Na osnovu člana 44 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (Sl. list CG br. 47/2001, 62/2008 i 44/2010) stečajni upravnik

AD ,,Atlas banka u stečaju“ Podgorica, objavljuje

JAVNI POZIV

za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovine-nepokretnosti stečajnog dužnika

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

 

1. Predmet javnog nadmetanja i početna cijena nepokretnosti

Predmet prodaje je nepokretnost u svojini stečajnog dužnika AD ,,Atlas banka u stečaju“ Podgorica, koju čine nepokretnosti upisane u listu nepokretnosti 923 KO Budva, koje se nalaze na kat.parceli br. 2381/1 (Ulica Mediteranska, Budva,“Fontana Centar BUDVA“ ) i to:

 

r.b

Broj/

podbroj

Br.zgrade

Način korišćenja/

osnov sticanja

Posebni

dio

Spratnost/sprat

površina

Početna

cijena

1

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 27

Prva etaža podruma

14 m2

18.254,00 €

2.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 28

Prva etaža podruma

14 m2

18.254,00 €

3.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 29

Prva etaža podruma

13 m2

16.950,00 €

4.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 30

Prva etaža podruma

14 m2

18.254,00 €

5.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 31

Prva etaža podruma

14 m2

18.254,00 €

6.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 32

Prva etaža podruma

23 m2

29.989,00 €

7.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 33

Prva etaža podruma

23 m2

29.989,00 €

8.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 34

Prva etaža podruma

14 m2

18.254,00 €

9.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 35

Prva etaža podruma

14 m2

18.254,00 €

10.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 36

Prva etaža podruma

17 m2

22.166,00 €

11.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 37

Prva etaža podruma

16 m2

20.862,00 €

12.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 38

Prva etaža podruma

17 m2

22.166,00 €

13.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 39

Prva etaža podruma

18 m2

23.470,00 €

14.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 40

Prva etaža podruma

14 m2

18.254,00 €

15.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 41

Prva etaža podruma

14 m2

18.254,00 €

16.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 42

Prva etaža podruma

23 m2

29.989,00 €

17.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 43

Prva etaža podruma

14 m2

18.254,00 €

18.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 44

Prva etaža podruma

14 m2

18.254,00 €

19.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 45

Prva etaža podruma

13 m2

16.950,00 €

20.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 46

Prva etaža podruma

14 m2

18.254,00 €

21.

2381/1

1

Garaža kao dio zgrade

PD 47

Prva etaža podruma

14 m2

18.254,00 €

22.

2381/1

1

Tehnička prostorija

PD 51

Suteren

17 m2

12.888,00 €

23.

2381/1

1

Poslovni prostor

PD 52

Suteren

348 m2

803.348,00€

24.

2381/1

1

Nestambeni prostor

PD 54

Prizemlje

4 m2

3.032,00   €

25.

2381/1

1

Poslovni prostor

PD 55

Prizemlje

105 m2

242.389,00€

26.

2381/1

1

Poslovni prostor

PD 57

Mezanin

135 m2

311.643,00€

27.

2381/1

1

Apartman

PD 66

Drugi sprat

46 m2

143.313,00€

28.

2381/1

1

Apartman

PD 67

Drugi sprat

36 m2

90.972,00 €

29.

2381/1

1

Apartman

PD 69

Drugi sprat

46 m2

116.242,00€

30.

2381/1

1

Apartman

PD 74

Treći sprat,

pogled na more

46 m2

143.313,00€

31.

2381/1

1

Apartman

PD 75

Treći sprat

36 m2

90.972,00 €

32.

2381/1

1

Apartman

PD 76

Treći sprat

36 m2

90.972,00 €

33.

2381/1

1

Apartman

PD 77

Treći sprat

46 m2

116.242,00 €

34.

2381/1

1

Apartman

PD 83

Četvrti sprat,

36 m2

90.972,00 €

35.

2381/1

1

Apartman

PD 85

Četvrti sprat

46 m2

116.242,00 €

36.

2381/1

1

Apartman

PD 99

Šesti sprat

36 m2

90.972,00 €

37.

2381/1

1

Apartman

PD 100

Šesti sprat

36 m2

90.972,00 €

38.

