logo
mne uk ru

Krediti za notare

Preduslovi za kredit
 • Krediti se odobravaju notarima imenovanim od strane Ministarstva pravde Crne Gore.
Kreditna sposobnost

Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesečne zarade, nakon odbitka svih obustava

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou  9,30%
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou *10,23%
Iznos kredita   Do 50.000€
Grejs period    Do 12 mjeseci
Način otplate  U jednakim mjesečnim anuitetima
Rok otplate  Do 60 mjeseci
Jednokratna naknada za obradu kredita  1,20% od iznosa odobrenog kredita
Instrumenti obezbjeđenja
 • Za iznose do 3.000€ - bez žiranata,
 • Za iznose od 3.001€ do 6.000€ - jedan žirant,
 • Za iznose od 6.001€ do 10.000€ - dva žiranta,
 • Za iznose preko 10.000€ - tri žiranta ili hipoteka/fiducija,
 • Administrativna zabrana na zaradu ostalih učesnika u kreditu,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa Korisnika,
 • Blanko mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu i mjenična ovlašćenja.
 Dodatno obezbjeđenje

Za kreditne aranžmane pokrivene hipotekom ili fiducijom obavezno je osiguranje nepokretnosti

Žiranti
 • Žiranti su državljani Crne Gore,
 • Godine života: minimum punoljetstvo, maksimum 65 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Stalni radni odnos, minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca,
 • Svi učesnici u kreditu ne mogu biti iz iste firme,
 • Žiranti su zaposleni u firmama javnog i privatnog sektora sa A liste,
 • Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesečne zarade, nakon odbitka svih obustava.
Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Potvrda poslodavca o visini zarade, obustavama iz zarade i statusu zaposlenog (za ostale učesnike u kreditu),
 • Fotokopija lične karte za sve učesnike u kreditu (original na uvid),
 • Odluka Ministarstva pravde o imenovanju notara.
 PRIMJER: * Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 25.000€, na rok od 60 mjeseci uz Ugovor o hipoteci. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta 518,06€, iznos interkalarne kamate 171,13€, iznos redovne kamate 6.083,40€, provizija za obradu zahtjeva 1,20% tj. 300,00€, blanko mjenica 2,00€ i upit u RKB CBCG za Korisnika kredita 3,00€, trošak Procjene na primjeru od 200,00€. Ukupan iznos koji potrošač treba da plati iznosi 31.759,53€.

Uslovi su obrađeni na dan 01.02.2014. godine