logo
mne uk ru

Opšti uslovi obavljanja platnih usluga

 

OPŠTI USLOVI OBAVLJANJA PLATNIH USLUGA

(shodno Zakonu o platnom prometu "Sl. list Crne Gore", br. 62/13 od 31.12.2013. i "Sl. list Crne Gore", br. 6/14 od 04.02.2014.i pratecim podzakonskim aktima. Uslovi važe po Odluci o usvajanju Opštih uslova obavljanja platnog prometa, usvojenoj od strane Odbora direktora Atlas Banke AD Podgorica, br. 01-2-28338 od 31.12.2014. godine i Izmjene odluke, br. 01-2-12-643-2 od 30.12.2015. godine.)

Platni promet obuhvata pružanje platnih usluga, izdavanje elektronskog novca, funkcionisanje platnih sistema i druge poslove u funkciji platnog prometa.Da bi se ove usluge uredno izvršavale, neohodno je , shodno Zakonu, upoznati korisnike ovih usluga sa osnovnim pretpostavkama za izvrsavanje istih.

1.   Opšte odredbe

Opštim uslovima se korisnici platnih usluga upoznaju sa  međusobnim pravima i obvezama Atlas banke, kao pružaoca platnih usluga, (u daljem tekstu: Banka) i korisnika platnih i ostalih usluga u vezi sa otvaranjem i vođenjem transakcionih računa nepotrošača, raspolaganjem sredstvima na istima, izvještavanjem korisnika o promjenama po transakcionom računu, obračunom naknada i kamata, obavljanjem ostalih usluga vezanih za transakcioni račun, zatvaranje transakcionog računa, obavljanjem platnog prometa, kao i drugim poslovima u skladu s propisima.

Korisnik i Banka zaključuju okvirni ugovor o platnim uslugama

Ako Banka na zahtjev korisnika izda korisniku platnu karticu po otvorenom račnu i/ili omogući korisniku usluge e–banking ili plaćanje putem trajnog naloga , odnosi Banke i korisnika vezani za pružanje ovih usluga urediće se posebnim ugovorima o izdavanju i korišćenju platne kartice, odnosno o korišćenju usluge e–banking ili usluga trajnog naloga.

2. Jednokratne platne transakcije

Odredbe ovih Opštih uslova primjenjuju se i na potrošače, koji zaključuju ugovor o jednokratnoj platnoj transakciji sa Bankom, u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj djelatnosti, poslovanju ili zanimanju. Potpis na  nalogu za plaćanje bice ujedno  davanje saglasnosti za izvršenje platne transakcije I  dokaz o upoznavanju sa ovim Opštim uslovima I  imaće snagu  Ugovora.

3. Otvaranje  I ukidanje računa

Korisnici mogu kod Banke otvoriti transakcioni račun koji se vodi u eurima i/ili stranoj valuti i glasi na ime.

Transakcioni račun je račun koji se koristi za izvršavanje platnih i ostalih transakcija, a na kojem se evidentiraju novčani prilivi, novčani odlivi i saldo na računu na osnovu Ugovora zaključenog između korisnika i Banke.

Prije zaključenja Ugovora, Banka daje korisniku na uvid nacrt Okvirnog ugovora u svrhu upoznavanja s pravima i obvezama korisnika i Banke koje proizlaze iz zaključenja tog ugovora.

Okvirni ugovor se zaključuje na osnovu pisanog zahtjeva korisnika za otvaranje transakcionog računa – obrazac Banke, uz koji se podnosi sledeća dokumentacija .

I Za pravna lica i preduzetnike – rezidente

 1. Rješenje o registraciji-upisu u Centralni registar privrednih subjekata ( CRPS ) ,odnosno akt  o registraciji kod drugog nadležnog organa ili izvod iz zakona ,ako se osniva neposredno   na osnovu zakona ili akt nadležnog organa  o osnivanju,ako za njega registrovanje nije   propisano
 2. Obavještenje nadležnog organa o razvrstavanju po djelatnostima (Izvod iz statističkog registra)
 3. Rješenje o registraciji kod poreskog organa ( PIB )
 4. Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga za plaćanje
 5. Akt o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje podnosioca zahtjeva,ako to lice nije određeno u aktu o registraciji
 6. Ovjeru potpisa ovlašćenog lica podnosioca zahtjeva ( OP obrazac ) – ne stariju od 90 dana
 7. Podaci o stvarnim vlasnicima pravnog lica – obrazac Banke 
 8. Obrazac za identifikaciju politički eksponiranog lica ( obrazac PEL )
 9. Fotokopiju identifikacionog dokumenta za sva lica sa kartona deponovanih potpisa, uz lični potpis lica koji znači davanje saglasnosti  za korišćenje  podataka za potrebe Banke
 10. Ostalo

Banka zadržava pravo da zatraži od klijenta dodatnu dokumentaciju i podatke u postupku obrade Zahtjeva za otvaranje računa .

