logo
mne uk ru

Namjenski kredit u saradnji sa Ministarstvom ekonomije Crne Gore - Program Energy Wood III

Preduslovi za kredit
 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore,
 • Godine života za korisnika kredita i žiranta: minimum punoljetstvo, maksimum 67 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Stalni radni odnos, minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca,
 • Svi učesnici u kreditu ne mogu biti iz iste firme,
 • Krediti se odobravaju klijentima banke - samo za one klijente koji primaju platu preko Atlas Banke AD Podgorica i zaposleni su u firmama sa A liste,
 • Krediti se odobravaju neklijentima banke
Kreditna sposobnost Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesecne zaradenakon odbitka svih obustava
Namjena kredita Kupovina i ugradnja sistema za grijanje za moderne oblike biomase (pelet/briket)
 Korisnik kredita 
Nominalna kamatna stopa  Bez kamate
Efektivna kamatna stopa  *0,07% na godišnjem nivou
Jednokratna naknada za obradu kredita  Bez naknade
Prijevremena otplata  Bez naknade
 Ministarstvo ekonomije Crne Gore 
Nominalna kamatna stopa 6,50% na godišnjem nivou
Jednokratna naknada za obradu kredita 1% od iznosa odobrenog kredita
Iznos kredita Do 3.500
Način otplate U jednakim mjesečnim ratama
Rok otplate  Do 60 mjeseci
Instrumenti obezbjeđenja

 Za klijente banke:

 • Za iznose do 3.000€ - bez žiranata,
 • Za iznose preko 3.000,01€ - jedan žirant, zaposlen u firmama sa A liste,

 Za neklijente banke

 • Za iznose do 3.000€ - jedan žirant, zaposlen u firmama sa A liste,
 • Za iznose preko 3.000,01€ - dva žiranta, zaposlena u firmama sa A liste,

 

 • Administrativna zabrana na zaradu svih u;esnika u kreditu,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa korisnika kredita,
 • Blanko mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu,
 • Mjenično ovlašćenje svih učesnika u kreditu.
Žiranti
 • Kreditna sposobnost se odnosi i na žirante,
 • Ziranti ne moraju primati platu preko Atlas Banke AD Podgorica
Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Potvrda o zaposlenju, visini prihoda i administrativna zabrana, ovjerena od strane poslodavca za žirante,
 • Fotokopija važeće lične karte ili pasoša (za sve učesnike u kreditu),
 • Profaktura.

*Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za kredit

Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 3.000€, na rok otplate od 60 mjeseci. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta 50,00€. Iznos interkalarne kamate 0,00€, iznos redovne kamate 0,00€, provizija za obradu zahtjeva 0% tj. 0,00€, blanko mjenica 2,00€ i upit za RKB CBCG za Korisnika kredita 3,00€. Ukupan iznos koji potrošač  treba da plati iznosi 3.005,00€.

Uslovi su obrađeni na dan 27.10.2017.godine