Na osnovu člana 44 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (Sl. list CG br. 47/2001, 62/2008 i 44/2010) stečajni upravnik AD ,,Atlas banka u stečaju" Podgorica, koga zastupa Zorica Đukanović, advokat iz Podgorice, ovlašćeno lice za prodaju nepokretnosti, objavljuje

JAVNI POZIV
za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovine-nepokretnosti stečajnog dužnika
AD ,,Atlas banka u stečaju" Podgorica

1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet prodaje je nepokretnost u svojini stečajnog dužnika AD ,,Atlas banka u stečaju" Podgorica, koju čine nepokretnosti upisane u listu nepokretnosti 368, KO Podgorica II, i to:
• kat. parcela 3887 ukupne površine 434 m2 označenim kao zemljište pod zgradom površine 400 m2 i dvorište 34 m2, u obimu prava svojine 1/1;
• kat. parcela 3887, broj zgrade 1, po načinu korišćenja poslovna zgrada u vanprivredi, koju čine posebni djelovi PD1 - poslovni prostor neto površine 325 m2, spratnosti 1P (podrum); posebni dio PD2 - poslovni prostor neto površine 165 m2, spratnosti P (prizemlje); posebni dio PD3 – poslovni prostor neto površine 167 m2, spretnosti P1 ( sprat ); posebni dio PD4 – poslovni prostor neto površine 171 m2, spratnosti M (potkrovlje-mansarda) u obimu prava svojine 1/1, bez tereta i ograničenja.

2. Početna cijena nepokretnosti koja je predmet javnog nadmetanja

Početna cijena nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva je 1.988.500,00€.

3. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Advokatske kancelarije Zorica Đukanović, na adresi Moskovska 13, III/23, u Podgorici, u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, odnosno dana 24.07.2019. godine, sa početkom u 14 časova.

4. Uslovi javnog nadmetanja

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju, imaju podnosioci prijava, odnosno, sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica (u daljem tekstu: Zainteresovana lica) koja uplate depozit u iznosu od 10% od iznosa početne cijene za predmetne nepokretnosti i to iznos od 198.850,00€.

Depozit se uplaćuje na račun AD ,,Atlas banka u stečaju" Podgorica br. 907-71501-84, sa naznakom ,,depozit za učešće na javnom nadmetanju".

Obrazac Prijave za učešće na javnom nadmetanju, može se dobiti u prostorijama Advokatske kancelarije Zorica Đukanović, na adresi Moskovska 13, III/23 u Podgorici, svakog radnog dana do 24.07.2019. godine (od 10h-12h), kao i putem e-mail adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i faxom +382 20 205 541.

Zainteresovanim licima će biti omogućeno da obiđu nepokretnost koja je predmet javnog nadmetanja, kontakt telefon za zakazivanje termina obilaska nepokretnosti +382 20 415 313 AD „Atlas banka u stečaju" Podgorica.

Postupak javnog nadmetanja se završava ako nijedan od učesnika, ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene najveće cijene.

U tom slučaju, kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi, iznos početne cijene za predmetnu nepokretnost.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu, proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatraće se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne imovine-nepokretnosti.

5. Ostali uslovi javnog nadmetanja

Kupac je dužan da sa stečajnim upravnikom AD ,,Atlas banka u stečaju" Podgorica (u daljem tekstu: Prodavac) zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog nadmetanja.

Navedeni Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti iz stava 1 ove tačke se zaključuje pred nadležnim notarom.

Ukoliko kupac ne zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti iz stava 1 ove tačke u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Troškovi prenosa imovine (porez, takse i ostalo) padaju u cijelosti na kupca.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama prostorijama Advokatske kancelarije Zorica Đukanović, na adresi Moskovska 13, III/23, u Podgorici, 15 minuta prije početka javnog nadmetanja.

Bliže informacije mogu se dobiti u prostorijama Advokatske kancelarije Zorica Đukanović, na adresi Moskovska 13, III/23, u Podgorici kontakt tel. 020/205-540, fax 020/205-541 ili putem email adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

U Podgorici dana, 24.06.2019. godine

Za AD ,,ATLAS BANKA U STEČAJU" PODGORICA
Advokat Zorica Đukanović

Stanka dragojevica