Kada je podnosilac zahtjeva lice čiji se transakcioni račun, u skladu sa zakonom, izuzima od prinudne naplate , dostavlja pored gore navedene dokumentacije i dokumentaciju na osnovu koje dokazuje da se taj transakcioni račun izuzima od prinudne naplate.

II Za pravna lica-nerezidente

 1. Izvod iz registra u kome je pravno lice-nerezident upisan u državi u kojoj ima registrovano sjedište ili,ako je osnovan u državi u kojoj se ne vrši upis u takav registar-drugi validni dokument o osnivanju u skladu sa propisima države sjedišta, na osnovu kojih se može utvrditi pravni oblik ovog nerezidenta i datum njegovog osnivanja ( dostavlja se u kopiji koju je ovjerio nadležni organ i u ovjerenom prevodu na crnogorski jezik , koji ne mogu biti stariji od 3 mjeseca )  .Ovaj dokument se obnavlja svake godine .
 2. Ovjeru potpisa ovlašćenog lica podnosioca zahtjeva
 3. Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga za plaćanje,koji je potpisalo ovlašćeno lice iz rješenja o registraciji pravnog lica-nerezidenta u državi sjedišta i /ili lica na koje je ovlašćeno lice prenijelo pravo potpisivanja ,odnosno iz drugog validnog dokumenta o osnivanju,ovjeren pečatom kojim će se ovjeravati nalozi za plaćanje , ukoliko zemlja u kojoj je pravno lice-nerezident registrovan koristi pečat.Banka zadržava pravo zatražiti od klijenta dodatnu dokumentaciju i podatke u postupku obrade Zahtjeva za otvaranje računa .Korisnik je obavezan da obavijesti Banku o svim promjenama podataka koje je dao prilikom otvaranja računa , najkasnije u roku od 3 dana od dana kada se promjena desila.
  Promjena podataka o korisniku ( naziva, adrese, lica ovlašćenih za zastupanje i raspolaganje sredstvima ) vrši se na osnovu pisanog Zahtjeva za izmjenu podataka – obrazac Banke , uz dokumentaciju naznačenu u zahtjevu.

III Za fizička lica

Fizicka lica (rezidenti i nerezidenti), mogu otvoriti transakcione racune I štedna računa u domaćoj I stranoj valuti, Za potrebe otvaranja ovih racuna, nepohodna je sledeca dokumnetacija:

 1. Zahtjev za otvaranje racuna
 2. Pristupnica
 3. Obrazac za identifikaciju politički eksponiranog lica ( obrazac PEL )
 4. Fotokopiju identifikacionog dokumenta ( lična karta za rezidente, pasoš za nerezidente) uz lični potpis lica koji znači davanje saglasnosti  za korišćenje  podataka za potrebe Banke
 5. Ostalo

Pored vlasnika, sredstvima sa racuna mogu raspolagati i druga lica na koja je vlasnik izvrsio prenos  prava raspolaganja. Ovlasceno lice raspolaže sredstvima na racunu u okviru datog ovlašćenja i ne može otkazati ugovor, niti prenijeti prava na treća lica.

Pravo raspolaganja, dato po ovlascenju-punomocju, prestaje smrcu vlasnika, punomocnika, ili opozivom ovlascenja od strane vlasnika.

Potrebna dokumentacija:

 1. Obrazac za identifikaciju politički eksponiranog lica ( obrazac PEL )
 2. Fotokopiju identifikacionog dokumenta ( lična karta za rezidente, pasoš za nerezidente) uz lični potpis lica koji znači davanje saglasnosti  za korišćenje  podataka za potrebe Banke
 3. Ovlascenje-punomocje (obrazac Banke), ovjereno od strane notara
 4. Opoziv ovlascenja-punomocja (obrazac Banke), ovjereno od strane notara

IV Ukidanje transakcionog računa

Banka ukida transakcioni račun korisniku na osnovu pisanog zahtjeva za ukidanje računa – obrazac Banke , uz odgovarajući nalog za prenos sredstava sa računa koji se ukida.

