ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

Obavještenje o postupku i pravilima prodaje po Rješenju o javnoj prodaji osnovnih sredstava, broj 01-3-14079 od 19.12.2019. godine

 

Prodaja osnovnih sredstava (bankarska, računarska i druga oprema, kancelarijski namještaj i prateći inventar) će se vršiti u periodu od 23. do 27.12.2019. godine, od 10:00 do 13:00 sati, u Hali koja se nalazi na adresi Sadine, dup Tološi (bivša zgrada „Elastika), na dva prodajna mjesta:

Prodajno mjesto 1. Hala – Hangar (zapadna strana objekta), na kom se vrši prodaja:

 • kancelarijskog namještaja i druge srodne opreme,
 • bankomata,
 • opreme IKT infrastrukture,
 • svjetlećih reklama.

Prodajno mjesto 2. Hala – Kancelarije (istočna strana objekta), na kom se vrši prodaja:

 • računara, monitora, štampača i skenera,
 • opreme za brojanje i čuvanje novca,
 • TV uređaja.

Zainteresovana lica mogu izvršiti pregled opreme koja je predmet prodaje u periodu od 10:00 do 12:00 sati.

Prodaja se vrši u viđenom stanju.

Blok ponude, odnosno ponude za kupovinu svih jedinica iz jedne grupe opreme, imaju prioritet u odnosu na pojedinačne ponude.

Zainteresovanom fizičkom ili pravnom licu koje izjavi zahtjev za kupovinu Komisija za popis, označavanje, pripremu i prodaju opreme van funkcije Atlas banke AD Podgorica u stečaju izdaje instrukcije za plaćanje (poslovni račun i iznos uplate), u formi rezervacije za kupovinu, sa podacima o oznakama i količinama opreme koja je predmet kupovine.

Kupac je dužan pružiti dokaz o plaćanju opreme po izvršenoj rezervaciji do 12:30 sati na dan prodaje.

Kupac je dužan da o svom trošku preuzme kupljenu opremu.

 

Komisija za popis, označavanje, pripremu i prodaju opreme van funkcije

Atlas banke AD Podgorica u stečaju

 

Na ovom linku možete preuzeti spisak opreme.

 

Na osnovu člana 44. Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (Sl.list CG br.47/2001,62/2008 i 44/2010), a u skladu sa Rješenjem djel.br. 01-3-11832 od 07.11.2019. godine, stečajni upravnik Atlas banke AD Podgorica u stečaju, objavljuje

 

ISPRAVKU JAVNOG POZIVA

Za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovine –nepokretnosti stečajnog dužnika ATLAS BANKE AD PODGORICA u stečaju, Podgorica

 

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovine –nepokretnosti stečajnog dužnika ATLAS BANKA AD PODGORICA u stečaju, djel.br.01-3-11200 od 24.10.2019.godine, objavljen, dana 28.10.2019.godine u dnevnom listu „Pobjeda“ i  „Dan“, kao i na internet stranici Atlas banke AD Podgorica u stečaju, se mijenja na način što se briše stav 1 alineja 5, a koja alineja se odnosi na List nepokretnosti 1106 KO Berane, dok u ostalom   dijelu ostaje nepromijenjen. 

 

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU
STEČAJNI UPRAVNIK
Mirko Radonjić, s.r.

 

 

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

Djel.br.01-3-10994

Podgorica, dana 17.10.2019.godine

Stečajni upravnik Atlas banke AD Podgorica u stečaju na osnovu člana 13 stav 9 i člana 44 stav 2 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka objavljuje

J A V N I   P O Z I V

TRGOVCIMA ZA POVRAĆAJ POS TERMINALA I OPREME

Pozivaju se svi trgovci u čijim poslovnim objektima su instalirani pos terminali ATLAS BANKE AD PODGORICA, sada u stečaju, da u roku od 3 (tri) dana izvrše povraćaj pos terminala i prateće opreme Atlas banci AD Podgorica, sada u stečaju. Prednje, u skladu sa članom 25. stavom 4. Ugovora o prihvatanju VISA, MASTERCARD i UNIONPAY platnih kartica, zaključenim izmedju Banke i trgovaca.

Povraćaj pos terminala i opreme se vrši na adresi Vaka Đurovića bb, Podgorica. (sjeverna tribina stadiona “Budućnosti”).

Kako ni nakon više usmenih poziva i pisane opomene, pojedinici trgovci nijesu Banci u stečaju vratili uredjaj za prihvatanje kartica, to se isti još jednom javno pozivaju da izvrše svoju ugovorenu obavezu u navedenom roku.

U protivnom, Banka u stečaju, će protiv svih trgovaca koji ne izvrše povraćaj pos terminala i prateće opreme u navedenom roku, pokrenuti sve zakonom propisane postupke radi povraćaja uredjaja, odnosno radi naknade štete.

