logo
mne uk ru

Atlas E-banking

 

Šta je Atlas elektronsko bankarstvo?

 • Fizičko lice - Atlas elektronsko bankarstvo (Atlas iBanking) za fizička lica je servis koji Vam omogućava veliku slobodu i fleksibilnost u vođenju tekućih finansija, bez čekanja u redovima. Komfor u korišćenju bankarske usluge direktnim pristupom vlastitim računima 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, bez obzira na praznike, neradne dane ili doba dana najveća su vrijednost koju Atlas iBanking donosi.
 • Pravno lice - Atlas E-Banking je servis Atlas banke koji Vam olakšava i ubrzava poslovanje uz kvalitetan, pouzdan, jeftin i komforan način rukovanja svojim sredstvima. Savremeno poslovanje i sofisticirane tehnologije su neophodne za svakog ko želi da održi korak u bespoštednoj utakmici koja se odvija na terenu zvanom - tržište. Atlas E-Banking Vam omogućava lični i direktni uvid u stanje i promet na računima koje imate u Banci i mogućnost obavljanja finansijskih transakcija koje su vezane za Vaše račune, i to sa bilo kog mjesta, bez dolaska u Banku, 24 sata dnevno, svih 7 dana u nedjelji.

 

Šta je neophodno da bi se koristilo elektronsko bankarstvo?

 • Formalno - Račun u banci, popunjeni obrasci
 • Oprema - Računar sa vezom prema Internetu, fiksni i/ili mobilni telefon
 • Softver - Windows, Internet Explorer, aplikacija personal E-banking
 • Znanje - Osnovno poznavanje rada na računaru i rukovanje mobilnim telefonom.

 

Ko može postati korisnik ove usluge?

 • Fizičko lice - Za aktiviranje ove usluge potrebno je da imate otvoren tekući ili žiro račun kod Atlas banke uz priložen lični dokumenat (lična karta ili pasoš).
 •  Pravno lice - Potreban preduslov za korišćenje Atlas E-banking-a je da pravno lice (klijent) ima otvoren transakcioni račun kod Atlas banke.

 

Kako postati korisnik Atlas E-banking-a?

 • Fizičko lice - Da bi postali korisnik Atlas iBanking-a potrebno je popuniti Pristupnicu u najbližoj poslovnici Atlas banke. Takođe, na ovoj stranici u nastavku (tab fizička lica) možete preuzeti dokumentaciju, dobiti servisne informacije, dobiti bezbjedonosne preporuke i korisničko uputstvo. Popunjene obrasce dostavite najbližoj poslovnici Atlas banke. Po popuni potrebnih obrazaca Banka korisniku Atlas iBanking-a za fizička lica odmah uručuje: 1) Za autorizaciju putem tokena- Token  i CD sa korisničkim uputstvom i drajverima koje treba instalirati na računar. 2) Za autorizaciju putem LIB-aLIB broj u zatvorenoj koverti koji mu je potreban za formiranje korisničkog imena i lozinke. Prijem tokena/LIB-a korisnik pismeno potvrđuje. Atlas iBanking servis korisnicima omogućava da tokom 24 sata dobiju brz, pouzdan, siguran i zaštićen od zloupotreba uvid u stanje i prometa po svim računima. Korisniku je omogućeno da kroz arhivu prati promjene na svom računu retroaktivno bez ograničenja.
 • Pravno lice - klijent može preuzeti svu potebnu dokumentaciju na ovoj stranici u nastavku (tab pravna lica). Popunjene obrasce dostavite najbližoj poslovnici Atlas banke. Napomena: Uz popunjenu pristupnicu i ugovor u dva primjerka (ovjereni pečatom preduzeća i potpisani od strane ovlašćenog lica) potrebno je dostaviti i fotokopiju ličnog dokumenta (lična karta ili pasoš). Atlas E-Banking možete koristiti nakon što Vam Banka dodijeli token sa izdatim sertifikatom. Prijem tokena korisnik pismeno potvrđuje. Token je medij na kome se nalazi sertifikat - elektronski ekvivalent deponovanih potpisa ovlašćenih lica i njime se utvrđuje identitet korisnika. Predstavlja jedan od sigurnosnih mehanizama prilikom korišćenja Atlas E-banking-a. Sertifikat se dodjeljuje korisniku na dvije godine od dana odobravanja zahtjeva. Klijent može zatražiti ukidanje ovlašćenja za jednog ili više korisnika, blokiranje jednog ili više računa za rad preko Atlas E-banking-a ili potpuni prekid korišćenja sistema elektronskog bankarstva Atlas banke. Sve ovo klijent može učiniti ovjerenim zahtjevom koji dostavlja najbližoj poslovnici Banke. Klijent može zatražiti uključenje dodatnih računa za rad preko sistema Atlas E-banking-a, u tom slučaju klijent poponjava pristupnicu i kartone ovlašćenih korisnika za nove račune na isti način i u skladu sa istom procedurom kao i kod inicijalnog aktiviranja usluge.

 

Usluga SMS-a

 •  Fizičko lice - Banka korisniku nudi dvije vrste SMS-a i to:

                 1) SMS poruke obavještenja koje Banka šalje klijentu,

                 2) SMS poruke upita koje klijent šalje na broj 14600 za provjeru stanja na računu.

 • Pravno lice - Informacija o stanju na računu SMS-om putem upita na broj 14600 

 

Realizacija naloga pristiglih kroz ovaj sistem usklađuje se sa radnim vremenom platnog prometa i standardnim uslovima i terminima plaćanja u Banci, te vremenskim intervalima koje diktiraju standardni komunikacioni kanali na koje se oslanja platni promet (SWIFT, RTGS, GC).