dan prodaje.

Troškovi preuzimanja osnovnog sredstva padaju u cijelosti na teret kupca.

Osnovna sredstva se prodaju u viđenom i nađenom stanju, bez prava na reklamaciju.

 

STEČAJNI UPRAVNIK

Mirko Radonjić s.r.

 

Dokument za preuzimanje: Lista za prodaju