logo
mne uk ru

Gotovinski nenamjenski i refinansirajuci krediti za klijente Banke

 ZA KLIJENTE BANKE  -  JAVNI I PRIVATNI SEKTOR SA A LISTE

Preduslovi za kredit
 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore,
 • Godine života: minimum punoljetstvo, maksimum 65 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Stalni radni odnos minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca,
 • Svi učesnici u kreditu ne mogu biti iz iste firme
 • Krediti se odobravaju klijentima Banke - samo za one klijente koji primaju platu preko Atlas banke AD Podgorica  i zaposleni su u firmama javnog i privatnog sektora sa A liste
Kreditna sposobnost

Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesečne zarade, nakon odbitka svih obustava

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou7,99%
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou*9,58%
Iznos kreditaDo 20.000€
Način otplateU jednakim mjesečnim anuitetima
Rok otplateDo 100 mjeseci
Jednokratna naknada za obradu kredita1% od iznosa odobrenog kredita
1,20% od iznosa odobrenog kredita za refinansirajuće kredite
Prijevremena otplata kredita

Bez naknade

Instrumenti obezbjeđenja
 • Za iznose do 15.000€ - bez žiranata,
 • Za iznose od 15.000€ do 20.000€ - jedan žirant ili hipoteka,
 • Administrativna zabrana na zaradu svih učesnika u kreditu,
 • Blanko mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu i mjenična ovlašćenja,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa Korisnika 
 • Obavezno životno osiguranje korisnika kredita preko 56 godina života u momentu odobrenja kredita
Žiranti
 • Preduslovi za kredit i kreditna sposobnost odnose se na žirante,
 • Žiranti ne moraju primati platu preko Atlas banke AD Podgorica.
Dodatno obezbjeđenje Za kreditne aranžmane pokrivene hipotekom obavezno je osiguranje nepokretnosti
Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Potvrda poslodavca o visini zarade, obustavama iz zarade i statusu zaposlenog (za sve učesnike u kreditu),
 • Fotokopija lične karte za sve učesnike u kreditu (original na uvid).

PRIMJER: * Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 11.000€, na rok od 84 mjeseca, uz životno osiguranje. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta 169,87€, iznos interkalarne kamate 57,91€, iznos redovne kamate 3.269,21€, provizija za obradu zahtjeva 1%, tj. 110,00€, blanko mjenica 2,00€ i upit za RKB CBCG za Korisnika kredita 3,00€, životno osiguranje na primjeru od 393,81€. Ukupan iznos koji potrošač treba da plati iznosi 14.835,92

Uslovi su obrađeni na dan 06.07.2016.godine

 

ZA KLIJENTE BANKE  -  PRIVATNI SEKTOR 

Preduslovi za kredit
 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore,
 • Godine života: minimum punoljetstvo, maksimum 65 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Stalni radni odnos minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca,
 • Svi učesnici u kreditu ne mogu biti iz iste firme,
 • Krediti se odobravaju klijentima banke - samo za one klijente koji primaju platu preko Atlas banke AD Podgorica i zaposleni su u firmama privatnog sektora sa B liste
Kreditna sposobnost

Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesečne zarade, nakon odbitka svih obustava

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou9,90%
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou*10,50%
Iznos kreditaDo 15.000€
Način otplateU jednakim mjesečnim anuitetima
Rok otplateDo 60 mjeseci
Jednokratna naknada za obradu kredita1,20% od iznosa odobrenog kredita
1,50% od iznosa odobrenog kredita kod refinansirajućih kredita
Prijevremena otplata kredita

Bez naknade

Instrumenti obezbjeđenja
 • Za iznose do 3.000€ - bez žiranata
 • Za iznose od 3.001€ do 10.000€ - jedan žirant, zaposlen u firmama sa A liste 
 • Za iznose preko 10.000€ - dva žiranta ili hipoteka,
 • Administrativna zabrana na zaradu svih učesnika u kreditu,
 • Blanko mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu i  mjenična ovlašćenja,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa Korisnika 
Žiranti
 • Preduslovi za kredit i kreditna sposobnost odnose se i na žirante,
 • Žiranti su zaposleni u firmama sa A liste, 
 • Žiranti ne moraju primati platu preko Atlas banke AD Podgorica.
Dodatno obezbjeđenje Za kreditne aranžmane pokrivene hipotekom obavezno je osiguranje nepokretnosti
Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Potvrda poslodavca o visini zarade, obustavama iz zarade i statusu zaposlenog (za sve učesnike u kreditu),
 • Fotokopija lične karte za sve učesnike u kreditu (original na uvid).

PRIMJER: * Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 10.000€, na rok od 60 mjeseci sa jednim žirantom. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta 209,91€, iznos interkalarne kamate 64,69€, iznos redovne kamate 2.594,42€, provizija za obradu zahtjeva 1,20%, tj. 120,00€, blanko mjenica 2,00€ i upit za RKB CBCG za Korisnika kredita i žiranta 6,00€. Ukupan iznos koji potrošač treba da plati je 12.787,11

 

Uslovi su obrađeni na dan 06.04.2016.godine