2381/1

1

Apartman

PD 101

Šesti sprat

pogled na more

46 m2

143.313,00 €

39.

2381/1

1

Apartman

PD 106

Sedmi sprat

pogled na more

46 m2

143.313,00 €

40.

2381/1

1

Apartman

PD 107

Sedmi sprat

36 m2

90.972,00 €

41.

2381/1

1

Apartman

PD 108

Sedmi sprat

36 m2

112.158,00 €

42.

2381/1

1

Apartman

PD 109

Sedmi sprat

pogled na more

46 m2

143.313,00 €

43.

2381/1

1

Nestambeni prostor

PD 114

Krovna terasa

3 m2

4.674,00 €

44.

2381/1

1

Krovna terasa

PD 115

Krovna terasa

376 m2

585.715,00 €

 

Pravo prvenstva na kupovinu garažnih mjesta imaju zainteresovana lica za kupovinu oglašenih poslovnih prostora i apartmana.

 

2. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja 

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1. ovog Javnog poziva će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb (sjeverna tribina stadiona „ Budućnosti“) u Podgorici, u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, odnosno dana 04.03.2020.godine sa početkom u 12 časova.

 

3. Uslovi javnog nadmetanja 

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u visini od 10 % od početne cijene za predmetnu nepokretnost, najkasnije do 03.03.2020. godine do 12 časova.

Depozit se uplaćuje na račun Atlas banke AD Podgorica u stečaju sa pozivom na konkretan poseban dio (PD), broj 907-71501-84 i/ili na devizni račun prema sljedećim instrukcijama : naziv korisnika ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU, broj računa/IBAN: ME25510000000010257596, SWIFT : CKBCMEPG,  svrha uplate „ depozit za učešće na javnom nadmetanju“. (Svi troškovi uplate depozita padaju na teret Zainteresovanog lica).

Učesnici postupka javnog nadmetanja dužni su da se registruju za javno nadmetanje te dostave podatke i dokumentaciju: fizička lica –ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj, broj lične karte, pravna lica – naziv i sjedište, registarski broj iz registra kod koga je registrovan, original izvod iz registra ili ovjerenu fotokopiju ne stariju od 15 dana prije registracije za javno nadmetanje, prijavu ovjerenu potpisom i pečatom ovlašćenog lica, kao i ovlašćenje za zastupanje ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika. Predstavnici pravnih lica na javnom nadmetanju moraju imati uredna punomoćja i ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija, a fizička lica ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, 30 (trideset) minuta prije početka javnog nadmetanja.

Postupak usmenog javnog nadmetanja se završava, ako niko od učesnika ni na treći poziv, ne ponudi veću cijenu od do tada ponudjene najveće cijene. U tom slučaju, kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi, iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne nepokretnosti.

Zainteresovanim licima će biti omogućeno da obiđu nepokretnost koja je predmet javnog nadmetanja. Kontakt telefon za zakazivanje termina obilaska nepokretnosti +382 20 407 200 .

 

4. Ostali uslovi javnog nadmetanja

Kupac je dužan da sa stečajnim upravnikom „Atlas banke AD Podgorica u stečaju“, zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti, u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog nadmetanja.

Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti zaključuje se pred nadležnim notarom.

Ukoliko kupac ne zaključi Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u roku iz stava 1. ove tačke, ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7(sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponudjača će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.

Troškove prenosa prava svojine (sačinjavanje notarskog zapisa i ovjere istog, poreza na promet nepokretnosti, i ostale takse i naknade) padaju u cijelosti na teret kupca.

Nepokretnosti se prodaju u viđenom i nađenom stanju, bez prava na reklamaciju.