U Podgorici, dana 17.10.2019.godine

STEČAJNI UPRAVNIK

Mirko Radonjić

 

 

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

Djel.br. 01-3-11200

Podgorica, dana 24.10.2019.godine

Na osnovu člana 44. Zakona o stečaju i likvidaciji banaka ( Sl.list CG br.47/2001,62/2008 i 44/2010) stečajni upravnik Atlas banke AD Podgorica u stečaju, objavljuje

JAVNI POZIV

Za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovine –nepokretnosti stečajnog dužnika ATLAS BANKE AD PODGORICA u stečaju, Podgorica

 

1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet prodaje su nepokretnosti u svojini stečajnog dužnika Atlas banke AD Podgorica u stečaju, u obimu prava svojine 1/1, koju čine sljedeće nepokretnosti upisane u listovima nepokretnosti:

 • List nepokretnosti broj 2820 KO Nikšić, Područna jedinica Nikšić, kat.parcela 2017, potes Serdara Scepana S-70, broj zgrade 1, PD 1, način korišćenja poslovni prostor u privredi, spratnost/površina prizemlje, površine 158 m2;

Početna cijena iznosi 209.316,00 eura.

 • List nepokretnosti broj 4463 KO Pljevlja, Područna jedinica Pljevlja, kat. parcela 1939, plan/skica 10/72, potes ul. Skerlićeva, način korišćenja, poslovne zgrade u privredi površine u osnovi 245 m2, zemljište uz privrednu zgradu površine 56 m2. Poslovna zgrada u privredi u svom sastavu ima upisane sljedeće posebne djelove: PD 1, poslovni prostor u vanprivredi u prizemlju, površine 196m2; PD 2, poslovni prostor u vanprivredi na prvom spratu, površine 196 m2; PD 3, poslovni prostor u vanprivredi na drugom spratu površine 196 m2; PD 4, poslovni prostor u vanprivredi na prvoj etaži podruma, površine 196 m2;

Početna cijena iznosi 630.000,00 eura.

 • List nepokretnosti broj 1107 KO Novi Bar, Područna jedinica Bar, kat.parcela broj 5757/1, potes Topolica, broj zgrade 4, PD 100, poslovni prostor u vanprivredi, spratnosti/površina   prizemlje, površine 171 m2;

Početna cijena iznosi 219.814,00 eura.

 • List nepokretnosti broj 524 KO Andrijevica, Područna jedinica Andrijevica, kat.parcela broj 190, broj zgrade 1, potes Andrijevica, PD 1, poslovni prostor u vanprivredi, spratnosti/površina, prizemlje, površine 70 m2;

Početna cijena iznosi 55.000,00 eura.

 • List nepokretnosti broj 1106 KO Berane, Područna jedinica Berane, kat.parcela 1505, broj zgrade 1, potes IVANGRAD, poslovni prostor u privredi, PD 3, spratnost/površina prizemlje, površine 318 m2; poslovni prostor u privredi, PD 4, spratnost/površina, prvi sprat, površine 264 m2; poslovni prostor u privredi, PD 5, spratnost/površina, prvi sprat, površine 34 m2; poslovni prostor u privredi, PD 6, spratnost/površina, prvi sprat, površine 20 m2;

Početna cijena iznosi 398.000,00 eura. 

 

2. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1. ovog Javnog poziva će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb (sjeverna tribina stadiona „ Budućnosti“) u Podgorici, u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, odnosno dana 27.11.2019.godine, sa početkom u 13 : 00 h.

 

3. Uslovi javnog nadmetanja

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u visini od 10 % od početne cijene za predmetnu nepokretnost, najkasnije do 26.11.2019.godine do 12 : 00 časova. Depozit se uplaćuje na račun Atlas banke AD Podgorica u stečaju, broj 907-71501-84, svrha uplate „ depozit za učešće na javnom nadmetanju“.

Učesnici postupka javnog nadmetanja dužni su da se registruju za javno nadmetanje te dostave podatke i dokumentaciju: fizička lica –ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj, broj lične karte, pravna lica – naziv i sjedište, registarski broj iz registra kod koga je registrovan, original izvod iz registra ili ovjerenu fotokopiju ne stariju od 15 dana na dan podnošenja prijave, prijavu ovjerenu potpisom i pečatom ovlašćenog lica, kao i ovlašćenje za zastupanje ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika. Predstavnici pravnih lica na javnom nadmetanju moraju imati uredna punomoćja i ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija, a fizička lica ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, 30 (trideset) minuta prije početka javnog nadmetanja.

Postupak usmenog javnog nadmetanja se završava, ako niko od učesnika ni na treći poziv, ne ponudi veću cijenu od do tada ponudjene najveće cijene. U tom slučaju, kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi, iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne nepokretnosti.

Zainteresovanim licima će biti omogućeno da obiđu nepokretnost koja je predmet javnog nadmetanja. Kontakt telefon za zakazivanje termina obilaska nepokretnosti +382 20 407 200 .

