Štampa
Pogodaka: 2150

Na osnovu člana 44 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (Sl. list CG br. 47/2001, 62/2008 i 44/2010) stečajni upravnik

AD ,,Atlas banka u stečaju“ Podgorica, objavljuje

JAVNI POZIV

za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovine-nepokretnosti stečajnog dužnika

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

 

1. Predmet javnog nadmetanja i početna cijena nepokretnosti

Predmet prodaje je nepokretnost u svojini stečajnog dužnika AD ,,Atlas banka u stečaju“ Podgorica, koju čine nepokretnosti upisane u listu nepokretnosti 923 KO Budva, koje se nalaze na kat.parceli br. 2381/1 (Ulica Mediteranska, Budva,“Fontana Centar BUDVA“ ) i to:

 

r.b

Broj/

podbroj

Br.zgrade

Način korišćenja/

osnov sticanja

Posebni

dio

Spratnost/sprat

površina

Početna

cijena

1

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 27

Prva etaža podruma

14 m2

18.254,00 €

2.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 28

Prva etaža podruma

14 m2

18.254,00 €

3.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 29

Prva etaža podruma

13 m2

16.950,00 €

4.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 30

Prva etaža podruma

14 m2

18.254,00 €

5.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 31

Prva etaža podruma

14 m2

18.254,00 €

6.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 32

Prva etaža podruma

23 m2

29.989,00 €

7.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 33

Prva etaža podruma

23 m2

29.989,00 €

8.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 34

Prva etaža podruma

14 m2

18.254,00 €

9.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 35

Prva etaža podruma

14 m2

18.254,00 €

10.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 36

Prva etaža podruma

17 m2

22.166,00 €

11.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 37

Prva etaža podruma

16 m2

20.862,00 €

12.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 38

Prva etaža podruma

17 m2

22.166,00 €

13.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 39

Prva etaža podruma

18 m2

23.470,00 €

14.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 40

Prva etaža podruma

14 m2

18.254,00 €

15.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 41

Prva etaža podruma

14 m2

18.254,00 €

16.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 42

Prva etaža podruma

23 m2

29.989,00 €

17.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 43

Prva etaža podruma

14 m2

18.254,00 €

18.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 44

Prva etaža podruma

14 m2

18.254,00 €

19.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 45

Prva etaža podruma

13 m2

16.950,00 €

20.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 46

Prva etaža podruma

14 m2

18.254,00 €

21.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 47

Prva etaža podruma

14 m2

18.254,00 €

22.

2381/1

1

Tehnička prostorija

PD 51

Suteren

17 m2

12.888,00 €

23.

2381/1

1

Poslovni prostor

PD 52

Suteren

348 m2

803.348,00€

24.

2381/1

1

Nestambeni prostor

PD 54

Prizemlje

4 m2

3.032,00   €

25.

2381/1

1

Poslovni prostor

PD 55

Prizemlje

105 m2

242.389,00€

26.

2381/1

1

Poslovni prostor

PD 57

Mezanin

135 m2

311.643,00€

27.

2381/1

1

Apartman

PD 66

Drugi sprat

46 m2

143.313,00€

28.

2381/1

1

Apartman

PD 67

Drugi sprat

36 m2

90.972,00 €

29.

2381/1

1

Apartman

PD 69

Drugi sprat

46 m2

116.242,00€

30.

2381/1

1

Apartman

PD 74

Treći sprat,

pogled na more

46 m2

143.313,00€

31.

2381/1

1

Apartman

PD 75

Treći sprat

36 m2

90.972,00 €

32.

2381/1

1

Apartman

PD 76

Treći sprat

36 m2

90.972,00 €

33.

2381/1

1

Apartman

PD 77

Treći sprat

46 m2

116.242,00 €

34.

2381/1

1

Apartman

PD 83

Četvrti sprat,

36 m2

90.972,00 €

35.

2381/1

1

Apartman

PD 85

Četvrti sprat

46 m2

116.242,00 €

36.

2381/1

1

Apartman

PD 99

Šesti sprat

36 m2

90.972,00 €

37.