Bliže informacije mogu se dobiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb, Podgorica. Kontakt telefon 020 407 – 200, ili na putem mail adrese : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

Stečajni upravnik

Mirko Radonjić , s.r. 

javno nadmetanje03 02 2020

 

Na osnovu člana 44 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (Sl. list CG br. 47/2001, 62/2008 i 44/2010) stečajni upravnik AD ,,Atlas banka u stečaju“ Podgorica, objavljuje

 

II JAVNI POZIV

za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovine-nepokretnosti stečajnog dužnika

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

 

1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet prodaje je nepokretnost u svojini stečajnog dužnika AD ,,Atlas banka u stečaju“ Podgorica, koju čine nepokretnosti upisane u listu nepokretnosti 368, KO Podgorica II, i to:

 • parcela 3887 ukupne površine 434 m2 označenim kao zemljište pod zgradom površine 400 m2 i dvorište 34 m2, u obimu prava svojine 1/1;
 • parcela 3887, broj zgrade 1, po načinu korišćenja poslovna zgrada u vanprivredi, koju čine posebni djelovi PD1 - poslovni prostor neto površine 325 m2, spratnosti 1P (podrum); posebni dio PD2 - poslovni prostor neto površine 165 m2, spratnosti P (prizemlje); posebni dio PD3 – poslovni prostor neto površine 167 m2, spretnosti P1 ( sprat ); posebni dio PD4 – poslovni prostor neto površine 171 m2, spratnosti M (potkrovlje-mansarda) u obimu prava svojine 1/1, bez tereta i ograničenja.

 

2. Početna cijena nepokretnosti koja je predmet javnog nadmetanja 

Početna cijena nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva je 1.790.550,00 .

 

3. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja 

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1. ovog Javnog poziva će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb (sjeverna tribina stadiona „ Budućnosti“) u Podgorici, u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, odnosno dana 26.02.2020.godine sa početkom u 12 h.

 

4. Uslovi javnog nadmetanja 

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u visini od 10 % od početne cijene za predmetnu nepokretnost, najkasnije do 25.02.2020. godine do 12 : 00 časova.

Depozit se uplaćuje na račun Atlas banke AD Podgorica u stečaju, broj 907-71501-84 i/ili na devizni račun prema sljedećim instrukcijama : naziv korisnika ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU, broj računa/IBAN: ME25510000000010257596, SWIFT : CKBCMEPG,  svrha uplate „ depozit za učešće na javnom nadmetanju“. (svi troškovi padaju na teret Zainteresovanog lica).

Učesnici postupka javnog nadmetanja dužni su da se registruju za javno nadmetanje te dostave podatke i dokumentaciju: fizička lica –ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj, broj lične karte, pravna lica – naziv i sjedište, registarski broj iz registra kod koga je registrovan, original izvod iz registra ili ovjerenu fotokopiju ne stariju od 15 dana na dan podnošenja prijave, prijavu ovjerenu potpisom i pečatom ovlašćenog lica, kao i ovlašćenje za zastupanje ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika. Predstavnici pravnih lica na javnom nadmetanju moraju imati uredna punomoćja i ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija, a fizička lica ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, 30 (trideset) minuta prije početka svakog javnog nadmetanja.

Postupak usmenog javnog nadmetanja se završava, ako niko od učesnika ni na treći poziv, ne ponudi veću cijenu od do tada ponudjene najveće cijene. U tom slučaju, kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi, iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne nepokretnosti.

Zainteresovanim licima će biti omogućeno da obiđu nepokretnost koja je predmet javnog nadmetanja. Kontakt telefon za zakazivanje termina obilaska nepokretnosti +382 20 407 200 .

 

5. Ostali uslovi javnog nadmetanja 

Kupac je dužan da sa stečajnim upravnikom „ Atlas banke AD Podgorica u stečaju“, zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti, u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog nadmetanja.

Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti zaključuje se pred nadležnim notarom.

Ukoliko kupac ne zaključi Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u roku iz stava 1. ove tačke , ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponudjača će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.

Troškove prenosa prava svojine ( sačinjavanje notarskog zapisa i ovjere istog, poreza na promet nepokretnosti, i ostale takse i naknade)padaju u cijelosti na teret kupca.

Nepokretnosti se prodaju u viđenom i nađenom stanju, bez prava na reklamaciju.

Bliže informacije mogu se dobiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb, Podgorica. Kontakt telefon 020 407 – 200, ili na putem mail adrese : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

Stečajni upravnik

Mirko Radonjić , s.r.

