logo
mne uk ru

Kratkoročni i dugoročni krediti za mala i srednja preduzeća u zemlji i inostranstvu

 

Namjena
  • Trgovina, proizvodnja, građevinarstvo, usluge, turizam
 

Kratkoročni

Dugoročni

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou   4,49% - 10,99%   4,49% - 10,99%
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou   *6,47% - 13,44%   *4,86% - 11,19%
Iznos   od 2.000€ do 500.000€
Grejs period   do 12 mjeseci
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva   0,20% do 1,00% od iznosa kredita   0,20% do 1,00% od iznosa kredita
Naknada za aneksiranje kredita   0,20% do 1,50% od iznosa kredita
Rok do 12 mjeseci do 12 mjeseci
Instrumenti obezbjeđenja
  • Mjenica, ovlašćenje za naplatu
  • Fiducija ili hipoteka (za iznose od 10.000€)
  • Zaloga na pokretnu ili nepokretnu imovinu
  • Depozit
  • Bankarska garancija
  • Jemstvo

* Efektivna kamatna stopa za kratkoročne kredite je iskazana na primjeru kredita u iznosu od 50.000,00€, kamatna stopa 4,49%, rok 12 mjeseci, u jednakim mjesečnim anuitetima i naknadom 1% jednokratno.

* Efektivna kamatna stopa za dugoročne kredite iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 50,000,00€, kamatna stopa 4,49%, rok 60 mjeseci, sa grejs periodom od 6 mjeseci, u jednakim mjesečnim anuitetima i sa naknadom od 1% jednokratno.

 

Zahtjev za kredit možete preuzeti ovdje.