logo
mne uk ru

Studentski krediti Univerziteta Mediteran

Preduslovi za kredit
 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore,
 • Krediti se odobravaju svim redovnim studentima i postdiplomcima Univerziteta Mediteran.

   Za žirante:

 • Godine života: minimum punoljetstvo, maksimum 65 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Radni odnos minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca,
 • Svi učesnici u kreditu ne mogu biti iz iste firme.
Namjena kredita 

   Plaćanje školarine fakultetu

Kreditna sposobnost

Model bez depozita: Anuitet ne smije prelaziti 30% neto mjesečne zarade žiranta, nakon odbitka svih obustava

Model kredita 

Bez depozita

Depozit 20%Depozit 100%
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 8,00%5,50%  2,00%
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou  *8,50%
Kamata na depozit  -1,00% na g.n. 
Način otplateU jednakim mjesečnim anuitetima. U toku grejs perioda korisnik kredita ne plaća interkalarnu kamatu. Interkalarna kamata se obračunava u toku grejs perioda, a nakon isteka grejs perioda pripisuje se glavnom dugu.
Rok otplate  78 mjeseci / grejs period je uključen u rok otplate
 Grejs period  Do 42 mjeseca
Jednokratna naknada za obradu kredita  0,50% od iznosa odobrenog kredita
Instrumenti obezbjeđenja
 • Jedan kreditno sposoban žirant
 • Blanko mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu i mjenična ovlašćenja,
 • Administrativna zabrana,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa Korisnika,
 • Kod modela kredita sa depozitom - namjenski depozit,
 • Kod modela kredita sa 100% depozita - bez žiranata i mjenica.
Žiranti
 • Žiranti su državljani Crne Gore,
 • Godine života: minimum punoljetstvo, maksimum 65 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Stalni radni odnos, minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca,
 • Svi učesnici u kreditu ne mogu biti iz iste firme,
 • Žiranti su zaposleni u firmama javnog i privatnog sektora sa A liste,
 • Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesečne zarade, nakon odbitka svih obustava.
Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Fotokopija lične karte za sve učesnike u kreditu (original na uvid),
 • Fotokopija indeks-a (original na uvid)
 • Potvrda fakulteta o statusu studenta,
 • Za žiranta - potvrda poslodavca o visini zarade, obustavama iz zarade i statusu zaposlenog.
PRIMJER: * Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 1.500€, na rok od 48 mjeseci (36 mjeseci rok otplate i 12 mjeseci grejs period), model bez depozita. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta 46,81€, iznos interkalarne kamate 115,84€, iznos redovne kamate 185,23€, provizija za obradu zahtjeva 0,50%, tj. 7,50€, blanko mjenica 2,00€ i upit za RKB CBCG za Korisnika kredita i žiranta 6,00€. Ukupan iznos koji potrošač treba da plati iznosi 1.816,57€.

Uslovi su obrađeni na dan 01.02.2014.godine