V Ostalo

Lica koja su ovlašćena da u ime i za račun Korisnika preduzimaju odgovarajuće pravne radnje vezano za otvaranje transakcionog računa kod Banke, moraju biti ovlaćena od strane zakonskog zastupnika korisnika kroz ovjereno advokatsko punomoće ili notarski zapis.

Banka ne odgovara za moguću štetu koja može nastati zbog propuštanja korisnika da na vrijeme obavijesti Banku o prestanku ovlašćenja za raspolaganje po računu.

Korisnik je odgovaran za sve radnje i propuste ovlašćenih lica te Banka ne odgovara Korisniku za štetu koja bi nastala radnjama ili propustima ovlašćnih lica.

Okvirni ugovor se sklapananeodredjenovrijemeuzotkaznirokodmjesecdana,ukojemrokugabilkojaugovorna stranamožeotkazati,bezposebnog obrazloženja.  

Poseban razlogzaotkaz jei nepridržavanjeodredbiovogugovora.

4. Komunikacija, izvještavanje i čuvanje podataka

4.1. Prava i obaveze

(1) Banka evidentira sve promjene na transakcionom računu i o svim promjenama na istom izvještava Korisnika izvodom, u pisanoj ili elektronskoj formi, narednog dana za prethodni dan.

Izvod koji Banka dostavlja primaocu odnosno platiocu plaćanja sadrži sledeće podatke:

 1. Informacije o platiocu (naziv i broj transakcionog računa platioca);
 2. Informaciju o primaocu plaćanja (naziv i broj transakcionog računa primaoca plaćanja);
 3. Iznos platne transakcije u valuti u kojoj su novčana sredstva stavljena na raspolaganje primaocu plaćanja, odnosno u valuti u kojoj je zadužen račun za plaćanje platioca;
 4. Svrhu – osnov plaćanja;
 5. Referentnu oznaku koja primaocu/platiocu plaćanja omogućava da idetinfikuje platnu transakciju, odnosno broj naloga;
 6. Datum valute odobrenja, odnosno zaduženja transakcionog računa;
 7. Stanje transakcionog računa;
 8. Kurs koji se primjenjuje prilikom konverzije.

Na zahtjev klijenta Banka će dostaviti specifikaciju naknada za svaku pojedinačnu platnu transakciju. Iste informacije, putem izvoda, Banka stavlja na raspolaganje putem usluge elektronskog bankarstva, ako klijent koristi tu uslugu.

Nakon prijema naloga za plaćanje Banka klijentu – fizičkom licu dostavlja kopiju naloga za plaćanje sa unešenom referencom – brojem naloga, iznosom platne transakcije u traženoj valuti, naknadama i/ili kursom (ako transakcija zahtjeva) i datum prijema/obrade naloga. Predmetni podaci dostupni su klijentu, na njegov zahtjev, na šalterima Banke u svakom momentu, u toku radnog vremena Banke.

Za racune fizickih lica, izvjestavanje putem Izvoda u pisanoj ili elektronskoj formi vrsi se jednom mjesecno, za prethodni mjesec. Prilikom otvaranja racuna, klijent se opredjeljuje za jedan od nacina dostavljanja izvoda po racunu: na šalterima Banke ,slanjem na kućnu adresu ili putem elektronske pošte.

Izvod se smatra prihvaćenim od korisnika ako nije osporen.

(2) Na zahtjev korisnika, Banka može izdavati i posebne potvrde u vezi s poslovanjem po računu uz naplatu naknade utvrđeneOdlukom o kamatnim stopama, tarifama i naknadama Atlas banke AD Podgorica.

(3) Potpisom Ugovora korisnik daje izričitu saglasnost Banci da može preduzimati sve radnje vezano na obradu i razmjenu njegovih ličnih podataka navedenih u Ugovoru kao i onih prikupljenih u skladu sa propisima,  a što obuhvata pravo Banke na prikupljanje, snimanje, organizaciju, uvid i prenos podataka u svrhu obavljanja redovnih poslova Banke, kao i u svrhu sprovođenja obaveza iz FATCA regulative (utvrđivanje SAD subjekata te izvještavanje o istima u skladu sa važećim propisima.

