logo
mne uk ru

Poljoprivredni krediti

Preduslovi za kredit
 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore,
 • Krediti se odobravaju licima koja se bave poljoprivrednim djelatnostima,
 • Godine života: minimum punoljetstvo, maksimum 65 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Svi učesnici u kreditu ne mogu biti iz iste firme.
Namjena kredita 
 • Finansiranje obrtnog kapitala,
 • Kupovina opreme,
 • Rekonstrukcija i izgradnja poslovnog prostora.
Model kredita 

DEPOZIT OD 20%

BEZ DEPOZITA
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 10,98%13,00% 
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou*15,03%
Iznos kredita    Od 1.000€
Način otplate   U jednakim mjesečnim anuitetima
Rok otplate

  Do 60 mjeseci

Grejs period 

 6 mjeseci

 3 mjeseca

Jednokratna naknada za obradu kredita1,00% od iznosa odobrenog kredita1,30% od iznosa odobrenog kredita
Instrumenti obezbjeđenja
 • Za iznose do 10.000€ - dva žiranta,
 • Za iznose preko 10.000€ - tri žiranta ili hipoteka/fiducija,
 • Blanko mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu i mjenična ovlašćenja,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa Korisnika,
 • Namjenski depozit (kod modela sa depozitom),
 • Osiguranje života korisnika kredita OBAVEZNO.
Žiranti
 • Žiranti su državljani Crne Gore,
 • Godine života: minimum punoljetstvo, maksimum 65 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Stalni radni odnos, minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca,
 • Svi učesnici u kreditu ne mogu biti iz iste firme,
 • Žiranti su zaposleni u firmama javnog i privatnog sektora sa A liste,
 • Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesečne zarade, nakon odbitka svih obustava.
 Dodatno obezbjeđenje

Za kreditne aranžmane pokrivene hipotekom ili fiducijom obavezno je osiguranje nepokretnosti

Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Potvrda o obavljanju poljoprivredne djelatnosti izdata od strane nadležnog državnog organa ili organa lokalne samouprave,
 • Potvrda poslodavca o visini zarade, obustavama iz zarade i statusu zaposlenog (za ostale učesnike u kreditu),
 • Fotokopija lične karte (orginal na uvid).

PRIMJER: * Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 10.000€, na rok od 60 mjeseci (57 mjeseci rok otplate i 3 mjeseca grejs period), uz životno osiguranje i dva žiranta, model bez depozita. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta 232,44€, iznos interkalarne kamate 299,50€, iznos redovne kamate 3.249,38€, provizija za obradu zahtjeva 1,30% tj. 130,00€, blanko mjenica 2,00€ i upit za RKB CBCG za Korisnika kredita i dva žiranta 9,00€, životno osiguranje na primjeru od 268,00€. Ukupan iznos koji potrošač  treba da plati iznosi 13.957,88€.

Uslovi su obrađeni na dan 01.02.2014.godine