Štampa
Pogodaka: 1876

Na osnovu člana 44. Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (Sl.list CG br.47/2001,62/2008 i 44/2010), a u skladu sa Rješenjem djel.br. 01-3-11832 od 07.11.2019. godine, stečajni upravnik Atlas banke AD Podgorica u stečaju, objavljuje

 

ISPRAVKU JAVNOG POZIVA

Za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovine –nepokretnosti stečajnog dužnika ATLAS BANKE AD PODGORICA u stečaju, Podgorica

 

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovine –nepokretnosti stečajnog dužnika ATLAS BANKA AD PODGORICA u stečaju, djel.br.01-3-11200 od 24.10.2019.godine, objavljen, dana 28.10.2019.godine u dnevnom listu „Pobjeda“ i  „Dan“, kao i na internet stranici Atlas banke AD Podgorica u stečaju, se mijenja na način što se briše stav 1 alineja 5, a koja alineja se odnosi na List nepokretnosti 1106 KO Berane, dok u ostalom   dijelu ostaje nepromijenjen. 

 

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU
STEČAJNI UPRAVNIK
Mirko Radonjić, s.r.