Na osnovu odredbe člana 44 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka ( Sl.list CG br. 47/2001, 62/2008, 44/2010) stečajni upravnik

ATLAS BANKA AD U STEČAJU

objavljuje

J A V N I  P O Z I V

ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU OSNOVNIH SREDSTAVA – OPREME

 

1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet prodaje su osnovna sredstva - oprema u svojini stečajnog dužnika Atlas banke AD Podgorica u stečaju, a prema specifikaciji koja je istaknuta na internet stranici Banke u stečaju : www.atlasbanka.com.

 

2. Početna cijena 

Početna cijena za svako osnovno sredstvo – opremu posebno i u ukupnom iznosu je istaknuta na internet stranici Banke u stečaju : www.atlasbanka.com.

 

3. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja 

Prodaja osnovnih sredstava – opreme iz tačke 1. ovog Javnog poziva će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb (sjeverna tribina stadiona „Budućnosti“) u Podgorici, u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, odnosno, dana 13.08.2020. godine sa početkom u 12:00 sati.

 

4. Uslovi javnog nadmetanja 

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u visini od 10 % od početne cijene za osnovno sredstvo – opremu za koju se prijavljuje, a prema specifikaciji istaknutoj na internet stranici Banke u stečaju, najkasnije do 12.08.2020. godine do 12:00 sati.

Depozit se uplaćuje na transakcioni račun broj 907-71501-84 i/ili na devizni račun Atlas banke AD Podgorica u stečaju (instrukcija za plaćanje: naziv korisnika: ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU, broj računa/IBAN: ME25510000000010257596, SWIFT: CKBCMEPG).

Depozit se uplaćuje uz upis  svrhe uplate „depozit za učešće na javnom nadmetanju“ i uz upis podataka o oznaci i količini opreme u pozivu na broj odobrenja.

Svi troškovi uplate depozita padaju na teret Zainteresovanog lica.

Učesnici postupka javnog nadmetanja dužni su da se registruju za javno nadmetanje te dostave podatke i dokumentaciju: fizička lica –ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj, broj lične karte, pravna lica – naziv i sjedište, registarski broj iz registra kod koga je registrovan, original izvod iz registra ili ovjerenu fotokopiju ne stariju od 15 dana prije registracije za javno nadmetanje, prijavu ovjerenu potpisom i pečatom ovlašćenog lica, kao i ovlašćenje za zastupanje ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika. Predstavnici pravnih lica na javnom nadmetanju moraju imati uredna punomoćja i ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija, a fizička lica ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, 30 (trideset) minuta prije početka svakog javnog nadmetanja.

Postupak usmenog javnog nadmetanja se završava, ako niko od učesnika ni na treći poziv, ne ponudi veću cijenu od do tada ponudjene najveće cijene. U tom slučaju, kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi, iznos početne cijene za određeno osnovno sredstvo – opremu.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom ponudom za kupovinu osnovnog sredstva - opreme.

Zainteresovanim licima će biti omogućeno da pogledaju osnovna sredstva - opremu koja je predmet javnog nadmetanja.

Kontakt telefon za zakazivanje termina +382 20 407 200.

 

5. Ostali uslovi javnog nadmetanja 

Zainteresovano lice – najbolji ponuđač je dužno da sa stečajnim upravnikom „Atlas banke AD Podgorica u stečaju“, zaključi Ugovor o kupoprodaji, u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog nadmetanja.

Ukoliko zainteresovano lice – najbolji ponuđač ne zaključi Ugovor o kupoprodaji u roku iz stava 1. ove tačke ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u ostavljenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi Ugovor o kupoprodaji sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponudjača će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.

Troškovi preuzimanja osnovnog sredstva padaju u cijelosti na teret kupca.

Osnovna sredstva se prodaju u viđenom i nađenom stanju, bez prava na reklamaciju.

Bliže informacije mogu se dobiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb, Podgorica. Kontakt telefon 020/407 200 ili putem mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Podgorica, 23.07.2020.godine

 

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

STEČAJNI UPRAVNIK


Mirko Radonjić s.r.

Dodatna dokumenta za preuzimanje: Lista posova i sefova, Fotografije