Stanka dragojevica

 

 

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

Obavještenje o postupku i pravilima prodaje po Rješenju o javnoj prodaji osnovnih sredstava, broj 01-3-14079 od 19.12.2019. godine

 

Prodaja osnovnih sredstava (bankarska, računarska i druga oprema, kancelarijski namještaj i prateći inventar) će se vršiti u periodu od 23. do 27.12.2019. godine, od 10:00 do 13:00 sati, u Hali koja se nalazi na adresi Sadine, dup Tološi (bivša zgrada „Elastika), na dva prodajna mjesta:

Prodajno mjesto 1. Hala – Hangar (zapadna strana objekta), na kom se vrši prodaja:

 • kancelarijskog namještaja i druge srodne opreme,
 • bankomata,
 • opreme IKT infrastrukture,
 • svjetlećih reklama.

Prodajno mjesto 2. Hala – Kancelarije (istočna strana objekta), na kom se vrši prodaja:

 • računara, monitora, štampača i skenera,
 • opreme za brojanje i čuvanje novca,
 • TV uređaja.

Zainteresovana lica mogu izvršiti pregled opreme koja je predmet prodaje u periodu od 10:00 do 12:00 sati.

Prodaja se vrši u viđenom stanju.

Blok ponude, odnosno ponude za kupovinu svih jedinica iz jedne grupe opreme, imaju prioritet u odnosu na pojedinačne ponude.

Zainteresovanom fizičkom ili pravnom licu koje izjavi zahtjev za kupovinu Komisija za popis, označavanje, pripremu i prodaju opreme van funkcije Atlas banke AD Podgorica u stečaju izdaje instrukcije za plaćanje (poslovni račun i iznos uplate), u formi rezervacije za kupovinu, sa podacima o oznakama i količinama opreme koja je predmet kupovine.

Kupac je dužan pružiti dokaz o plaćanju opreme po izvršenoj rezervaciji do 12:30 sati na dan prodaje.

Kupac je dužan da o svom trošku preuzme kupljenu opremu.

 

Komisija za popis, označavanje, pripremu i prodaju opreme van funkcije

Atlas banke AD Podgorica u stečaju

 

Na ovom linku možete preuzeti spisak opreme.

 

Na osnovu člana 44. Zakona o stečaju i likvidaciji banaka ( Sl.list CG br.47/2001,62/2008 i 44/2010) i člana 134. stava 10. Zakona o stečaju ( Sl.list CG br. 1/2011, 53/2016, 32/2018, 62/2018) stečajni upravnik Atlas banke AD Podgorica u stečaju, objavljuje

 

II JAVNI POZIV

Za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovine –nepokretnosti stečajnog dužnika ATLAS BANKE AD PODGORICA u stečaju, Podgorica

 

1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet prodaje su nepokretnosti u svojini stečajnog dužnika Atlas banke AD Podgorica u stečaju, u obimu prava svojine 1/1, koju čine sljedeće nepokretnosti upisane u listovima nepokretnosti:

 • List nepokretnosti broj 1107 KO Novi Bar, Područna jedinica Bar, kat.parcela broj 5757/1, potes Topolica, broj zgrade 4, PD 100, poslovni prostor u vanprivredi, spratnosti/površina   prizemlje, površine 171 m2;

Početna cijena iznosi 175.852,00 eura.

 • List nepokretnosti broj 2820 KO Nikšić, Područna jedinica Nikšić, kat.parcela 2017, potes Serdara Scepana S-70, broj zgrade 1, PD 1, način korišćenja poslovni prostor u privredi, spratnost/površina prizemlje, površine 158 m2;

Početna cijena iznosi 167.453,00 eura.

 • List nepokretnosti broj 4463 KO Pljevlja, Područna jedinica Pljevlja, kat. parcela 1939, plan/skica 10/72, potes ul. Skerlićeva, način korišćenja, poslovne zgrade u privredi površine u osnovi 245 m2, zemljište uz privrednu zgradu površine 56 m2. Poslovna zgrada u privredi u svom sastavu ima upisane sljedeće posebne djelove: PD 1, poslovni prostor u vanprivredi u prizemlju, površine 196m2; PD 2, poslovni prostor u vanprivredi na prvom spratu, površine 196 m2; PD 3, poslovni prostor u vanprivredi na drugom spratu površine 196 m2; PD 4, poslovni prostor u vanprivredi na prvoj etaži podruma, površine 196 m2;

Početna cijena iznosi 504.000,00 eura.

