Stečajni upravnik Atlas banke AD Podgorica u stečaju na osnovu člana 13 stav 9 i člana 44 stav 2 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka objavljuje

 

J A V N I P O Z I V ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA

 

Predmet javnog poziva je prodaja motornih vozila u vlasništvu Atlas banke AD Podgorica u stečaju, priklupljanjem ponuda.

Predmet prodaje su sledeća motorna vozila:

• Audi A8, 3.0 TDI QUATTRO, godina proizvodnje - 2015, snaga motora – 193kW pređena kilometraža – 18 567km – početna cijena 44.000,00 EUR-a;
• PEZO 407 PREMIUM 2.0E, reg. oznaka PG AV163, godina proizvodnje – 2008, snaga motora – 103kW, pređena kilometraža – 237 650km – početna cijena 3.150,00 EUR-a;
• ŠKODA OCTAVIA ELEGANCE 1.9TDI, godina proizvodnje - 2007, snaga motora – 77kW, pređena kilometraža – 338 868km – početna cijena – 3.600,00 EUR-a;
• ŠKODA FABIA SPORT 1.4TDI, godina proizvodnje - 2007, snaga motora – 51kW, pređena kilometraža – 170 000km, početna cijena – 2.900,00 EUR-a;
• ŠKODA FABIA CLASIC 1.2, godina proizvodnje - 2003, snaga motora – 47kW pređena kilometraža – 165 547km, početna cijena – 1.450,00 EUR-a;
• ŠKODA FABIA CLASIC 1.2, godina proizvodnje - 2003, snaga motora – 47kW pređena kilometraža – 253 354km, početna cijena – 1.550,00 EUR-a;
• ŠKODA FABIA CLASIC 1.2, godina proizvodnje - 2003, snaga motora – 47kW pređena kilometraža – 228 771km, početna cijena – 1.450,00 EUR-a;

Ponuda se može dostaviti za jedan ili za više motornih vozila, a pravo dostavljanja ponuda imaju pravna i fizička domaća i strana lica.

Pored ponuđenog iznosa za kupovinu motornog vozila izražene u eurima, ponuda treba da sadrži:
• za pravna lica:
• Naziv, sjedište, potvrdu o registraciji pravnog lica;
• za fizička lica:
• Ime i prezime, adresu stanovanja, kopiju lične karte ili pasoša.

Ponude je potrebno dostaviti u zapečaćenoj koverti, na adresu – Atlas banka AD Podgorica u stečaju - ulica Vaka Đurovića bb(sjeverna tribina stadiona Budućnosti), radnim danima od 08:00h – 16:00h, zaključno do dana 12.07.2019.godine.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu da prisustvuju podnosioci ponuda, njihovi zastupnici ili punomoćnici, biće održano dana 18.07.2019.godine u 11:00h u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju - ulica Vaka Đurovića bb, Podgorica.

Najpovoljnijom ponudom smatraće se ponuda kojom se nudi najviša kupoprodajna cijena.
U slučaju kada više ponuda za isto motorno vozilo sadrži istu kupoprodajnu cijenu, izbor najpovoljnije ponude izvršiće se žrijebanjem.

Zainteresovani ponuđači se mogu (tokom trajanja javnog poziva), informisati o obilasku motornih vozila koja su predmet prodaje na tel. broj 020/415-313.

Ponude koje su primljene nakon isteka roka utvrđenog u javnom pozivu, ponude koje ne sadrže kupoprodajnu cijenu ili sadrže cijenu koja je niža od početne smatraće se nevažećim.

O rezultatu sprovedenog postupka Komisija za pripremu i sprovođenje postupka prodaje motornih vozila će obavijestiti ponuđače u roku od pet dana od dana donošenja odluke o prodaji, nakon čega će se pristupiti zaključenju ugovora o kupoprodaji.

Podgorica, 27.06.2019.godine

 

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

STEČAJNI UPRAVNIK
Mirko Radonjić


Atlas Banka AD Podgorica u stečaju obavještava sva zainteresovana fizička i pravna lica da će u utorak, 25.06.2019.godine, putem javnog nadmetanja, vršiti prodaju kancelarijske i druge opreme iz bivše filijale Kotor, na adresi Dobrota bb (u prostorijama Banke, kod otvorenog bazena). 

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid i pregled opreme koja je predmet prodaje u periodu od 09:00 do 10:45 sati, na dan javnog nadmetanja.

Javno nadmetanje će otpočeti u 11:00 sati, u skladu sa utvrđenim rasporedom nadmetanja, istaknutim na ulazu poslovnog prostora Banke.


PRAVILA JAVNOG NADMETANJA

Javno nadmetanje vrši se prikupljanjem pismenih ponuda, u zatvorenim kovertama, u jednom krugu.

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju fizička lica, preduzetnici i pravna lica koja ispunjavaju sve zahtjevane uslove.

Ponuđač može učestvovati u licitaciji i dati ponudu za jednu ili više jedinica opreme.

Ponuđena cijena se daje za svaku jedinicu opreme ponaosob.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primjenom kriterijuma visine ponuđene cijene.

Blok ponude, odnosno ponude za kupovinu svih jedinica iz jedne grupe opreme, imaju prioritet u odnosu na pojedinačne prodaje, pod uslovom da je ponuđena cijena jednaka ili veća od ukupne početne vrijednost grupisane opreme koja je predmet nadmetanja.

Postupak javnog nadmetanja sprovešće se i ukoliko se javnom nadmetanju pristupi samo jedno zainteresovano lice, koje prihvati početnu cijenu.

Ponuđač koji da najpovoljniju cenu za otkup opreme u obavezi je da izvrši i demontažu i odvoz navedene opreme o svom trošku i u roku od jednog dana od dana kupovine.

U slučaju odustajanja najboljeg ponuđača od date ponude oprema se može ponuditi prvom sljedećem najpovoljnijem učesniku javnog nadmetanja.

 

LISTA OPREME ZA PRODAJU PUTEM JAVNOG NADMETANJA SA POČETNIM CIJENAMA, PO GRUPAMA

skoda oglas

audi oglas