Stečajni upravnik Atlas banke AD Podgorica u stečaju na osnovu člana 13 stav 9 i člana 44 stav 2 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka objavljuje

 

J A V N I P O Z I V ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA

 

Predmet javnog poziva je prodaja motornih vozila u vlasništvu Atlas banke AD Podgorica u stečaju, priklupljanjem ponuda.

Predmet prodaje su sledeća motorna vozila:

• Audi A8, 3.0 TDI QUATTRO, godina proizvodnje - 2015, snaga motora – 193kW pređena kilometraža – 18 567km – početna cijena 44.000,00 EUR-a;
• PEZO 407 PREMIUM 2.0E, reg. oznaka PG AV163, godina proizvodnje – 2008, snaga motora – 103kW, pređena kilometraža – 237 650km – početna cijena 3.150,00 EUR-a;
• ŠKODA OCTAVIA ELEGANCE 1.9TDI, godina proizvodnje - 2007, snaga motora – 77kW, pređena kilometraža – 338 868km – početna cijena – 3.600,00 EUR-a;
• ŠKODA FABIA SPORT 1.4TDI, godina proizvodnje - 2007, snaga motora – 51kW, pređena kilometraža – 170 000km, početna cijena – 2.900,00 EUR-a;
• ŠKODA FABIA CLASIC 1.2, godina proizvodnje - 2003, snaga motora – 47kW pređena kilometraža – 165 547km, početna cijena – 1.450,00 EUR-a;
• ŠKODA FABIA CLASIC 1.2, godina proizvodnje - 2003, snaga motora – 47kW pređena kilometraža – 253 354km, početna cijena – 1.550,00 EUR-a;
• ŠKODA FABIA CLASIC 1.2, godina proizvodnje - 2003, snaga motora – 47kW pređena kilometraža – 228 771km, početna cijena – 1.450,00 EUR-a;

Ponuda se može dostaviti za jedan ili za više motornih vozila, a pravo dostavljanja ponuda imaju pravna i fizička domaća i strana lica.

Pored ponuđenog iznosa za kupovinu motornog vozila izražene u eurima, ponuda treba da sadrži:
• za pravna lica:
• Naziv, sjedište, potvrdu o registraciji pravnog lica;
• za fizička lica:
• Ime i prezime, adresu stanovanja, kopiju lične karte ili pasoša.

Ponude je potrebno dostaviti u zapečaćenoj koverti, na adresu – Atlas banka AD Podgorica u stečaju - ulica Vaka Đurovića bb(sjeverna tribina stadiona Budućnosti), radnim danima od 08:00h – 16:00h, zaključno do dana 12.07.2019.godine.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu da prisustvuju podnosioci ponuda, njihovi zastupnici ili punomoćnici, biće održano dana 18.07.2019.godine u 11:00h u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju - ulica Vaka Đurovića bb, Podgorica.

Najpovoljnijom ponudom smatraće se ponuda kojom se nudi najviša kupoprodajna cijena.
U slučaju kada više ponuda za isto motorno vozilo sadrži istu kupoprodajnu cijenu, izbor najpovoljnije ponude izvršiće se žrijebanjem.

Zainteresovani ponuđači se mogu (tokom trajanja javnog poziva), informisati o obilasku motornih vozila koja su predmet prodaje na tel. broj 020/415-313.

Ponude koje su primljene nakon isteka roka utvrđenog u javnom pozivu, ponude koje ne sadrže kupoprodajnu cijenu ili sadrže cijenu koja je niža od početne smatraće se nevažećim.

O rezultatu sprovedenog postupka Komisija za pripremu i sprovođenje postupka prodaje motornih vozila će obavijestiti ponuđače u roku od pet dana od dana donošenja odluke o prodaji, nakon čega će se pristupiti zaključenju ugovora o kupoprodaji.

Podgorica, 27.06.2019.godine

 

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

STEČAJNI UPRAVNIK
Mirko Radonjić