logo
mne uk ru

Međunarodni platni promet

 

Prednost Atlas banke u odnosu na druge banke - Atlas banku karakteriše efikasnost i brzina u obavljanju platnog prometa sa inostranstvom.. 

Datum važenja od 01.09.2017.

 Nostro doznake (plaćanje prema inostranstvu)
 Nostro doznake do 3.000,00
 Valuta D+210,00 
 Valuta D+1                   15,00 
 Valuta D+020,00 
 Nostro doznake od 3.000,01€ do 25.000,00 
 Valuta D+20,35 %
 Valuta D+10,45 %
 Valuta D+0                   0,55 %
 Nostro doznake preko 25.000,01 €
 Valuta D+20,30 %
 Valuta D+10,40 %
 Valuta D+00,50 %
 Plaćanje sa transakcionog računa za međunarodne platne transakcije                      
 Rezidenti0,2%, min 10 
 Nerezidenti0,3%, min 20 
 Nostro doznake sa opcijom OUR - Dodatna tarifa uz tarifu za redovno plaćanje 
 Do 12.500,01 +15 
 Od 12.500,01 € do 50.000,00 +30 
 Od 50.000,01 +50 
 Reklamacije - (nepotpuni / pogrešni podaci o korisniku,  izmjena datuma valute ... )10,00 € + troškovi ino banke

 Storno naloga za plaćanje 

20,00 € + troškovi ino banke
 Loro doznake (prilivi iz inostranstva)  
 U korist računa domaćeg pravnog lica - rezidentiBez naknade 
 Prenos sredstava sa transakcionog računa za međunarodne platne transakcije na transakcioni račun za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija0,15 %, min 2,00 
 Prenos sredstava sa transakcionog računa za međunarodne platne transakcije na transakcioni račun za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija kod druge domaće banke 0,50 %, min 15,00 
 U korist računa stranog pravnog lica - nerezidenti0,10 %, min 10,00 €, max 750 
 Povraćaj priliva0,10 %, min 25,00 €, max 75,00 
 Prilivi sa opcijom OUR0,10 %, min 10,00 €, max 75,00 €
 Konverzija
 Domaća pravna lica - rezidenti0,20 %
 Strana pravna lica -  nerezidenti0,50 %
 Interna plaćanja
 Do 1.000,00 0,50 
 Od 1.000,01 € do 5.000,00 2,00 
 Od 5.000,01 € do 10.000,00 5,00 
 Od 10.000,01 € do 25.000,00 10,00 
 Od 25.000,01 0,05 %, max 250,00 
 Isplata efektive0,50 %, min 20,00 
 Dokumentarni akreditiv
 Nostro akreditiv
 Izdavanje nostro akreditiva1,00 %, min 100,00 € + ino troškovi
 Izmjena uslova akreditiva30,00 € + ino troškovi
 Pribavljanje konfirmacije ino banke Stvarni troškovi ino-banke (ino banke obračunavaju jednokratno ili kvartalno)
 Storno akreditiva30,00 € + ino troškovi
 Loro akreditiv
 Aviziranje0,30 %, min 50,00 
 Pregled dokumenata100,00 
 Izmjena uslova akreditiva30,00 
 Otvaranje i vođenje transakcionog računa za međunarodne platne transakcije
 Otvaranje transakcionog računa za međunarodne platne transakcije
 Rezidenti pravna licaBez naknade
 Nerezidenti pravna lica100,00 
 Održavanje transakcionog računa za međunarodne platne transakcije
 Rezidenti pravna licaBez naknade
 Nerezidenti pravna lica20,00 
 Gašenje transakcionog računa za međunarodne platne transakcije
 Rezidenti pravna licaBez naknade
 Nerezidenti pravna licaBez naknade
 Izdavanje potvrda, naknadno slanje izvoda5,00 

 * Pravna lica nerezidenti - obavezni minimalni depozit 1000,00 € kao obezbjeđenje da će banka moći da naplati tarifu za otvaranje i vođenje transakcionog računa za medjunarodne platne transakcije nerezidenati pravna lica, kada on postane aktivan.

*Banka zadržava pravo da shodno svojoj poslovnoj politici i obostranom interesu Banke i klijenta, odstupi od standardnih tarifa.

Za sve informacije obratite se na kontakt telefone: +382 20 407 216, +382 20 407 228, +382 20 407 229 ili na mail: devizno@atlasbanka.com

 

Klijenti mogu koristiti usluge Atlas E-banking-a za pravna lica koji omogućava lični i direktni uvid u stanje i promet na računima i mogućnost obavljanja finansijskih transakcija, i to sa bilo kog mjesta, bez dolaska u Banku, 24 sata dnevno, svih 7 dana u nedjelji. Kontakt telefon za detaljnije informacije E-banking: +382 20 407 204 ili na mail: e-banking@atlasbanka.com