logo
mne uk ru

Atlas E-Banking za pravna lica

5

Šta je Atlas elektronsko bankarstvo za pravna lica?

Atlas E-Banking je servis Atlas banke koji Vam olakšava i ubrzava poslovanje uz kvalitetan, pouzdan, jeftin i komforan način rukovanja svojim sredstvima. Savremeno poslovanje i sofisticirane tehnologije su neophodne za svakog ko želi da održi korak u bespoštednoj utakmici koja se odvija na terenu zvanom - tržište.

Atlas E-Banking Vam omogućava lični i direktni uvid u stanje i promet na računima koje imate u Banci i mogućnost obavljanja finansijskih transakcija koje su vezane za Vaše račune, i to sa bilo kog mjesta, bez dolaska u Banku, 24 sata dnevno, svih 7 dana u nedjelji.

 

Šta je neophodno da bi se koristilo elektronsko bankarstvo?

 • Formalno - Račun u banci, popunjeni obrasci
 • Oprema - Računar sa vezom prema Internetu
 • Softver - Windows, Internet Explorer
 • Znanje - Osnovno poznavanje rada na računaru.

 

Ko može postati korisnik E-banking-a za pravna lica?

Potreban preduslov za korišćenje Atlas E-banking-a je da pravno lice (klijent) ima otvoren transakcioni račun kod Atlas banke.

 

Atlas E-Banking Vam pruža sljedeće usluge:

 • Domaća i devizna plaćanja;
 • Pregled stanja i prometa po računima;
 • Izvode po svim računima;
 • Paketno slanje domaćih naloga;
 • Pregled loro doznaka, obavještenje i raspored priliva iz inostranstva;
 • Pregled nostro doznaka, SWIFT poruka i obračun naknada;
 • Visa i Master business kartice: provjera stanja, promet i izvodi po računu, potrošnja po kartici;
 • Kursne liste sa mogućnošću biranja datuma i preuzimanja;
 • Slanje spiskova plata;
 • Informacija o stanju na računu SMS-om putem upita na broj 14600;
 • Izvodi na E-mail;
 • Mogućnost povezivanja sa internim finansijskim sistemom klijenta razmjenom XML fajlova.

 

Kako postati korisnik Atlas E-banking-a za pravna lica?

Pravno lice - klijent može preuzeti svu potebnu dokumentaciju na ovoj stranici u nastavku (tab pravna lica). Popunjene obrasce dostavite najbližoj poslovnici Atlas banke. Napomena: Uz popunjenu pristupnicu i ugovor u dva primjerka (ovjereni pečatom preduzeća i potpisani od strane ovlašćenog lica) potrebno je dostaviti i fotokopiju ličnog dokumenta (lična karta ili pasoš).

Atlas E-Banking možete koristiti nakon što Vam Banka dodijeli token sa izdatim sertifikatom. Prijem tokena korisnik pismeno potvrđuje.

Token je medij na kome se nalazi sertifikat - elektronski ekvivalent deponovanih potpisa ovlašćenih lica i njime se utvrđuje identitet korisnika. Predstavlja jedan od sigurnosnih mehanizama prilikom korišćenja Atlas E-bankinga.

Sertifikat se dodjeljuje korisniku na dvije godine od dana odobravanja zahtjeva. Klijent može zatražiti ukidanje ovlašćenja za jednog ili više korisnika, blokiranje jednog ili više računa za rad preko Atlas E-banking-a ili potpuni prekid korišćenja sistema elektronskog bankarstva Atlas banke. Sve ovo klijent može učiniti ovjerenim zahtjevom koji dostavlja najbližoj poslovnici Banke.

Klijent može zatražiti uključenje dodatnih računa za rad preko sistema Atlas E-bankinga, u tom slučaju klijent poponjava pristupnicu i kartone ovlašćenih korisnika za nove račune na isti način i u skladu sa istom procedurom kao i kod inicijalnog aktiviranja usluge.

 

Realizacija naloga pristiglih kroz ovaj sistem usklađuje se sa radnim vremenom platnog prometa i standardnim uslovima i terminima plaćanja u Banci, te vremenskim intervalima koje diktiraju standardni komunikacioni kanali na koje se oslanja platni promet (SWIFT, RTGS, GC).