Na osnovu člana 44. Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (Sl.list CG br.47/2001,62/2008 i 44/2010) stečajni upravnik

Atlas banke AD Podgorica u stečaju, objavljuje

II JAVNI POZIV

Za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovine - nepokretnosti stečajnog dužnika ATLAS BANKE AD PODGORICA u stečaju, Podgorica

 

1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet prodaje su nepokretnosti u svojini stečajnog dužnika Atlas banke AD Podgorica u stečaju, u obimu prava svojine 1/1, koju čine sljedeće nepokretnosti upisane u listovima nepokretnosti:

  • List nepokretnosti broj 2527 KO Donja Gorica, Područna jedinica Podgorica, (u krugu bivše fabrike „Elastik“) parcela broj/podbroj 1/2, potes Sadine,

- broj zgrade 1, PD 0, po načinu korišćenja poslovne zgrade u vanprivredi, spratnost prizemna zgrada, površine 275 m2 u osnovi – UPRAVNA ZGRADA-  ( stvarno stanje 363 m2 – prizemlje neto površine 163 m2, prvi sprat neto površine 200 m2, a u skladu sa Izvještajem o procjeni vrijednosti nepokretnosti sačinjene od strane Ovlašćenog procjenjivača);

- broj zgrade 2, potes Sadine, po načinu korišćenja poslovne zgrade u vanprivredi, PD 0, spratnost prizemna zgrada, površine 725 m2 u osnovi –HALA- (stvarno stanje 760 m2,  a u skladu sa Izvještajem o procjeni vrijednosti nepokretnosti sačinjene od strane Ovlašćenog procjenjivača);

- broj zgrade 3, po načinu korišćenja poslovne zgrade u vanprivredi, PD 0, spratnost prizemna zgrada, površine 204 m2 u osnovi- KANCELARIJSKI PROSTOR - (stvarno stanje 219 m2 – prizemlje neto površine 114 m2, prvi sprat neto površine 105  m2, a u skladu sa Izvještajem o procjeni vrijednosti nepokretnosti sačinjene od strane Ovlašćenog procjenjivača);

- kat. parcela broj/podbroj 1/2, potes Sadine, po načinu korišćenja zemljište uz privrednu zgradu, površine 1181 m2.

        U listu nepokretnosti upisani su tereti i ograničenja i to:

- kat. parcela broj/podbroj 1/2, broj zgrade 1, redni broj 1, po načinu korišćenja poslovne zgrade u vanprivredi, po opisu prava nema dozvolu i

- kat parcela broj/podbroj 1/2, broj zgrade 2, redni broj 1, po načinu korišenja poslovne zgrade u vanprivredi, po opisu prava prekoračenje dozvole.

Početna cijena iznosi: 999.432,00 eure.

 

2. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja 

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1. ovog Javnog poziva će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb (sjeverna tribina stadiona  „Budućnosti“) u Podgorici, u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, odnosno,  dana  07. 07. 2021. godine, sa početkom u 12 časova.

 

3. Uslovi javnog nadmetanja 

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u visini od 10 % od početne cijene za predmetnu nepokretnost, najkasnije do 06. 07. 2021. godine do  12:00 časova.

Depozit se uplaćuje na račun Atlas banke AD Podgorica u stečaju sa pozivom na list nepokretnosti,  broj 907-71501-84 i/ili  na devizni račun, prema sljedećim instrukcijama: naziv korisnika: ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU, broj računa/IBAN: ME25510000000010257596, SWIFT: CKBCMEPG, svrha uplate „depozit za učešće na javnom nadmetanju“. (Svi troškovi uplate depozita padaju na teret Zainteresovanog lica).

Učesnici postupka javnog nadmetanja dužni su da se registruju za javno nadmetanje te dostave podatke i dokumentaciju: fizička lica –ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj, broj lične karte, pravna lica – naziv i sjedište, registarski broj iz registra kod koga je registrovan, original izvod iz registra ili ovjerenu fotokopiju ne stariju od 15 dana prije  registracije za javno nadmetanje, prijavu ovjerenu potpisom i pečatom ovlašćenog lica, kao i ovlašćenje za zastupanje ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika. Predstavnici pravnih lica na javnom nadmetanju moraju imati uredna punomoćja i ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija, a fizička lica ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, 30 (trideset) minuta prije početka svakog javnog nadmetanja.

