logo
mne uk ru

Gotovinski nenamjenski i refinansirajuci krediti za klijente Banke

 ZA KLIJENTE BANKE  -  A LISTA ( bez žiranata )

Preduslovi za kredit
 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore,
 • Godine života: minimum punoljetstvo, maksimum 67 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Stalni radni odnos minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca,
 • Krediti se odobravaju klijentima koji ostvaruju redovna mjesečna primanja preko računa u Atlas Banci AD Podgorica, a čija se firma zaposlenja nalazi na A listi.
Kreditna sposobnost

Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesečne zarade, nakon odbitka svih obustava

Nominalna kamatna stopa7,79% na godišnjem nivou
Efektivna kamatna stopa*8,05% na godišnjem nivou
Iznos kreditaDo 15.000€
Način otplateU jednakim mjesečnim anuitetima
Rok otplateDo 120 mjeseci
Jednokratna naknada za obradu kredita1% od iznosa odobrenog kredita
Prijevremena otplata kredita

Bez naknade

Instrumenti obezbjeđenja
 • Administrativna zabrana na zaradu korisnika kredita,
 • Blanko mjenica potpisana od strane korisnika kredita,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa korisnika kredita 
 • Mjenično ovlašćenje korisnika kredita.
Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Potvrda o zaposlenju, visini prihoda i administrativna zabrana, ovjerena od poslodavca,
 • Fotokopija važeće lične karte ili pasoša.

*Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za kredit

Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 15.000€, na rok otplate od 120 mjeseci. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta je 178,25€. Iznos interkalarne kamate 15,42€, iznos redovne kamate 6.389,62€, provizija za obradu zahtjeva 1%, tj. 150,00€, blanko mjenica 2,00€, upit u RKB CBCG za korisnika kredita 3,00€ i naknada za vođenje računa 0,60. Ukupan iznos koji potrošač plaća je 21.560,64

Uslovi su obrađeni na dan 27.10.2017.godine

 

 ZA KLIJENTE BANKE  -  A LISTA ( sa žirantima )

Preduslovi za kredit
 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore,
 • Godine života za korisnika kredita i žirante: minimum punoljetstvo, maksimum 67 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Stalni radni odnos minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca,
 • Svi učesnici u kreditu ne mogu biti iz iste firme,
 • Krediti se odobravaju klijentima koji ostvaruju redovna mjesečna primanja preko računa u Atlas Banci AD Podgorica, a čija se firma zaposlenja nalazi na A listi.
Kreditna sposobnost

Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesečne zarade, nakon odbitka svih obustava

Nominalna kamatna stopa6,49% na godišnjem nivou
Efektivna kamatna stopa*6,75% na godišnjem nivou
Iznos kreditaDo 15.000€
Način otplateU jednakim mjesečnim anuitetima
Rok otplateDo 120 mjeseci
Jednokratna naknada za obradu kredita1% od iznosa odobrenog kredita
Prijevremena otplata kredita

Bez naknade

Instrumenti obezbjeđenja
 • Administrativna zabrana na zaradu svih učesnika u kreditu,
 • Blanko mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa korisnika kredita, 
 • Mjenično ovlašćenje svih učesnika u kreditu.
Žiranti
 • Kreditna sposobnost odnosi se i na žirante
 • Žiranti su zaposleni u firmama koje su na A listi,
 • Žiranti ne moraju primati platu preko Atlas banke AD Podgorica.
Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Potvrda o zaposlenju, visini prihoda i administrativna zabrana, ovjerena od poslodavca (za sve učesnike u kreditu),
 • Fotokopija važeće lične karte ili pasoša (za sve učesnike u kreditu).

*Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za kredit

Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 15.000€, na rok otplate od 120 mjeseci. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta je 168,83€. Iznos interkalarne kamate 12,93€, iznos redovne kamate 5.260,33€, provizija za obradu zahtjeva 1%, tj. 150,00€, blanko mjenica 2,00€, upit u RKB CBCG za korisnika kredita i žiranta 6,00€ i naknada za vođenje računa 0,60. Ukupan iznos koji potrošač plaća je 20.431,86

Uslovi su obrađeni na dan 27.10.2017.godine

 

ZA KLIJENTE BANKE  -  A LISTA ( sa hipotekom )

Preduslovi za kredit
 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore,
 • Godine života: minimum punoljetstvo, maksimum 67 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Stalni radni odnos minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca,
 • Krediti se odobravaju klijentima koji ostvaruju redovna mjesečna primanja preko računa u Atlas Banci AD Podgorica, a čija se firma zaposlenja nalazi na A listi.
Kreditna sposobnost

Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesečne zarade, nakon odbitka svih obustava

Nominalna kamatna stopa6,59% na godišnjem nivou
Efektivna kamatna stopa*6,84% na godišnjem nivou
Iznos kreditaDo 15.000€ - 100.000€
Način otplateU jednakim mjesečnim anuitetima
Rok otplateDo 120 mjeseci
Jednokratna naknada za obradu kredita1% od iznosa odobrenog kredita
1,20% od iznosa odobrenog kredita za refinansirajuće kredite
Prijevremena otplata kredita

Bez naknade

Instrumenti obezbjeđenja
 • Hipoteka na nepokretnosti,
 • Osiguranje nepokretnosti,
 • Administrativna zabrana na zaradu korisnika kredita,
 • Blanko mjenica potpisana od strane korisnika kredita,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa korisnika kredita 
 • Mjenično ovlašćenje korisnika kredita
Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Potvrda o zaposlenju, visini prihoda i administrativna zabrana, ovjerena od poslodavca,
 • Fotokopija lične karte ili pasoša (original na uvid).

*Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za kredit

Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 20.000€, na rok otplate od 120 mjeseci. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta je 226,07€. Iznos interkalarne kamate 17,49€, iznos redovne kamate 7.128,20€, provizija za obradu zahtjeva 1%, tj. 200,00€, blanko mjenica 2,00€, upit u RKB CBCG za korisnika kredita 3,00€ i naknada za vođenje računa 0,60. Ukupan iznos koji potrošač plaća je 27.351,29

U ukupan iznos, kao i u obračun EKS nijesu uključeni troškovi procjene nepokretnosti, osiguranja nepokretnosti, notarskog zapisa i upisa u katastar.

Uslovi su obrađeni na dan 27.10.2017.godine

 

ZA KLIJENTE BANKE  -  B LISTA

Preduslovi za kredit
 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore,
 • Godine života za korisnika kredita i žirante: minimum punoljetstvo, maksimum 67 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Stalni radni odnos, minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca i najmanje 3 godine poslovanja preduzeća,
 • Svi učesnici u kreditu ne mogu biti iz iste firme,
 • Krediti se odobravaju klijentima koji ostvaruju redovna mjesečna primanja preko računa u Atlas Banci AD Podgorica, a čija se firma zaposlenja nalazi na B listi.
Kreditna sposobnost

Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesečne zarade, nakon odbitka svih obustava

Nominalna kamatna stopa8,99% na godišnjem nivou
Efektivna kamatna stopa*9,70% na godišnjem nivou
Iznos kreditaDo 7.500€
Način otplateU jednakim mjesečnim anuitetima
Rok otplateDo 60 mjeseci
Jednokratna naknada za obradu kredita1.20% od iznosa odobrenog kredita
Prijevremena otplata kredita

Bez naknade

Instrumenti obezbjeđenja
 • Za iznose do 1.000€ - bez žiranata, sa rokom otplate do 24 mjeseca,
 • Za iznose od 1.000,01€ - 3.000€ - jedan žirant, zaposlen u firmama sa A liste,
 • Za iznose preko 3.000,01€ - dva žiranta, zaposleni u firmama sa A liste,
 • Administrativna zabrana na zaradu svih učesnika u kreditu,
 • Blanko mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa korisnika kredita, 
 • Mjenično ovlašćenje svih učesnika u kreditu.
Žiranti
 • Kreditna sposobnost odnosi se i na žirante
 • Žiranti ne moraju primati platu preko Atlas banke AD Podgorica.
Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Potvrda o zaposlenju, visini prihoda i administrativna zabrana, ovjerena od poslodavca (za sve učesnike u kreditu),
 • Fotokopija važeće lične karte ili pasoša (za sve učesnike u kreditu).

*Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za kredit

Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 3.000€, na rok otplate od 60 mjeseci. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta je 61,75€. Iznos interkalarne kamate 3,54€, iznos redovne kamate 705,15€, provizija za obradu zahtjeva 1,20%, tj. 36,00€, blanko mjenica 2,00€, upit u RKB CBCG za korisnika kredita i žiranta 6,00€ i naknada za vođenje računa 0,60€. Ukupan iznos koji potrošač plaća je 3.753,29€

Uslovi su obrađeni na dan 27.10.2017.godine


ZA KLIJENTE BANKE  -  OSTALI 

Preduslovi za kredit
 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore,
 • Godine života za korisnika kredita i žirante: minimum punoljetstvo, maksimum 67 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Stalni radni odnos, minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca i najmanje 3 godine poslovanja preduzeća,
 • Svi učesnici u kreditu ne mogu biti iz iste firme,
 • Krediti se odobravaju klijentima koji ostvaruju redovna mjesečna primanja preko računa u Atlas Banci AD Podgorica, a čija se firma zaposlenja ne nalazi na A ili B listi.
Kreditna sposobnost

Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesečne zarade, nakon odbitka svih obustava

Nominalna kamatna stopa9,99% na godišnjem nivou
Efektivna kamatna stopa*10,86% na godišnjem nivou
Iznos kreditaDo 3.000€
Način otplateU jednakim mjesečnim anuitetima
Rok otplateDo 60 mjeseci
Jednokratna naknada za obradu kredita1.50% od iznosa odobrenog kredita
Prijevremena otplata kredita

Bez naknade

Instrumenti obezbjeđenja
 • Za iznose do 3.000€ - jedan žirant, zaposlen u firmama sa A liste,
 • Administrativna zabrana na zaradu svih učesnika u kreditu,
 • Blanko mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa korisnika kredita, 
 • Mjenično ovlašćenje svih učesnika u kreditu.
Žiranti
 • Kreditna sposobnost odnosi se i na žirante
 • Žiranti ne moraju primati platu preko Atlas banke AD Podgorica.
Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Potvrda o zaposlenju, visini prihoda i administrativna zabrana, ovjerena od poslodavca (za sve učesnike u kreditu),
 • Fotokopija važeće lične karte ili pasoša (za sve učesnike u kreditu).

*Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za kredit

Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 3.000€, na rok otplate od 60 mjeseci. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta je 63,09€. Iznos interkalarne kamate 3,92€, iznos redovne kamate 785,66€, provizija za obradu zahtjeva 1,50%, tj. 45,00€, blanko mjenica 2,00€, upit u RKB CBCG za korisnika kredita i žiranta 6,00€ i naknada za vođenje računa 0,60€. Ukupan iznos koji potrošač plaća je 3.843,18€

Uslovi su obrađeni na dan 27.10.2017.godine