Select your language

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU
Ul. Vaka Đurovića bb
Podgorica

 

PREDMET: POZIV ZA HITNO IZMIRENJE DOSPJELIH OBAVEZA PO KREDITNIM KARTICAMA

 

Atlas banka AD Podgorica u stečaju poziva sve građane – ranije korisnike kreditnih kartica kod Atlas banke AD Podgorica, koji imaju neizmirene dospjele obaveze da iste izmire u najkraćem roku.

Dug se može izmiriti uplatom na račun Atlas banke AD Podgorica u stečaju broj 907-0000000071501-84 sa pozivom na broj kartice ili partije kreditne kartice.

Ukoliko dužnici ne postupe u skladu sa ovim pozivom i ne izmire svoja dospjela dugovanja, Banka će izvršiti namirenje svog potraživanja aktiviranjem svih raspoloživih instrumenata obezbjeđenja u najkraćem roku.

Kontakt tel.br.: +382 20 407283 i +382 20 407286

U Podgorici, dana 10.07.2019.godine

ATLAS BANKA A.D.PODGORICA U STEČAJU
STEČAJNI UPRAVNIK
MIRKO RADONJIĆ