JAVNO OBAVJEŠTENJE
o emisiji akcija za prodaju Atlas banke AD Podgorica u skladu sa članom 126a Zakona o bankama

 

  1. Privremeni upravnik emitenta Atlas banka AD Podgorica dana 07.03.2019. godine donio je Odluku o emisiji običnih akcija u skladu sa članom 126a Zakona o bankama, u ukupnom obimu od 22.000.080,00 EUR, odnosno 88.710 akcija pojedinačne nominalne vrijednosti 248,00 EUR;
  2. Emisija će se smatrati uspješnom ukoliko se u roku određenom za upis i uplatu akcija, upiše i uplati cjelokupan broj emitovanih akcija.
  3. Emitent zadržava pravo prekida roka za upis i uplatu, ukoliko se prije isteka istog roka upišu i uplate sve akcije.
  4. Obavještavaju se zainteresovana lica da kupovinu akcija ove emisije mogu izvršiti u periodu od 20 (dvadeset) dana počev od prvog radnog dana od dana objave ovog oglasa, zaključno sa dvadesetim danom u 16:00h.
  5. Zainteresovana lica imaju pravo uvida u Prospekt na internet stranici Atlas banke AD Podgorica u privremenoj upravi: Prospekt Atlas banka.
  6. Prodaja akcija će se obaviti preko investicionog društva na regulisanom tržištu.
  7. Sva obavještenja u vezi sa emisijom akcija se mogu dobiti na tel. br. 020/415-391.

Ime i prezime odgovornog lica emitenta

PRIVREMENI UPRAVNIK
Tanja Terić s.r.