Postupak usmenog javnog nadmetanja se završava, ako niko od učesnika ni na treći poziv, ne ponudi veću cijenu od do tada ponudjene najveće cijene.  U  tom slučaju, kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu. 

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi, iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne nepokretnosti.

Zainteresovanim licima će biti omogućeno da obiđu nepokretnost koja je predmet javnog nadmetanja. Kontakt telefon za zakazivanje termina obilaska nepokretnosti  +382 20 407 200.

 

4. Ostali uslovi javnog nadmetanja 

Kupac je dužan da sa stečajnim upravnikom „Atlas banke AD Podgorica u stečaju“, zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti, u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog nadmetanja.

Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti zaključuje se pred nadležnim notarom.

Ukoliko kupac ne zaključi Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u roku iz stava 1. ove tačke ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponudjača će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.

Troškove prenosa prava svojine (sačinjavanje notarskog zapisa i ovjere istog, poreza na promet nepokretnosti, i ostale takse i naknade) padaju u cijelosti na teret kupca.

Nepokretnosti se prodaju u viđenom i nađenom stanju, bez prava na reklamaciju.

Bliže informacije mogu se dobiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na  adresi Vaka Đurovića bb, Podgorica. Kontakt telefon 020/407 – 200 ili putem mail adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..         

ATLAS BANKA AD PODGORICA  U STEČAJU

Stečajni upravnik

Mirko Radonjić, s. r.

Na osnovu člana 44. Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (Sl.list CG br.47/2001,62/2008 i 44/2010) Stečajni upravnik

Atlas banke AD Podgorica u stečaju, objavljuje

III JAVNI POZIV

Za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovine - nepokretnosti stečajnog dužnika ATLAS BANKE AD PODGORICA u stečaju, Podgorica

 

1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet prodaje su nepokretnosti u svojini stečajnog dužnika Atlas banke AD Podgorica u stečaju, u obimu prava svojine 1/1, koju čine sljedeće nepokretnosti upisane u:

  • List nepokretnosti broj 1377 KO Podgorica II, Područna jedinica Podgorica, kat. parcela broj/podbroj 1022, potes pod Goricom, po načinu korišćenja livada 3 klase, površine 927 m2;
  • Početna  cijena iznosi 116.109,00  eura.

 

2. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja 

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1. ovog Javnog poziva će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb (sjeverna tribina stadiona  „Budućnosti“) u Podgorici, u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, odnosno,  dana  06. 07. 2021. godine, sa početkom u 12 časova.

 

3. Uslovi javnog nadmetanja 

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u visini od 10 % od početne cijene za predmetnu nepokretnost, najkasnije do 05. 07. 2021. godine do 12:00 časova.

Depozit se uplaćuje na račun Atlas banke AD Podgorica u stečaju sa pozivom na list nepokretnosti, broj 907-71501-84 i/ili  na devizni račun, prema sljedećim instrukcijama: naziv korisnika: ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU, broj računa/IBAN: ME25510000000010257596, SWIFT: CKBCMEPG, svrha uplate „depozit za učešće na javnom nadmetanju“. (Svi troškovi uplate depozita padaju na teret Zainteresovanog lica).

Učesnici postupka javnog nadmetanja dužni su da se registruju za javno nadmetanje te dostave podatke i dokumentaciju: fizička lica –ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj, broj lične karte, pravna lica – naziv i sjedište, registarski broj iz registra kod koga je registrovan, original izvod iz registra ili ovjerenu fotokopiju ne stariju od 15 dana prije registracije za javno nadmetanje, prijavu ovjerenu potpisom i pečatom ovlašćenog lica, kao i ovlašćenje za zastupanje ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika. Predstavnici pravnih lica na javnom nadmetanju moraju imati uredna punomoćja i ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija, a fizička lica ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, 30 (trideset) minuta prije početka javnog nadmetanja.

Postupak usmenog javnog nadmetanja se završava, ako niko od učesnika ni na treći poziv, ne ponudi veću cijenu od do tada ponudjene najveće cijene.  U  tom slučaju, kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu. 

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi, iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne nepokretnosti.

Zainteresovanim licima će biti omogućeno da obiđu nepokretnost koja je predmet javnog nadmetanja. Kontakt telefon za zakazivanje termina obilaska nepokretnosti  +382 20 407 200.

