Atlas Banka AD Podgorica u stečaju obavještava sva zainteresovana fizička i pravna lica da će u utorak, 25.06.2019.godine, putem javnog nadmetanja, vršiti prodaju kancelarijske i druge opreme iz bivše filijale Kotor, na adresi Dobrota bb (u prostorijama Banke, kod otvorenog bazena). 

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid i pregled opreme koja je predmet prodaje u periodu od 09:00 do 10:45 sati, na dan javnog nadmetanja.

Javno nadmetanje će otpočeti u 11:00 sati, u skladu sa utvrđenim rasporedom nadmetanja, istaknutim na ulazu poslovnog prostora Banke.


PRAVILA JAVNOG NADMETANJA

Javno nadmetanje vrši se prikupljanjem pismenih ponuda, u zatvorenim kovertama, u jednom krugu.

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju fizička lica, preduzetnici i pravna lica koja ispunjavaju sve zahtjevane uslove.

Ponuđač može učestvovati u licitaciji i dati ponudu za jednu ili više jedinica opreme.

Ponuđena cijena se daje za svaku jedinicu opreme ponaosob.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primjenom kriterijuma visine ponuđene cijene.

Blok ponude, odnosno ponude za kupovinu svih jedinica iz jedne grupe opreme, imaju prioritet u odnosu na pojedinačne prodaje, pod uslovom da je ponuđena cijena jednaka ili veća od ukupne početne vrijednost grupisane opreme koja je predmet nadmetanja.

Postupak javnog nadmetanja sprovešće se i ukoliko se javnom nadmetanju pristupi samo jedno zainteresovano lice, koje prihvati početnu cijenu.

Ponuđač koji da najpovoljniju cenu za otkup opreme u obavezi je da izvrši i demontažu i odvoz navedene opreme o svom trošku i u roku od jednog dana od dana kupovine.

U slučaju odustajanja najboljeg ponuđača od date ponude oprema se može ponuditi prvom sljedećem najpovoljnijem učesniku javnog nadmetanja.

 

LISTA OPREME ZA PRODAJU PUTEM JAVNOG NADMETANJA SA POČETNIM CIJENAMA, PO GRUPAMA