 

2. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1. ovog Javnog poziva će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb (sjeverna tribina stadiona „ Budućnosti“) u Podgorici, u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, odnosno dana 19.02.2020.godine.

Prodaja nepokretnosti iz Lista nepokretnosti broj 1107 KO Novi Bar održaće se, sa početkom u 11 h.

Prodaja nepokretnosti iz Lista nepokretnosti broj 2820 KO Nikšić održaće se, sa početkom u 12 h.

Prodaja nepokretnosti iz Lista nepokretnosti broj 4463 KO Pljevlja održaće se, sa početkom u 13 h.

 

3. Uslovi javnog nadmetanja

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u visini od 10 % od početne cijene za predmetnu nepokretnost, najkasnije do 18.02.2020. godine do 12 : 00 časova. Depozit se uplaćuje na račun Atlas banke AD Podgorica u stečaju, broj 907-71501-84, svrha uplate „ depozit za učešće na javnom nadmetanju“.

Učesnici postupka javnog nadmetanja dužni su da se registruju za javno nadmetanje te dostave podatke i dokumentaciju: fizička lica –ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj, broj lične karte, pravna lica – naziv i sjedište, registarski broj iz registra kod koga je registrovan, original izvod iz registra ili ovjerenu fotokopiju ne stariju od 15 dana na dan podnošenja prijave, prijavu ovjerenu potpisom i pečatom ovlašćenog lica, kao i ovlašćenje za zastupanje ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika. Predstavnici pravnih lica na javnom nadmetanju moraju imati uredna punomoćja i ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija, a fizička lica ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične isprave na osnovu koje se može izvršiti identifikacija.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, 30 (trideset) minuta prije početka svakog javnog nadmetanja.

Postupak usmenog javnog nadmetanja se završava, ako niko od učesnika ni na treći poziv, ne ponudi veću cijenu od do tada ponudjene najveće cijene. U tom slučaju, kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi, iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne nepokretnosti.

Zainteresovanim licima će biti omogućeno da obiđu nepokretnost koja je predmet javnog nadmetanja. Kontakt telefon za zakazivanje termina obilaska nepokretnosti +382 20 407 200 .

 

4. Ostali uslovi javnog nadmetanja

Kupac je dužan da sa stečajnim upravnikom „ Atlas banke AD Podgorica u stečaju“, zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti, u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog nadmetanja.

Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti zaključuje se pred nadležnim notarom.

Ukoliko kupac ne zaključi Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u roku iz stava 1. ove tačke , ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponudjača će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.

Troškove prenosa prava svojine ( sačinjavanje notarskog zapisa i ovjere istog, poreza na promet nepokretnosti, i ostale takse i naknade)padaju u cijelosti na teret kupca.

Nepokretnosti se prodaju u viđenom i nađenom stanju, bez prava na reklamaciju.

Bliže informacije mogu se dobiti u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju, na adresi Vaka Đurovića bb, Podgorica. Kontakt telefon 020 407 – 200, ili na putem mail adrese : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

STEČAJNI UPRAVNIK

Mirko Radonjić, s.r.

 

Na osnovu člana 44. Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (Sl.list CG br.47/2001,62/2008 i 44/2010), a u skladu sa Rješenjem djel.br. 01-3-11832 od 07.11.2019. godine, stečajni upravnik Atlas banke AD Podgorica u stečaju, objavljuje

 

ISPRAVKU JAVNOG POZIVA

Za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovine –nepokretnosti stečajnog dužnika ATLAS BANKE AD PODGORICA u stečaju, Podgorica

 

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovine –nepokretnosti stečajnog dužnika ATLAS BANKA AD PODGORICA u stečaju, djel.br.01-3-11200 od 24.10.2019.godine, objavljen, dana 28.10.2019.godine u dnevnom listu „Pobjeda“ i  „Dan“, kao i na internet stranici Atlas banke AD Podgorica u stečaju, se mijenja na način što se briše stav 1 alineja 5, a koja alineja se odnosi na List nepokretnosti 1106 KO Berane, dok u ostalom   dijelu ostaje nepromijenjen. 

 

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU
STEČAJNI UPRAVNIK
Mirko Radonjić, s.r.