logo
mne uk ru

Krediti za likvidnost

Sredstva po ovoj kreditnoj liniji predviđena su za finasiranje trajnih obrtnih sredstava, pripremu tirističke i poljoprivredne sezone i refinansiranje tekućih kreditnih zaduženja.

 Tabelarni prikaz uslova po datim kreditima:

NamjenaIznos kredita u EURGrejs period

Rok otplate

(uključuje grejs period)

NKS

na g.n.

EKS

Naknada jednokratno
OdobrenjeAneksiranje
Trajna obrtna sredstva

Od 10.000

do 500.000

Do 1

godine

Do 6

godina

6,00%6,33%10,50%-1,50%0,50%-1,50%
 Priprema turističke i poljoprivredne sezone

 Od 10.000

do 200.000

 /

 Do 12

mjeseci

 6,00% 8,03%20,50%-1,50%  0,50%-1,50%
 Refinansiranje tekućih kreditnih zaduženja

Od 10.000

do 1.000.000

 Do 6

mjeseci

 Do 8

godina

 7,00%7,27%30,50%-1,50%  0,50%-1,50%
Obezbjeđenje
  • Hipoteka i fiducija na nepokretnostima
  • Zaloga na pokretnim stvarima
  • Polisa osiguranja nepokretnosti i pokretnih stvari, vinkulirana u korist Banke
  • Mjenica korisnika kredita
  • Akceptirane mjenice od strane fizičkog lica
  • Ovlašćenja za naplatu sa žiro-računa
  • Novčani depozit
  • Ugovor o jemstvu

1. Efektivna kamatna stopaje iskazana na primjeru kredita u iznosu od 100.000,00€, sa nominalnom kamatnom stopom od 6,00%, sa grejs periodom od 12 mjeseci, sa rokom otplate od 72 mjeseca, sa otplatom u jednakim mjesečnim anuitetima, i stopom naknade od 1,00%.

2.Efektivna kamatna stopaje iskazana na primjeru kredita u iznosu od 100.000,00€, sa nominalnom kamatnom stopom od 6,00%, bez grejs perioda, sa rokom otplate od 12 mjeseca, sa otplatom u jednakim mjesečnim anuitetima, i stopom naknade od 1,00%. Za preduzetnike i poljoprivredne proizvođače maksimalni iznos kredita je do 30.000,00€

3.Efektivna kamatna stopaje iskazana na primjeru kredita u iznosu od 500.000,00€, sa nominalnom kamatnom stopom od 7,00%, sa grejs periodom od 6 mjeseci, sa rokom otplate od 96 mjeseci, sa otplatom u jednakim mjesečnim anuitetima, i stopom naknade od 1,00%. Za projekte refinansiranja tekućih kreditnih zaduženja koji su realizovani u opštinama na sjeveru Crne Gore, u Nikšiću, u Ulcinju, i u Cetinju. Kamatna stopa iznosi 6% na godišnjem nivou.

 

Zahtjev za kredit možete preuzeti ovdje.