(4) Banka će sve informacije propisane zakonom dostaviti korisniku prije nego korisnik platnih usluga prihvati ponudu ili zaključi okvirni ugovor. Informacije se dostavljaju u papirnoj formi telekomunikacijskim/elektronskim putem, u zavisnosti od tehničkih mogućnosti korisnika ili na drugom trajnom mediju.

(5) Ukoliko je okvirni ugovor, na zahtjev korisnika platnih usluga, zaključen korišćenjem sredstava za komunikaciju na daljinu, koja ne omogućavaju Banci da ispuni obaveze iz stava 1 ovog člana, Banka će dostaviti informacije u papirnoj formi ili na drugom trajnom mediju odmah nakon zaključenja okvirnog ugovora.

(6) Banka se obvezuje da Korisniku pruži informacije o platnim i ostalim uslugama prije izvršenja pojedinačne platne transakcije, u skladu s važećim propisima i ovim Opštim uslovima.

(7) Na zahtjev korisnika, Banka će za vrijeme važenja Okvirnog ugovora bez odlaganja korisniku dati kopiju Okvirnog ugovora, kao I kopiju akata koji su sastavni dio istog.

4.2. Jezik komunikacije

(1) Ugovor između Banke i korisnika zaključuje se na crnogorskom jeziku; komunikacija i dostavljanje informacija Korisniku tokom trajanja ovog Ugovora odvija se na crnogorskom jeziku.

(2) Po zahtjevu korisnika Ugovor se može se zaključiti osim na crnogosrkom i na engleskom jeziku, komunikacija i dostavljanje informacija tokom trajanja ovog Ugovora može se odvijati na engleskom jeziku

4.3. Bankarska tajna

Banka se obavezuje da će čuvati kao bankarsku tajnu sve podatke o prometu i stanju racuna, kao i druge podatke koji su kao takvi određeni propisima, I jedino  je ovlašćena otkriti ih trecim licima , samo u slučajevima koji su predviđeni propisima.

5. Dostupnost informacija

(1) Opšte uslove  i odredbe internih akata Banke kojima se regulišu platne usluge, kao I njihove buduće izmjene I dopune Banka će učiniti dostupnim  sadašnjim i budućim korisnicima  na svim šalterima Banke, kao I na internet stranici Banke ( www.atlasbanka.com) .

(2) Smatra se da je Banka davanjem na raspolaganje informacija iz prethodnog stava ovog člana ispunila obavezu prethodnog informisanja u skladu sa čl.19. Zakona o platnom prometu.

6. Obaveze ugovornih strana

 (1) Ugovorne strane saglasne su da Banka obavlja platne i ostale usluge po transakcionom računu shodno Zahtjevu, a na nacin određen važećim propisima, Opšim uslovima i odredbama Ugovora. Opšti uslovi dopunjavaju odredbe  Ugovora i obavezuju ugovorne strane na isti nacin kao i ugovorne odredbe.

(2) Banka zadržava pravo izmjene i/ili dopune Opštih uslova , pa  korisnici prihvataju njihovu primjenu sa svim izmjenama i/ili dopunama donesenim za vrijeme trajanja Ugovora, bez zaključenja posebnog aneksa Ugovora.

(3) Banka se obavezuje da za Korisnika obavlja sledeće platne usluge:

 1. Uslugekojeomogućavaju uplatugotovog novcanaračunzaplaćanje;
 2. Uslugekojeomogućavajuisplatugotovog novcasaračunazaplaćanje;
 3. Prenos novčanih sredstava sa računa Korisnika i na račun Korisnika u Banci ili kod drugog pružaoca platnih usluga;
 4. Izdavanjei/iliprihvatanjeplatnihinstrumenata;
 5. Izvršavanje novčanih doznaka;
 6. Sve aktivnosti vezane za vodjenje računa Korisnika.

(4) Banka će za korisnika obavljati i ostale usluge koje se shodno Zakonu ne smatraju platnim uslugama, ali koje su vezane za transakcioni račun korisnika.

(5) Banka zadržava pravo da odbije izvršenje platne transakcije shodno važecim propisima, Opštm uslovima i internim aktima Banke.

