Na osnovu člana 44 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (Sl. list CG br. 47/2001, 62/2008 i 44/2010) stečajni upravnik AD ,,Atlas banka u stečaju" Podgorica, koga zastupa Zorica Đukanović, advokat iz Podgorice, ovlašćeno lice za prodaju nepokretnosti, objavljuje

JAVNI POZIV
za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovine-nepokretnosti stečajnog dužnika
AD ,,Atlas banka u stečaju" Podgorica

1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet prodaje je nepokretnost u svojini stečajnog dužnika AD ,,Atlas banka u stečaju" Podgorica, koju čine nepokretnosti upisane u listu nepokretnosti 368, KO Podgorica II, i to:
• kat. parcela 3887 ukupne površine 434 m2 označenim kao zemljište pod zgradom površine 400 m2 i dvorište 34 m2, u obimu prava svojine 1/1;
• kat. parcela 3887, broj zgrade 1, po načinu korišćenja poslovna zgrada u vanprivredi, koju čine posebni djelovi PD1 - poslovni prostor neto površine 325 m2, spratnosti 1P (podrum); posebni dio PD2 - poslovni prostor neto površine 165 m2, spratnosti P (prizemlje); posebni dio PD3 – poslovni prostor neto površine 167 m2, spretnosti P1 ( sprat ); posebni dio PD4 – poslovni prostor neto površine 171 m2, spratnosti M (potkrovlje-mansarda) u obimu prava svojine 1/1, bez tereta i ograničenja.

2. Početna cijena nepokretnosti koja je predmet javnog nadmetanja

Početna cijena nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva je 1.988.500,00€.

3. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Advokatske kancelarije Zorica Đukanović, na adresi Moskovska 13, III/23, u Podgorici, u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, odnosno dana 24.07.2019. godine, sa početkom u 14 časova.

4. Uslovi javnog nadmetanja

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju, imaju podnosioci prijava, odnosno, sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica (u daljem tekstu: Zainteresovana lica) koja uplate depozit u iznosu od 10% od iznosa početne cijene za predmetne nepokretnosti i to iznos od 198.850,00€.

Depozit se uplaćuje na račun AD ,,Atlas banka u stečaju" Podgorica br. 907-71501-84, sa naznakom ,,depozit za učešće na javnom nadmetanju".

Obrazac Prijave za učešće na javnom nadmetanju, može se dobiti u prostorijama Advokatske kancelarije Zorica Đukanović, na adresi Moskovska 13, III/23 u Podgorici, svakog radnog dana do 24.07.2019. godine (od 10h-12h), kao i putem e-mail adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i faxom +382 20 205 541.

Zainteresovanim licima će biti omogućeno da obiđu nepokretnost koja je predmet javnog nadmetanja, kontakt telefon za zakazivanje termina obilaska nepokretnosti +382 20 415 313 AD „Atlas banka u stečaju" Podgorica.

Postupak javnog nadmetanja se završava ako nijedan od učesnika, ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene najveće cijene.

U tom slučaju, kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi, iznos početne cijene za predmetnu nepokretnost.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu, proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatraće se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne imovine-nepokretnosti.

5. Ostali uslovi javnog nadmetanja

Kupac je dužan da sa stečajnim upravnikom AD ,,Atlas banka u stečaju" Podgorica (u daljem tekstu: Prodavac) zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog nadmetanja.

Navedeni Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti iz stava 1 ove tačke se zaključuje pred nadležnim notarom.

Ukoliko kupac ne zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti iz stava 1 ove tačke u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Troškovi prenosa imovine (porez, takse i ostalo) padaju u cijelosti na kupca.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama prostorijama Advokatske kancelarije Zorica Đukanović, na adresi Moskovska 13, III/23, u Podgorici, 15 minuta prije početka javnog nadmetanja.

Bliže informacije mogu se dobiti u prostorijama Advokatske kancelarije Zorica Đukanović, na adresi Moskovska 13, III/23, u Podgorici kontakt tel. 020/205-540, fax 020/205-541 ili putem email adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

U Podgorici dana, 24.06.2019. godine

Za AD ,,ATLAS BANKA U STEČAJU" PODGORICA
Advokat Zorica Đukanović

Stanka dragojevica

 

 

 

Na osnovu člana 44 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (Sl. list CG br. 47/2001, 62/2008 i 44/2010) stečajni upravnik AD ,,Atlas banka u stečaju" Podgorica, koga zastupa Zorica Đukanović, advokat iz Podgorice, ovlašćeno lice za prodaju nepokretnosti, objavljuje

JAVNI POZIV
za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovine-nepokretnosti stečajnog dužnika
AD ,,Atlas banka u stečaju" Podgorica