 

4. Ostali uslovi javnog nadmetanja 

Kupac je dužan da sa stečajnim upravnikom „Atlas banke AD Podgorica u stečaju“, zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti, u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog nadmetanja.

Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti zaključuje se pred nadležnim notarom.

Ukoliko kupac ne zaključi Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u roku iz stava 1. ove tačke ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponudjača će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.

Troškove prenosa prava svojine (sačinjavanje notarskog zapisa i ovjere istog, poreza na promet nepokretnosti, i ostale takse i naknade) padaju u cijelosti na teret kupca.

Nepokretnosti se prodaju u viđenom i nađenom stanju, bez prava na reklamaciju.

Bliže informacije mogu se dobiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na  adresi Vaka Đurovića bb, Podgorica. Kontakt telefon 020/407 – 200 ili putem mail adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..        

 

ATLAS BANKA AD PODGORICA  U STEČAJU

Stečajni upravnik

Mirko Radonjić, s. r.

 Na osnovu člana 44. Zakona o stečaju i likvidaciji banaka ( Sl.list CG br.47/2001,62/2008 i 44/2010) stečajni upravnik

Atlas banke AD Podgorica u stečaju, objavljuje

II JAVNI POZIV

Za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovine –nepokretnosti stečajnog dužnika ATLAS BANKE AD PODGORICA u stečaju, Podgorica

 

  1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet prodaje su nepokretnosti u svojini stečajnog dužnika Atlas banke AD Podgorica u stečaju, u obimu prava svojine 1/1, koju čine sljedeće nepokretnosti upisane u listovima nepokretnosti:

  • List nepokretnosti broj 1105 KO Budva, Područna jedinica Budva, kat.parcela broj 812, potes Podkošljun, broj zgrade 1, PD 3, način korišćenja, stambeni prostor, spratnosti/površina prizemlje, površine 32 m2;
  • Početna  cijena iznosi 41.500,00  eura.

 

  1. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1. ovog Javnog poziva će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb (sjeverna tribina stadiona  „ Budućnosti“) u Podgorici, u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, odnosno,  dana  30.06.2021.godine.

Prodaja nepokretnosti iz Lista nepokretnosti broj 1105 KO Budva održaće se, sa početkom u 12 časova.

 

  1. Uslovi javnog nadmetanja

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u visini od 10 % od početne cijene za predmetnu nepokretnost, najkasnije do 29.06.2021. godine do  12 : 00 časova.

Depozit se uplaćuje na račun Atlas banke AD Podgorica u stečaju sa pozivom na list nepokretnosti,  broj 907-71501-84 i/ili  na devizni račun prema sljedećim instrukcijama : naziv korisnika ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU, broj računa/IBAN: ME25510000000010257596, SWIFT : CKBCMEPG,   svrha uplate „ depozit za učešće na javnom nadmetanju“. (Svi troškovi uplate depozita padaju na teret Zainteresovanog lica).

Učesnici postupka javnog nadmetanja dužni su da se registruju za javno nadmetanje te dostave podatke i dokumentaciju: fizička lica –ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj, broj lične karte, pravna lica – naziv i sjedište, registarski broj iz registra kod koga je registrovan, original izvod iz registra ili ovjerenu fotokopiju ne stariju od 15 dana prije  registracije za javno nadmetanje, prijavu ovjerenu potpisom i pečatom ovlašćenog lica, kao i ovlašćenje za zastupanje ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika. Predstavnici pravnih lica na javnom nadmetanju moraju imati uredna punomoćja i ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija, a fizička lica ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, 30 (trideset) minuta prije početka javnog nadmetanja.

Postupak usmenog javnog nadmetanja se završava, ako niko od učesnika ni na treći poziv, ne ponudi veću cijenu od do tada ponudjene najveće cijene.  U  tom slučaju, kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.  

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi, iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne nepokretnosti.

Zainteresovanim licima će biti omogućeno da obiđu nepokretnost koja je predmet javnog nadmetanja. Kontakt telefon za zakazivanje termina obilaska nepokretnosti  +382 20 407 200 .

 

  1. Ostali uslovi javnog nadmetanja

Potencijalni kupac je dužan da sa stečajnim upravnikom „ Atlas banke AD Podgorica u stečaju“, zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti, u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog nadmetanja.

Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti zaključuje se pred nadležnim notarom.

Ukoliko kupac ne zaključi Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u roku iz stava 1. ove tačke , ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponudjača će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.

Troškove prenosa prava svojine ( sačinjavanje notarskog zapisa i ovjere istog, poreza na promet nepokretnosti, i ostale takse i naknade)padaju u cijelosti na teret kupca.

Nepokretnosti se prodaju u viđenom i nađenom stanju, bez prava na reklamaciju.

Bliže informacije mogu se dobiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na  adresi Vaka Đurovića bb, Podgorica. Kontakt telefon 020 407 – 200, ili na putem mail adrese : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..       

 ATLAS BANKA AD PODGORICA  U STEČAJU

STEČAJNI UPRAVNIK

Mirko Radonjić, s.r.

 

 

Na osnovu člana 44 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (Sl. list CG br. 47/2001, 62/2008 i 44/2010) stečajni upravnik

AD ,,Atlas banka u stečaju“ Podgorica, objavljuje

III JAVNI POZIV

za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovine-nepokretnosti stečajnog dužnika

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

 

1. Predmet javnog nadmetanja i početna cijena nepokretnosti

Predmet prodaje su nepokretnosti u svojini stečajnog dužnika AD ,,Atlas banka u stečaju“ Podgorica, koju čine nepokretnosti upisane u listu nepokretnosti 1144 KO Podgorica I, po načinu korišćenja  poslovni objekat, označen u listu nepokretnosti kao zgrada br.1, koji se nalazi na kat.parceli broj 1330/20, odnosno posebni dijelovi istog  kako slijedi:

r.b.

Broj/ podbroj

Br. zgrade

Način korišćenja

Posebni dio

Spratnost

Površina

Početna cijena

1.

1330/20

1

Poslovni prostor u vanprivredi sa ugrađenom i pripadajućom opremom

PD 988

Prizemlje

196m2

646.175,00€

2.

1330/20

1

Poslovni prostor u vanprivredi sa UPS  3,5 KW

PD 992

Prvi sprat

918m2

1.738.812,00€

3.

1330/20

1

Poslovni prostor u vanprivredi

PD 993

Drugi sprat

941m2

1.778.490,00€

4.

1330/20

1

Poslovni prostor u vanprivredi i nestambeni prostor

PD994; PD995; PD996; PD997; PD998; PD999 i PD1000

Treći sprat

866m2

1.636.740,00€

5.

1330/20

1

 Garažna mjesta 

(50 g. mjesta)   

PD-337; 340; 343; 346; 349; 354; 355; 363; 579.

Treća etaža podruma

11m2

14.850,00€ /g. mjesto

PD-336; 338; 339; 341; 342; 344; 345; 347; 348; 350; 351; 352; 353; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 364; 365; 366; 367; 368; 369; 370; 565; 566; 567; 568; 569; 570; 571; 572; 573; 574; 575; 576; 577; 578.

12m2

16.200,00€ /g. mjesto

 

 

2. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja 

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1. ovog Javnog poziva će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb (sjeverna tribina stadiona  „ Budućnosti“) u Podgorici, u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, odnosno dana  02.07.2021.godine sa početkom u 12 časova.

 

3. Uslovi javnog nadmetanja 

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u visini od 10 % od početne cijene za predmetnu nepokretnost, najkasnije do 01.07.2021. godine do  12  časova.

Depozit se uplaćuje na račun Atlas banke AD Podgorica u stečaju sa pozivom na konkretan poseban dio (PD),  broj 907-71501-84 i/ili  na devizni račun prema sljedećim instrukcijama : naziv korisnika ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU, broj računa/IBAN: ME25510000000010257596, SWIFT : CKBCMEPG,   svrha uplate „ depozit za učešće na javnom nadmetanju“. (Svi troškovi uplate depozita padaju na teret Zainteresovanog lica).

Učesnici postupka javnog nadmetanja dužni su da se registruju za javno nadmetanje te dostave podatke i dokumentaciju: fizička lica –ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj, broj lične karte, pravna lica – naziv i sjedište, registarski broj iz registra kod koga je registrovan, original izvod iz registra ili ovjerenu fotokopiju ne stariju od 15 dana prije  registracije za javno nadmetanje, prijavu ovjerenu potpisom i pečatom ovlašćenog lica, kao i ovlašćenje za zastupanje ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika. Predstavnici pravnih lica na javnom nadmetanju moraju imati uredna punomoćja i ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija, a fizička lica ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, 30 (trideset) minuta prije početka javnog nadmetanja.