7. Prijem i izvršavanje  naloga

Banka će primiti i izvršiti nalog za plaćanje ako je ispravan, čitak i autoriziovan na ugovoreni način, te ako ne postoje razlozi za njegovo odbijanje.

Momenat prijema naloga za plaćanje je momenat kada pružalac platnih usluga platioca primi nalog za plaćanje, iniciran neposredno od platioca ili posredno od strane ili preko primaoca plaćanja.

7.1. Raspoloživo stanje

Korisnik može izdavati naloge za plaćanje po svom računu do visine raspoloživog stanja na računu.

Pod raspoloživim stanjem na računu podrazumijeva se stanje novčanih sredstava na računu od prethodnog dana uvećano za dnevni priliv, a umanjeno za dnevni odliv i rezervacije po kartičnim transakcijama i trajnim nalozima do momenta utvrdjivanja salda te umanjeno za iznose blokiranih sredstava na osnovu rješenja o izvršenja ili na osnovu drugog akta kojim je na  propisani način došlo do zabrane raspolaganja takvim sredstvima.

7.2. Autorizacija  I opoziv naloga

Svaka platna transakcija mora biti autorizivana od strane Korsnika. Transakcija se smatra autorizovanom ako je platilac dao saglasnost.

Saglasnost/Autorizaciju za izvršenje platne transakcije Korisnik daje na jedan od sledećih načina:

 1. Potpisivanjem obrasca naloga za plaćanje u pismenoj formi, odnosno  digitalnim potpisom  kod naloga izdatih u elektronskoj formi i
 2. Ukucavanjem pravilnog PINA-a na ATM aparatu  ili POS terminalu ako se platna traskakcija obavlja uz upotrebu ovih tehničkih sredstava.

Korisnik može opozvati nalog za plaćanje, osim u slučaju da  je  nalog  već  izvršen.

Opoziv naloga vrši se pismenim podneskom upućenim Banci.

7.3. Izvršavanje naloga

Banka će izvršiti pravilno izdat nalog za plaćanje za koji postoji pokriće na računu najkasnije do kraja bankarskog dana.

Banka će odbiti nalog za plaćanje koji je ispostavio korisnik, ako ne ispunjava  propisane uslove uslove  ili ako na računu  nema dovoljno sredstava za izvršenje pune transakcije.

Banka će obavijestiti korisnika o odbijanju izvršenja naloga za plaćanje odmah na mjestu predaje naloga za plaćanje, razlozima odbijanja i proceduri i načinu ispravke naloga, odnosno iznosu za koji je potrebno uvećati pokriće na računu da bi nalog bio izvršen.

U slučaju kada je ugovoreno kada će se započeti sa izvršavanjem naloga za plaćanje, korisnik platnih usluga može opozvati nalog za plaćanje, najkasnije do momenta dok nalog nije izvršen.

Datum valute zaduženja računa za plaćanje platioca ne može biti datum prije zaduženja tog računa za iznos platne transakcije.

Banka je dužna da prenese puni iznos platne transakcije platioca na račun primaoca plaćanja, bez umanjenja za iznos naknade.

Primalac plaćanja i Banka mogu ugovoriti da Banka, prije nego preneseni iznos platne transakcije odobri primaocu plaćanja, taj iznos umanji za iznos svojih naknada. U tom slučaju je Banka dužna da, u informaciji o izvršenoj platnoj transakciji, primaocu plaćanja prikaže puni iznos platne transakcije, odvojeno od iznosa naplaćenih naknada.

Banka je dužna da, za primljeni iznos platne transakcije u nacionalnom platnom prometu, odobri račun primaoca plaćanja sa datumom valute odobrenja i stavi sredstva na raspolaganje klijentu. Ukoliko su podaci o primaocu plaćanja nepotpuni Banka će, za potrebe obrade i knjiženja primljenog iznosa platne transakcije, zatražiti potpune podatke o primaocu plaćanja od Banke platioca.