1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet prodaje je nepokretnost u svojini stečajnog dužnika AD ,,Atlas banka u stečaju" Podgorica, označena kao kat. parcela 2/2, upisana u listu nepokretnosti 36, KO Boljevići, PJ Bar, po načinu korišćenja:

• dvorište, površine 2.113 m2, i
• zgrada br. 1, upisana kao ,,Hotel", površine u osnovi 862 m2, koju čine posebni djelovi: PD1, po načinu korišćenja poslovni prostor u vanprivredi, spratnosti P (prizemlje), površine 862 m2; PD2, po načinu korišćenja poslovni prostor u vanprivredi, spratnosti P1 (prvi sprat), površine 862 m2; PD3, po načinu korišćenja poslovni prostor u vanprivredi, spratnosti P2 (drugi sprat), površine 862 m2, sve u obimu prava svojine 1/1, bez tereta i ograničenja.

2. Početna cijena nepokretnosti koja je predmet javnog nadmetanja

Početna cijena nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva je 785.000,00€.

3. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Advokatske kancelarije Zorica Đukanović, na adresi Moskovska 13, III/23, u Podgorici, u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, odnosno dana 24.07.2019. godine, sa početkom u 12 časova.

4. Uslovi javnog nadmetanja

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju, imaju podnosioci prijava, odnosno, sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica (u daljem tekstu: Zainteresovana lica) koja uplate depozit u iznosu od 10% od iznosa početne cijene za predmetne nepokretnosti i to iznos od 78.500,00€.

Depozit se uplaćuje na račun AD ,,Atlas banka u stečaju" Podgorica br. 907-71501-84, sa naznakom ,,depozit za učešće na javnom nadmetanju".

Obrazac Prijave za učešće na javnom nadmetanju, može se dobiti u prostorijama Advokatske kancelarije Zorica Đukanović, na adresi Moskovska 13, III/23 u Podgorici, svakog radnog dana do 24.07.2019. godine (od 10h-12h), kao i putem e-mail adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i faxom +382 20 205 541.

Zainteresovanim licima će biti omogućeno da obiđu nepokretnost koja je predmet javnog nadmetanja, kontakt telefon za zakazivanje termina obilaska nepokretnosti +382 20 415 313 AD „Atlas banka u stečaju" Podgorica.

Postupak javnog nadmetanja se završava ako nijedan od učesnika, ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene najveće cijene.

U tom slučaju, kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi, iznos početne cijene za predmetnu nepokretnost.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu, proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatraće se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne imovine-nepokretnosti.

5. Ostali uslovi javnog nadmetanja

Kupac je dužan da sa stečajnim upravnikom AD ,,Atlas banka u stečaju" Podgorica (u daljem tekstu: Prodavac) zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog nadmetanja.

Navedeni Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti iz stava 1 ove tačke se zaključuje pred nadležnim notarom.

Ukoliko kupac ne zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti iz stava 1 ove tačke u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Troškovi prenosa imovine (porez, takse i ostalo) padaju u cijelosti na kupca.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama prostorijama Advokatske kancelarije Zorica Đukanović, na adresi Moskovska 13, III/23, u Podgorici, 15 minuta prije početka javnog nadmetanja.

Bliže informacije mogu se dobiti u prostorijama Advokatske kancelarije Zorica Đukanović, na adresi Moskovska 13, III/23, u Podgorici kontakt tel. 020/205-540, fax 020/205-541 ili putem email adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

U Podgorici dana, 24.06.2019. godine

Za AD ,,ATLAS BANKA U STEČAJU" PODGORICA
Advokat Zorica Đukanović

 

VIRPAZAR


Atlas Banka AD Podgorica u stečaju obavještava sva zainteresovana fizička i pravna lica da će u utorak, 25.06.2019.godine, putem javnog nadmetanja, vršiti prodaju kancelarijske i druge opreme iz bivše filijale Kotor, na adresi Dobrota bb (u prostorijama Banke, kod otvorenog bazena). 

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid i pregled opreme koja je predmet prodaje u periodu od 09:00 do 10:45 sati, na dan javnog nadmetanja.

Javno nadmetanje će otpočeti u 11:00 sati, u skladu sa utvrđenim rasporedom nadmetanja, istaknutim na ulazu poslovnog prostora Banke.


PRAVILA JAVNOG NADMETANJA

Javno nadmetanje vrši se prikupljanjem pismenih ponuda, u zatvorenim kovertama, u jednom krugu.

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju fizička lica, preduzetnici i pravna lica koja ispunjavaju sve zahtjevane uslove.

Ponuđač može učestvovati u licitaciji i dati ponudu za jednu ili više jedinica opreme.

Ponuđena cijena se daje za svaku jedinicu opreme ponaosob.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primjenom kriterijuma visine ponuđene cijene.