Postupak usmenog javnog nadmetanja se završava, ako niko od učesnika ni na treći poziv, ne ponudi veću cijenu od do tada ponudjene najveće cijene.  U  tom slučaju, kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu. 

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi, iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne nepokretnosti.

Zainteresovanim licima će biti omogućeno da obiđu nepokretnost koja je predmet javnog nadmetanja. Kontakt telefon za zakazivanje termina obilaska nepokretnosti  +382 20 407 200 .

 

4. Ostali uslovi javnog nadmetanja 

Kupac je dužan da sa stečajnim upravnikom „Atlas banke AD Podgorica u stečaju“, zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti, u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog nadmetanja.

Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti zaključuje se pred nadležnim notarom.

Ukoliko kupac ne zaključi Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u roku iz stava 1. ove tačke, ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7(sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponudjača će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.

Troškove prenosa prava svojine (sačinjavanje notarskog zapisa i ovjere istog, poreza na promet nepokretnosti, i ostale takse i naknade) padaju u cijelosti na teret kupca.

Nepokretnosti se prodaju u viđenom i nađenom stanju, bez prava na reklamaciju.

Bliže informacije mogu se dobiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na  adresi Vaka Đurovića bb, Podgorica. Kontakt telefon 020 407 – 200, ili na putem mail adrese : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..  

 

 ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

Stečajni upravnik

Mirko Radonjić , s.r.

 

Javno nadmetanje 10 02 2020 

 

 

Na osnovu člana 44 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (Sl. list CG br. 47/2001, 62/2008 i 44/2010) stečajni upravnik

 

AD ,,Atlas banka u stečaju“ Podgorica, objavljuje
IV JAVNI POZIV
za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovine-nepokretnosti stečajnog dužnika
ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

 

1. Predmet javnog nadmetanja i početna cijena nepokretnosti

Predmet prodaje je nepokretnost u svojini stečajnog dužnika AD ,,Atlas banka u stečaju“ Podgorica, koju čine nepokretnosti upisane u listu nepokretnosti 923 KO Budva, koje se nalaze na kat.parceli br. 2381/1 (Ulica Mediteranska, Budva,“Fontana Centar BUDVA“) i to:

 

r.b

Broj/podbroj

Br.zgrade

Način korišćenja/ osnov sticanja

Posebni dio

Spratnost/sprat

površina

Početna cijena

1

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 27

Prva etaža podruma

14 m2

16,428.60 €

2.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 28

Prva etaža podruma

14 m2

16,428.60 €

3.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 30

Prva etaža podruma

14 m2

16,428.60 €

4.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 31

Prva etaža podruma

14 m2

16,428.60 €

5.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 32

Prva etaža podruma

23 m2

26,990.10 €

6.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 33

Prva etaža podruma

23 m2

26,990.10 €

7.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 34

Prva etaža podruma

14 m2

16,428.60 €

8.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 35

Prva etaža podruma

14 m2

16,428.60 €

9.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 37

Prva etaža podruma

16 m2

18,775.80 €

10.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 38

Prva etaža podruma

17 m2

19,949.40 €

11.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 39

Prva etaža podruma

18 m2

21,123.00 €

12.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 40

Prva etaža podruma

14 m2

16,428.60 €

13.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 41

Prva etaža podruma

14 m2

16,428.60 €

14.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 42

Prva etaža podruma

23 m2

26,990.10 €

15.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 43

Prva etaža podruma

14 m2

16,428.60 €

16.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 44

Prva etaža podruma

14 m2

16,428.60 €

17.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 46

Prva etaža podruma

14 m2

16,428.60 €

18.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 47

Prva etaža podruma

14 m2

16,428.60 €

19.

2381/1

1

Tehnička prostorija

PD 51

Suteren

17 m2

11,599.20 €

20.

2381/1

1

Poslovni prostor

PD 52,

PD 55,    

PD 57

Suteren,

Prizemlje,

 Mezanin,

348 m2,

105 m2,

135 m2

1,221,642.00 €

21.