Transakcioni račun klijenta – primaoca plaćanja Banka odobrava sa valutom odobrenja računa Banke. U slučaju da inostrana banka opozove ili izmijeni nalog do datuma valutacije, Banka neće obraditi priliv i sa te osnove oslobađa se bilo kakve odgovornosti ili obaveze prema klijentu. U slučaju da instrukcija/podatak koju je dostavio klijent nije potpuna, Banka ima parvo da zadrži predmetni priliv do prijema nedostajuće instrukcije/podatka i odobri transakcioni račun klijenta najkasnije narednog radnog dana Banke od prijema nedostajuće potrebne instrukcije/podatka. U slučaju nedostavljanja potrebne instrukcije/podatka za obradu priliva, od strane klijenta u ostavljenom roku za dostavljanje podataka, Banka je ovlašćena da vrati priliv pošiljaocu, uz naplatu svojih troškova od iznosa priliva. Banka može da priliv knjiži na prolazni račun Banke za neraspoređene prilive, i da sredstva drži do 7 radnih dana, ukoliko klijent kasni sa dostavljanjem potrebne dokumentacije.

Banka se oslobađa odgovornosti za produženje roka izvršenja ili neizvršenja naloga za odobrenje priliva, ukoliko je uzrok sprovođenje mjera u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu spriječavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Banka je dužna da pružaocu platnih usluga platioca prenese nalog za plaćanje, koji je iniciran od strane ili preko primaoca plaćanja, u rokovima ugovorenim između primaoca plaćanja i Banke, a u slučaju direktnog zaduženja, u roku koji omogućava izmirenje na ugovoreni datum dospijeća novčane obaveze platioca.

7.4. Gotovinske transakcije

(1) Ukoliko korisnik platnih usluga uplati gotov novac na svoj račun za plaćanje kod Banke, Banka će korisniku platnih usluga ta novčana sredstva staviti na raspolaganje  odmah nakon prijema gotovog novca.

(2) Prilikom podizanja gotovine Korisnik je dužan pružiti Banci na uvid ispravni nalog za podizanje gotovine, potpisan od ovlašćenog lica i ovjeren pečatom.

(3) Ako gotovinu podiže osoba koja nije ovlašćena za raspolaganje sredstvima na transakcionom računu, već gotovinu podiže shodno posebnom ovlašćenju,  u nalogu je potrebno navesti ime i prezime, matični broj, I broj identifikacionog dokumenta osobe koja podiže gotovinu.

(4) Ukoliko korisnik potrošač plaća obavezu putem gotovine, sredstva će biti prenijeta odmah poslije prijema novca, odnosno u skladu sa terminskim režimom transfera.

7.5.Bezgotovinske transakcije putem trajnog naloga

Atlas Banka pruža mogućnost izmirenja stalnih ili povremenih mjesečnih obaveza putem trajnog naloga. Za korišćenje usluge trajnog naloga potrebno je imati otvoren račun kod Atlas Banke sa redovnim primanjima. Trajni nalog Korisniku omogućava da brzo i efikasno realizuje svoje obaveze. Prijava usluge trajnog naloga je besplatna. Provizija za plaćanja će se sprovoditi po važećim tarifama Banke za usluge platnog prometa u zemlji putem trajnog naloga za fizička i pravna lica. Banka preuzima obavezu izmirenja redovnih mjesečnih obaveza Korisnika automatskim prebacivanjem sredstava sa njegovog računa na račun kompanije ili fizičkog lica, a trajnim nalogom se mogu izmirivati mjesečne obaveze po kreditima, kreditnim karticama itd.

Potrebna dokumentacija:

 1. Obrazac za identifikaciju politički eksponiranog lica ( obrazac PEL )
 2. Fotokopiju identifikacionog dokumenta ( lična karta za rezidente, pasoš za nerezidente) uz lični potpis lica koji znači davanje saglasnosti  za korišćenje  podataka za potrebe Banke
 3. Pristupnica za Trajni nalog
 4. Faktura, ugovor, račun ili sličan dokument na osnovu kojeg se unosi trajni nalog
 5. Ostalo

8.Terminski plan prijema i izvršavanja naloga

8.1.Terminski plan prijema i izvršavanja naloga u nacionalnom platnom prometu

8.1.1. Prijem naloga

Banka prima naloge u papirnoj formi u organizacionim jedinicama Banke koje izvršavaju plaćanja po nalozima klijenata , radnim danima od 8 h do 15h i 30 min i subotom od 8h do 12h i 45 min , odnosno u okviru radnog vremena svake organizacione jedinice , koje je vidno istaknuto u istim.

Banka zadržava pravo izmjene termina prijema naloga , i izmjene učini dostupnim klijentima na svim šalterima i na internet stranici Banke.

