logo
mne uk ru

Krediti u saradnji sa Opštom bolnicom "Meljine"

Preduslovi za kredit
 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore,
 • Godine života: minimum punoljetstvo, maksimum 65 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Stalni radni odnos minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca,
 • Svi učesnici u kreditu ne mogu biti iz iste firme,
 • Krediti se odobravaju licima koja su zaposlena u firmama javnog i privatnog sektora sa A liste.
Namjena kredita 

  Korišćenje medicinskih usluga u Opštoj bolnici "Meljine"

Kreditna sposobnost

Anuitet ne smije prelaziti 30% neto mjesečne zarade, nakon odbitka svih obustava

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou  12,00%
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou  *14,37%
Iznos kredita  Od 500€ do 5.000€
Način isplate kredita Prenosom sredstava na račun Opšte bolnice "Meljine" prema priloženoj fakturi
Način otplate  U jednakim mjesečnim anuitetima
Rok otplate  Do 60 mjeseci
Jednokratna naknada za obradu kredita  1,20% od iznosa odobrenog kredita
Instrumenti obezbjeđenja
 • Za iznose do 3.000€ - bez žiranata uz polisu osiguranja života korisnika kredita,
 • Za iznose od 3.001€ do 5.000€ - dva žiranta,
 • Administrativna zabrana na zaradu svih učesnika u kreditu,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa Korisnika,
 • Blanko mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu i mjenična ovlašćenja.
Žiranti
 • Preduslovi za kredit i kreditna sposobnost, odnose se i na žirante,
 • Žiranti ne moraju primati platu preko Atlas banke AD Podgorica.
Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Potvrda poslodavca o visini zarade, obustavama iz zarade i statusu zaposlenog (za sve učesnike u kreditu),
 • Fotokopija lične karte za sve učesnike u kreditu (original na uvid),
 • Profaktura Opšte bolnice "Meljine",
 • Za iznose do 3.000€ polisa osiguranja života.
PRIMJER: * Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 3.000€, na rok od 36 mjeseci uz životno osiguranje. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta 98,77€, iznos interkalarne kamate 26,19€, iznos redovne kamate 555,58€, provizija za obradu zahtjeva 1,20% tj. 36,00€, blanko mjenica 2,00€ i upit u RKB CBCG za Korisnika kredita 3,00€, životno osiguranje na primjeru od 52,80€. Ukupan iznos koji potrošač treba da plati iznosi 3.675,57€.

Uslovi su obrađeni na dan 01.02.2014. godine