Blok ponude, odnosno ponude za kupovinu svih jedinica iz jedne grupe opreme, imaju prioritet u odnosu na pojedinačne prodaje, pod uslovom da je ponuđena cijena jednaka ili veća od ukupne početne vrijednost grupisane opreme koja je predmet nadmetanja.

Postupak javnog nadmetanja sprovešće se i ukoliko se javnom nadmetanju pristupi samo jedno zainteresovano lice, koje prihvati početnu cijenu.

Ponuđač koji da najpovoljniju cenu za otkup opreme u obavezi je da izvrši i demontažu i odvoz navedene opreme o svom trošku i u roku od jednog dana od dana kupovine.

U slučaju odustajanja najboljeg ponuđača od date ponude oprema se može ponuditi prvom sljedećem najpovoljnijem učesniku javnog nadmetanja.

 

LISTA OPREME ZA PRODAJU PUTEM JAVNOG NADMETANJA SA POČETNIM CIJENAMA, PO GRUPAMA

Stečajni upravnik Atlas banke AD Podgorica u stečaju na osnovu člana 13 stav 9 i člana 44 stav 2 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka objavljuje

 

J A V N I P O Z I V ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA

 

Predmet javnog poziva je prodaja motornih vozila u vlasništvu Atlas banke AD Podgorica u stečaju, priklupljanjem ponuda.

Predmet prodaje su sledeća motorna vozila:

• Audi A8, 3.0 TDI QUATTRO, godina proizvodnje - 2015, snaga motora – 193kW pređena kilometraža – 18 567km – početna cijena 44.000,00 EUR-a;
• PEZO 407 PREMIUM 2.0E, reg. oznaka PG AV163, godina proizvodnje – 2008, snaga motora – 103kW, pređena kilometraža – 237 650km – početna cijena 3.150,00 EUR-a;
• ŠKODA OCTAVIA ELEGANCE 1.9TDI, godina proizvodnje - 2007, snaga motora – 77kW, pređena kilometraža – 338 868km – početna cijena – 3.600,00 EUR-a;
• ŠKODA FABIA SPORT 1.4TDI, godina proizvodnje - 2007, snaga motora – 51kW, pređena kilometraža – 170 000km, početna cijena – 2.900,00 EUR-a;
• ŠKODA FABIA CLASIC 1.2, godina proizvodnje - 2003, snaga motora – 47kW pređena kilometraža – 165 547km, početna cijena – 1.450,00 EUR-a;
• ŠKODA FABIA CLASIC 1.2, godina proizvodnje - 2003, snaga motora – 47kW pređena kilometraža – 253 354km, početna cijena – 1.550,00 EUR-a;
• ŠKODA FABIA CLASIC 1.2, godina proizvodnje - 2003, snaga motora – 47kW pređena kilometraža – 228 771km, početna cijena – 1.450,00 EUR-a;

Ponuda se može dostaviti za jedan ili za više motornih vozila, a pravo dostavljanja ponuda imaju pravna i fizička domaća i strana lica.

Pored ponuđenog iznosa za kupovinu motornog vozila izražene u eurima, ponuda treba da sadrži:
• za pravna lica:
• Naziv, sjedište, potvrdu o registraciji pravnog lica;
• za fizička lica:
• Ime i prezime, adresu stanovanja, kopiju lične karte ili pasoša.

Ponude je potrebno dostaviti u zapečaćenoj koverti, na adresu – Atlas banka AD Podgorica u stečaju - ulica Vaka Đurovića bb(sjeverna tribina stadiona Budućnosti), radnim danima od 08:00h – 16:00h, zaključno do dana 12.07.2019.godine.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu da prisustvuju podnosioci ponuda, njihovi zastupnici ili punomoćnici, biće održano dana 18.07.2019.godine u 11:00h u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju - ulica Vaka Đurovića bb, Podgorica.

Najpovoljnijom ponudom smatraće se ponuda kojom se nudi najviša kupoprodajna cijena.
U slučaju kada više ponuda za isto motorno vozilo sadrži istu kupoprodajnu cijenu, izbor najpovoljnije ponude izvršiće se žrijebanjem.

Zainteresovani ponuđači se mogu (tokom trajanja javnog poziva), informisati o obilasku motornih vozila koja su predmet prodaje na tel. broj 020/415-313.

Ponude koje su primljene nakon isteka roka utvrđenog u javnom pozivu, ponude koje ne sadrže kupoprodajnu cijenu ili sadrže cijenu koja je niža od početne smatraće se nevažećim.

O rezultatu sprovedenog postupka Komisija za pripremu i sprovođenje postupka prodaje motornih vozila će obavijestiti ponuđače u roku od pet dana od dana donošenja odluke o prodaji, nakon čega će se pristupiti zaključenju ugovora o kupoprodaji.

Podgorica, 27.06.2019.godine

 

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

STEČAJNI UPRAVNIK
Mirko Radonjić

audi oglas