2381/1

1

Nestambeni prostor

PD 54

Prizemlje

4 m2

2,728.80  €

22.

2381/1

1

Apartman

PD 66

Drugi sprat

46 m2

128,981.70 €

23.

2381/1

1

Apartman

PD 67

Drugi sprat

36 m2

81,874.80 €

24.

2381/1

1

Apartman

PD 74

Treći sprat,

pogled na more

46 m2

128,981.70 €

25.

2381/1

1

Apartman

PD 75

Treći sprat

36 m2

81,874.80 €

26.

2381/1

1

Apartman

PD 83

Četvrti sprat,

36 m2

81,874.80 €

27.

2381/1

1

Apartman

PD 101

Šesti sprat

pogled na more

46 m2

128,981.70 €

28.

2381/1

1

Apartman

PD 106

Sedmi sprat

pogled na more

46 m2

128,981.70 €

29.

2381/1

1

Apartman

PD 107

Sedmi sprat

36 m2

81,874.80 €

30.

2381/1

1

Apartman

PD 108

Sedmi sprat

36 m2

100,942.20 €

31.

2381/1

1

Apartman

PD 109

Sedmi sprat

pogled na more

46 m2

128,981.70 €

32.

2381/1

1

Nestambeni prostor

PD 114

Krovna terasa

3 m2

4,206.60 €

33.

2381/1

1

Krovna terasa

PD 115

Krovna terasa

376 m2

527,143.50 €

 

2. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1. ovog Javnog poziva će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb (sjeverna tribina stadiona „ Budućnosti“) u Podgorici, u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, odnosno dana 17.06.2021.godine sa početkom u 12 časova.

3. Uslovi javnog nadmetanja

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u visini od 10 % od početne cijene za predmetnu nepokretnost, najkasnije do 16.06.2021. godine do 12 časova.
Depozit se uplaćuje na račun Atlas banke AD Podgorica u stečaju sa pozivom na konkretan poseban dio (PD), broj 907-71501-84 i/ili na devizni račun prema sljedećim instrukcijama : naziv korisnika ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU, broj računa/IBAN: ME25510000000010257596, SWIFT : CKBCMEPG, svrha uplate „ depozit za učešće na javnom nadmetanju“. (Svi troškovi uplate depozita padaju na teret Zainteresovanog lica).
Učesnici postupka javnog nadmetanja dužni su da se registruju za javno nadmetanje te dostave podatke i dokumentaciju: fizička lica –ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj, broj lične karte, pravna lica – naziv i sjedište, registarski broj iz registra kod koga je registrovan, original izvod iz registra ili ovjerenu fotokopiju ne stariju od 15 dana prije registracije za javno nadmetanje, prijavu ovjerenu potpisom i pečatom ovlašćenog lica, kao i ovlašćenje za zastupanje ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika. Predstavnici pravnih lica na javnom nadmetanju moraju imati uredna punomoćja i ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija, a fizička lica ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija.
Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, 30 (trideset) minuta prije početka javnog nadmetanja.
Postupak usmenog javnog nadmetanja se završava, ako niko od učesnika ni na treći poziv, ne ponudi veću cijenu od do tada ponudjene najveće cijene. U tom slučaju, kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.
Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi, iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.
Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne nepokretnosti.
Zainteresovanim licima će biti omogućeno da obiđu nepokretnost koja je predmet javnog nadmetanja. Kontakt telefon za zakazivanje termina obilaska nepokretnosti +382 20 407 200 .

4. Ostali uslovi javnog nadmetanja

Kupac je dužan da sa stečajnim upravnikom „Atlas banke AD Podgorica u stečaju“, zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti, u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog nadmetanja.
Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti zaključuje se pred nadležnim notarom.
Ukoliko kupac ne zaključi Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u roku iz stava 1. ove tačke, ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.
Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.
Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7(sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponudjača će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.
Troškove prenosa prava svojine (sačinjavanje notarskog zapisa i ovjere istog, poreza na promet nepokretnosti, i ostale takse i naknade) padaju u cijelosti na teret kupca.
Nepokretnosti se prodaju u viđenom i nađenom stanju, bez prava na reklamaciju.
Bliže informacije mogu se dobiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb, Podgorica. Kontakt telefon 020 407 – 200, ili na putem mail adrese : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

Stečajni upravnik
Mirko Radonjić , s.r.

 

19 09 2020