8.1.2. Izvršavanje naloga

Ispravne naloge  primljene do vremena definisanog za prijem naloga ,za koje postoji raspoloživo stanje na računu , Banka izvršava isti dan , poštujući dnevni terminski plan rada RTGS i DNS sistema zakonski definisan od strane CBCG.

Nalozi primljeni nakon naznačenog vremena za prijem naloga izvršavaju se slijedeći dan.

8.2 Terminski plan prijema i izvršavanja naloga u medjunarodnom platnom prometu

Vrijeme prijema naloga

Vrijeme izvrsenja naloga

Datum valute

Do 14 h

Isti dan

D+2

Do 14 h

Isti dan

D+1

Do 14h

Isti dan

D+0

8.2.1. Vrijeme prijema naloga je krajnji rok do koga klijent može dostaviti nalog Banci na obradu, da bi Banka garantovala izvršenje naloga isti dan.

Za naloge koji budu primljeni nakon krajnjeg vremena za primanje naloga na izvršenje u istom danu, svi rokovi se računaju od sljedećeg radnog dana. Sljedeći radni dan biće datum izvršenja naloga I datum od kojeg će se računati  datum valute izvršenja naloga.

8.2.2.Vrijeme izvršenja platnog naloga –D je dan u kojem se izvršava platni nalog.


Datum valute je datum koji se računa od datuma izvšenja naloga za plaćanje, tj.datum kada će sredstva biti odobrena na račun krajnjeg korisnika. Račun klijenta Banke biće zadužen na dan izvršenja naloga.


8.2.3. Opoziv naloga: Klijent može opozvati nalog za plaćanje, podnošenjem pismenog zahtjeva , do momenta dok nalog nije izvršen.

Banka zadržava pravo da u vanrednim situacijama odstupi od navedenih rokova.  Vanrednom situacijom smatra se bilo koji razlog više sile ili drugih nepredvidivih okolnosti zbog kojih Banka nije u tehničkoj mogućnosti izvršiti dostavljeni ispravani nalog. U slučaju zakašnjenja u izvršenju ispravnog  naloga zbog nastanka vanredne situacije isključuje se odgovornost Banke za nastalu štetu.

9. Naknade, kamate , tarife  I valutni kurs

9.1. Naknade

Za obavljanje platnih usluga Banka će korisniku obračunavati i naplaćivati naknadu shodno Aktu Banke kojim se utvrdjuju tarife i naknade za obavljanje platnih usluga (www.atlasbanka.com).

Svojim potpisom na ovom ugovoru Korisnik ovlašćuje Banku da naknade iz stava 1 ovog člana može naplatiti terećenjem bilo kojeg računa koji Korisnik ima kod Banke.

Za obavljenje drugih usluga po osnovu održavanja racuna, izdavanja potvrda I sl. Banka će obračunavati i naplaćivati naknadu shodno Aktu Banke kojim se utvrdjuju tarife i naknade za obaljanje platnih usluga.

9.2. Kamate

Na sredstva koja Korisnik ima na transakcionom računu Banka će obračunavati i plaćati kamatu shodno Aktu kojim se utvrdjuju kamatne stope u Banci (www.atlasbanka.com).

Ako su promjenom Akta o utvrdjivanju kamatnih stopa utvrdjene kamatne stope povoljnije za Korisnika, Banka ih može primijeniti bez prethodnog obavještavanja Korisnika.

9.3. Valutni kurs

Za uslugu mijenjanja valuta Banka primjenjuje Kursnu listu koja je važeća tog dana, kada se usluga mijenjanja valuta obavlja.

Banka će za obavljene mjenjačke poslove naplatiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama (www.atlasbanka.com).

10. Primjena opštih akata

10.1. Opšta akta

Sastavni dio ovih Opstih uslova su I akta :

- Akt Banke kojim se utvrdjuju tarife i nakande za obavljanje platnih usluga;

- Akt Banke kojim se utvrdjuju kamatne stope;

- Akt Banke kojim se utvrdjuje kursna lista valuta na dan obavljanja transakcije koja uključuje primjenu kursne liste.

