logo
mne uk ru

Krediti za domaće penzionere

Preduslovi za kredit
 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore,
 • Korisnik kredita je korisnik penzije ostvarene kod Fonda PIO Crne Gore,
 • Korisnik kredita mora primati penziju kod Atlas banke,
 • Kao korisnik kredita - penzioner ne smatra se korisnik porodične penzije koji to pravo ostaruje po osnovu redovnog školovanja.
 • Godine života: maksimum 75 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta kod modela I i II
Kreditna sposobnost

Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesečne penzije, nakon odbitka svih obustava

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou  7,99%
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou  *9,68%
Iznos kredita  Do 15.000€
Način otplate  U jednakim mjesečnim anuitetima
Rok otplate  Do 100 mjeseci
Jednokratna naknada za obradu kredita

 Model I  - 0.50% od iznosa odobrenog kredita

 Model II i III - 1% os iznosa odobrenog kredita

 Prijevremena otplata kredita Bez naknade
Model I

Instrumenti obezbjeđenja uz obaveznu polisu osiguranja
 • Za iznose do 15.000€ - bez žiranata
 • Administrativna zabrana na penziju korisnika kredita,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa Korisnika,
 • Blanko mjenica potpisana od strane korisnika kredita sa mjeničnim ovlašćenjem,
 • Obavezno životno osiguranje korisnika kredita
 

Model II

Instrumenti obezbjeđenja bez polise osiguranja

 

 • Za iznose do 3.000€ - jedan kreditno sposoban žirant
 • Za iznose od 3.001€ do 8.000€ - dva kreditno sposobna žiranta,
 • Maksimalan rok otplate do 84 mjeseca
 • Administrativna zabrana svih učesnika u kreditu,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa Korisnika,
 • Blanko mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu sa mjeničnim ovlašćenjima,

 

Model III

Instrumenti obezbjeđenja za penzionere preko 75 godina života

 

 • Za iznose do 1000€ - bez žirantamaksimalan rok otplate do 15 mjeseci uz administrativnu zabranu i mjenicu; kao dodatno obezbjeđenje uzeti ličnu mjenicu člana familije sa mjeničnim ovlašćenjem.
Žiranti
 • Žiranti su državljani Crne Gore,
 • Godine života: minimum punoljetstvo, maksimum 65 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Stalni radni odnos, minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca,
 • Svi učesnici u kreditu ne mogu biti iz iste firme,
 • Žiranti su zaposleni u firmama javnog i privatnog sektora sa A liste,
 • Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesečne zarade, nakon odbitka svih obustava.
Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Potvrda Fonda PIO o visini penzije i obustavama na penziju,
 • Fotokopija lične karte za sve učesnike u kreditu (original na uvid).
PRIMJER: * Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 11.000€, na rok od 84 mjeseca uz životno osiguranje. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta 169,81€, iznos interkalarne kamate 57,91€, iznos redovne kamate 3.269,21€, provizija za obradu zahtjeva 0,50% tj. 55,00€, blanko mjenica 2,00€ i upit u RKB CBCG za Korisnika kredita 3,00€, životno osiguranje na primjeru od 479,60€. Ukupan iznos koji potrošač treba da plati iznosi 14.866,72€.

Uslovi su obrađeni na dan 06.04.2016. godine