 

4. Ostali uslovi javnog nadmetanja

Kupac je dužan da sa stečajnim upravnikom „ Atlas banke AD Podgorica u stečaju“, zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti, u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog nadmetanja.

Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti zaključuje se pred nadležnim notarom.

Ukoliko kupac ne zaključi Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u roku iz stava 1. ove tačke , ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponudjača će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.

Troškove prenosa prava svojine ( sačinjavanje notarskog zapisa i ovjere istog, poreza na promet nepokretnosti, i ostale takse i naknade)padaju u cijelosti na teret kupca.

Nepokretnosti se prodaju u viđenom i nađenom stanju, bez prava na reklamaciju.

Bliže informacije mogu se dobiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb, Podgorica. Kontakt telefon 020 407 – 200, ili na putem mail adrese : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

U Podgorici, dana 24.10.2019.godine.

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

STEČAJNI UPRAVNIK

Mirko Radonjić

 

 

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

Djel.br. 01-3-7700
Podgorica, 08.08.2019.godine

Stečajni upravnik Atlas banke AD Podgorica u stečaju na osnovu člana 13 stav 9 i člana 44 stav 2 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOVINU OSNOVNIH SREDSTAVA - AGREGATA

 

Predmet javnog poziva je prodaja osnovnih sredstava - agregata u vlasništvu Atlas banke AD Podgorica u stečaju, putem prikupljanja pisanih ponuda.

Predmet prodaje su sljedeća osnovna sredstva-agregati:

 

Naziv osnovnog sredstva / Lokacija

Početna cijena

Komada

Model i snaga

Godina proizvodnje

Agregat - Žabljak

442.10

1

6 kVA KGE 6500E3

2015

Agregat - Rožaje

5,213.40

1

Cummins C11D5 11kVA

2007

Agregat - Mojkovac

250.00

1

SINCRO 6,5 ET2LAS

2007

Agregat - Andrijevica

472.52

1

Click 7300R

2013

Agregat - Tivat

2,183.23

1

Cummins C17D5 17 kVA

2011

Agregat - Bar

9,336.42

1

Cummins C38D5 38kVA

2015

Agregat - Ekspozitura Podgorica

5,294.99

1

Copco QEP S10 10.3kVA

2015

Agregat - Centrala

5,213.40

1

Cummins C11D5 11kVA

2007

 

Pisanom ponudom se može obuhvatiti jedan ili za više agregata, a pravo dostavljanja ponuda imaju pravna i fizička domaća i strana lica.

Pored naziva osnovnog sredstva i lokacije, ponuđenog iznosa za kupovinu agregata izražene u eurima, vrste modela, ponuda treba da sadrži:
za pravna lica:

 • Naziv, sjedište, i potvrdu o registraciji pravnog lica, ovjereno pisano ovlašćenje osobe koje će zastupati pravno lice u ovom postupku, kontakt telefon;

za fizička lica:

 • Ime i prezime, adresu prebivališta, fotokopiju biometriske lične karte ili pasoša, kontakt telefon.

Ponude je potrebno dostaviti u zapečaćenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ- za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda" na adresu – Atlas banka AD Podgorica u stečaju - ulica Vaka Đurovića bb(sjeverna tribina stadiona Budućnosti) preporukom ili neposredno u Arhivu Banke, radnim danima od 08:00h – 16:00h, zaključno do dana 20.08.2019.godine.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu da prisustvuju podnosioci ponuda, njihovi zastupnici ili punomoćnici, po prethodno dostavljenom ovjerenom punomoćju, će se održati dana 23.08.2019.godine u 12 časova u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju - ulica Vaka Đurovića bb, Podgorica.

Najpovoljnijom ponudom smatraće se ponuda kojom se nudi najviša kupoprodajna cijena.
U slučaju kada više ponuda za isti agregat sadrži istu ponuđenu cijenu, izbor najpovoljnije ponude će se vršiti putem žrijeba.

Zainteresovani ponuđači se mogu (tokom trajanja javnog poziva), informisati o ponuđenim agregatima i dogovoriti eventualni obilazak na kontakt telefon 020415341 i 020407200 ili na e-mail adresu : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Kontakt osoba je zaposleni Miloš Šljivančanin, dipl.ecc.

Ponude koje su primljene nakon isteka roka utvrđenog u javnom pozivu, ponude koje ne sadrže kupoprodajnu cijenu ili sadrže cijenu koja je niža od početne neće se razmatrati.

O rezultatima sprovedenog postupka Komisija (formirana Rješenjem djel.br. 01-3-3283 od 23.05.2019.godine) za pripremu i sprovođenje postupka prodaje agregata iz stava 2. ovog poziva će obavijestiti ponuđače u roku od pet dana od dana donošenja odluke o prodaji, nakon čega će se pristupiti zaključenju ugovora o kupoprodaji.

 

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU
STEČAJNI UPRAVNIK

Mirko Radonjić