Banka se obavezuje da akte iz stava 1 ovog člana, kao i sve njihove buduće izmjene i dopune učini dostupnim korisnicima na svim šalterima Banke, kao i na internet stranici Bankewww.atlasbanka.com

10.2. Izmjena akata

Banka zadržava pravo izmjene akata, iz odredbe 10.1, uz obavezu da o izmjenama obavijesti Korisnika najkasnije 2 mjeseca prije početka njihove primjene, u papirnoj formi ili na drugom trajnom mediju, na adresu iz ovog Ugovora, te da izmjene i dopune učini dostupnim na svim svojim šalterima i na svojoj internet stranici.

Izuzetno od stava 1 ovog člana Banka i Korisnik su saglasni da se izmjenekamatnih stopa ili kursa valuta, koje proizlaze iz referentne kamatne stope ili referentnog kursa, mogu primijeniti bez odlaganja i bez prethodnog obavještavanja.

U slučaju iz stava 2 ovog člana Banka je dužna te izmjene odmah učiniti dostupnim na svim šalterima i na svojoj internet stranici.

O primjeni novih kamatnih stopa banka je dužna obavijesiti Korisnika u roku od 7 dana od dana njihove primjene, u pismenoj formi ili na drugom trajnom mediju, osim ako se ne primjenjuju kamatne stope koje su povoljnije za Korisnika, u kojem slučaju su ugovorne strane saglasne da Banka neće obavještavati Korisnika.

Smatraće se da je korisnik  saglasan i da je prihvatio izmjene i dopune akata iz odredbe 10.1. stav 1 , ako pismeno ne obavijesti Banku o suprotnom, prije dana njihovog stupanja na snagu, odnosno nakon upoznavanja sa novoprimijenjenom kamatom iz stava 2, a u vezi stava 4 ovog člana.

O promjeni Kursne liste Banka upoznaje korisnika neposredno prije obavljanja transakcije, koja uključuje primjenu Kursne  liste.

Smatraće se da je Korisnik prihvatio izmijenjenu Kursnu listu, ako prije obavljanja transakcije koja uključuje primjenu Kursne liste ne izjavi da istu ne prihvata.

11. Zaštitne i korektivne mjere

Korisnik je dužan da pažljivo pregleda Izvještaj o stanju i promjenama na svom računu i da, bez odlaganja, obavijesti Banku ukoliko primijeti bilo kakve nepravilnosti, uključujući neizvršenu, nepravilno izvršenu ili neautorizovanu transakciju.

Banka je dužna da ispita svaku reklamaciju Korisnika i da, bez odlaganja, izvrši potrebne ispravke, uključujući  izvršenje neizvršene transakcije, korekciju nepravilno izvršene transakcije i povraćaj sredstava u slučaju  nepravilno  izvršene transakcije ili neautorizovane transakcije, u skladu sa zakonom.

Banka je dužna da, bez odlaganja, ispravi sve nepravilnosti vezane za stanje i promjene na računu Korisnika  koje sama uoči.

Prava i obaveze Banke i Korisnika u pogledu zaštitnih mjera vezanih za platne instrumente , uključujući blokadu računa u slučaju neovlašćenog korišćenja platnog instrumenta urediće se posebnim Optim uslovima o davanju na korišćenje platnih insturmenata (www.atlasbanka.com) .

Korisnik ima pravo na sudsku (na osnovu ugovora) i  na vansudsku zaštitu koju ostvaruje u skladu sa Zakonom o platnom prometu  i to:

 • Podnošenjem prigovora Banci kada smatra da mu je povrijeđeno pravo iz Zakona o platnom prometu;
 • Podnošenje prigovora Centralnoj Banci Crne Gore, ako Banka ne riješi po prigovoru u roku od 8 dana od dana njegovog dostavljanja ili prigovor odbije;
 • Pokretanjem postupka pred Bankarskim ombudsmanom;
 • Pokretanjem postupka pred Komisijom za vansudsko rješavanje sporova u platnom   prometu.

Nadzor nad radom Banke vrši Centralna banka Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 6, Podgorica.

Za sva pitanja koja nijesu uredjena ovim Ugovorm priimjenjuju se odredbe Zakona o platnom prometu i podzakonskih akata Centralne banke Crne Gore kojima se bliže uredjuje ova materija i kada je primjenjivo odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.

Banka je članica Fonda za zaštitu depozita i depoziti deponenata su zaštićeni u skladu sa Zakonom o zaštiti depozita.

 

Potrebna dokumentacija se nalazi na sledećem LINKU.