2381/1

1

Apartman

PD 100

Šesti sprat

36 m2

90.972,00 €

38.

2381/1

1

Apartman

PD 101

Šesti sprat

pogled na more

46 m2

143.313,00 €

39.

2381/1

1

Apartman

PD 106

Sedmi sprat

pogled na more

46 m2

143.313,00 €

40.

2381/1

1

Apartman

PD 107

Sedmi sprat

36 m2

90.972,00 €

41.

2381/1

1

Apartman

PD 108

Sedmi sprat

36 m2

112.158,00 €

42.

2381/1

1

Apartman

PD 109

Sedmi sprat

pogled na more

46 m2

143.313,00 €

43.

2381/1

1

Nestambeni prostor

PD 114

Krovna terasa

3 m2

4.674,00 €

44.

2381/1

1

Krovna terasa

PD 115

Krovna terasa

376 m2

585.715,00 €

 

Pravo prvenstva na kupovinu garažnih mjesta imaju zainteresovana lica za kupovinu oglašenih poslovnih prostora i apartmana.

 

2. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja 

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1. ovog Javnog poziva će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb (sjeverna tribina stadiona „ Budućnosti“) u Podgorici, u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, odnosno dana 04.03.2020.godine sa početkom u 12 časova.

 

3. Uslovi javnog nadmetanja 

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u visini od 10 % od početne cijene za predmetnu nepokretnost, najkasnije do 03.03.2020. godine do 12 časova.

Depozit se uplaćuje na račun Atlas banke AD Podgorica u stečaju sa pozivom na konkretan poseban dio (PD), broj 907-71501-84 i/ili na devizni račun prema sljedećim instrukcijama : naziv korisnika ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU, broj računa/IBAN: ME25510000000010257596, SWIFT : CKBCMEPG,  svrha uplate „ depozit za učešće na javnom nadmetanju“. (Svi troškovi uplate depozita padaju na teret Zainteresovanog lica).

Učesnici postupka javnog nadmetanja dužni su da se registruju za javno nadmetanje te dostave podatke i dokumentaciju: fizička lica –ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj, broj lične karte, pravna lica – naziv i sjedište, registarski broj iz registra kod koga je registrovan, original izvod iz registra ili ovjerenu fotokopiju ne stariju od 15 dana prije registracije za javno nadmetanje, prijavu ovjerenu potpisom i pečatom ovlašćenog lica, kao i ovlašćenje za zastupanje ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika. Predstavnici pravnih lica na javnom nadmetanju moraju imati uredna punomoćja i ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija, a fizička lica ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, 30 (trideset) minuta prije početka javnog nadmetanja.

Postupak usmenog javnog nadmetanja se završava, ako niko od učesnika ni na treći poziv, ne ponudi veću cijenu od do tada ponudjene najveće cijene. U tom slučaju, kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi, iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne nepokretnosti.

Zainteresovanim licima će biti omogućeno da obiđu nepokretnost koja je predmet javnog nadmetanja. Kontakt telefon za zakazivanje termina obilaska nepokretnosti +382 20 407 200 .

 

4. Ostali uslovi javnog nadmetanja

Kupac je dužan da sa stečajnim upravnikom „Atlas banke AD Podgorica u stečaju“, zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti, u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog nadmetanja.

Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti zaključuje se pred nadležnim notarom.

Ukoliko kupac ne zaključi Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u roku iz stava 1. ove tačke, ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7(sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponudjača će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.

Troškove prenosa prava svojine (sačinjavanje notarskog zapisa i ovjere istog, poreza na promet nepokretnosti, i ostale takse i naknade) padaju u cijelosti na teret kupca.

Nepokretnosti se prodaju u viđenom i nađenom stanju, bez prava na reklamaciju.

Bliže informacije mogu se dobiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb, Podgorica. Kontakt telefon 020 407 – 200, ili na putem mail adrese : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

Stečajni upravnik

Mirko Radonjić , s.r. 

javno nadmetanje03 02 2020